45/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.03.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

45
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 114
z 15. marca 2020
k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom
Číslo materiálu: 5965/2020
Predkladateľ: predseda vlády poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR
Vláda
A. schvaľuje
A.1. návrh na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom;
B. vyhlasuje
B.1. v súlade s ustanovením čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov dňom 16. marca 2020 na postihnutom území okresov v územnej pôsobnosti týchto okresný úradov núdzový stav týkajúci sa poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti uvedených v prílohe tohto uznesenia:
a)
Okresný úrad Bratislava pre územné obvody Bratislava I, II, III, IV, V,
b)
Okresný úrad Trnava pre územný obvod Trnava,
c)
Okresný úrad Trenčín pre územný obvod Trenčín,
e)
Okresný úrad Žilina pre územný obvod Žilina,
j)
Okresný úrad Prešov pre územný obvod Prešov,
k)
Okresný úrad Poprad pre územný obvod Poprad,
l)
Okresný úrad Banská Bystrica pre územný obvod Banská Bystrica,
m)
Okresný úrad Košice pre územný obvod Košice I, II, III a IV,
n)
Okresný úrad Nitra pre územný obvod Nitra,
o)
Okresný úrad Nové Zámky pre územný obvod Nové Zámky,
p)
Okresný úrad Martin pre územný obvod Martin,
q)
Okresný úrad Ružomberok pre územný obvod Ružomberok;
C. ukladá
C.1. odo dňa vyhlásenia núdzového stavu podľa bodu B.1. tohto uznesenia podľa čl. 5 ods. 3 písm. b) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov pracovnú povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti zamestnancom poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti nachádzajúcich sa na území okresov v územných obvodoch, v ktorých bol vyhlásený núdzový stav,
predsedovi vlády
C.2. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
bezodkladne
ministerke kultúry
C.3. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR
bezodkladne
členovi vlády poverenému riadením Ministerstva zdravotníctva SR
C.4. vydať opatrenia na zabezpečenie uloženia pracovnej povinnosti na výkon zdravotnej starostlivosti u poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
bezodkladne
C.5. prijímať opatrenia, ktoré umožnia zrušiť núdzový stav na území okresných úradov uvedených v bode B.1. tohto uznesenia v čo najkratšom čase
bezodkladne
ministerke vnútra
C.6. prijať opatrenia na koordináciu a činnosť orgánov krízového riadenia pri riešení krízovej situácie núdzový stav
bezodkladne
C.7. prijať konkrétne opatrenia pre usmernenie činnosti bezpečnostných rád okresov na realizáciu opatrenia uloženia pracovnej povinnosti
bezodkladne
D. zakazuje
D.1. odo dňa vyhlásenia núdzového stavu podľa bodu B.1. tohto uznesenia uplatňovanie práva na štrajk osobám, ktorým bola uložená pracovná povinnosť.Vykonajú: predseda vlády
ministerka vnútra
ministerka kultúry
člen vlády poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR
Na vedomie: prezidentka SR
predseda Národnej rady SR
Príloha
k uzneseniu vlády SR
číslo 114/2020
__________________
Univerzitná nemocnica Bratislava
Národný ústav detských chorôb Bratislava
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava
Národný onkologický ústav Bratislava
Nemocnica sv. Michala, a. s., Bratislava
Fakultná nemocnica Trnava
Fakultná nemocnica Nitra
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Fakultná nemocnica Trenčín
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Univerzitná nemocnica Martin
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Banská Bystrica
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
Nemocnica Poprad, a. s.
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Detská fakultná nemocnica Košice
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice, a. s.
Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice