449/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

449
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 18. decembra 2020,
ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:
§ 1
Vydáva sa štatistická klasifikácia zamestnaní podľa medzinárodnej štandardnej klasifikácie zamestnaní,1) ktorá je uvedená v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 384/2015 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní v znení vyhlášky č. 286/2019 Z. z.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Alexander Ballek v. r.
Príloha k vyhláške č. 449/2020 Z. z.
1)
Odporúčanie Komisie č. 2009/824/ES z 29. októbra 2009 k používaniu medzinárodnej štandardnej klasifikácie zamestnaní (ISCO-08) (Ú. v. EÚ L 292, 10. 11. 2009).