448/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.05.2021 do 20.05.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

448
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 11. decembra 2020,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 27a zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 45/2014 Z. z., vyhlášky č. 8/2015 Z. z., vyhlášky č. 101/2015 Z. z., vyhlášky č. 11/2017 Z. z., vyhlášky č. 130/2018 Z. z. a vyhlášky č. 157/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 písm. d) riadok Hliník znie:
„Hliník 2 250 560 28 130“.
“.
3.
Príloha č. 3 sa dopĺňa trinástym bodom a štrnástym bodom, ktoré znejú:
„13.
Smernica Komisie (EÚ) 2019/1922 z 18. novembra 2019, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení bod 13 časti III prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o hliník (Ú. v. EÚ L 298, 19. 11. 2019).
14.
Smernica Komisie (EÚ) 2019/1929 z 19. novembra 2019, ktorou sa mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES na účely prijatia osobitných limitných hodnôt pre chemické látky používané v určitých hračkách, pokiaľ ide o formaldehyd (Ú. v. EÚ L 299, 20. 11. 2019).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. mája 2021 okrem čl. I druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 21. mája 2021.
Richard Sulík v. r.