446/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

446
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 18. decembra 2020,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 134/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 2, § 70 ods. 2, § 74 ods. 14 a § 78 ods. 7 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 134/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová „prijaté vklady“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „prijaté stávky“ v príslušných tvaroch.
2.
V § 1 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
poradové číslo zmeny rozhodnutia o udelení individuálnej licencie,“.
3.
V § 1 ods. 1 sa písmeno h) dopĺňa piatym a šiestym bodom, ktoré znejú:
„5.
údaj o tom, či sa zariadenie na stávkové hry a bingo umiestňuje do herne alebo do prevádzky,
6.
súčet údajov uvedených v treťom až piatom bode.“.
4.
V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
dátum vypracovania údajov uvedených v písmenách a) až h).“.
5.
V § 1 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
poradové číslo zmeny rozhodnutia o udelení individuálnej licencie,“.
6.
V § 1 ods. 2 sa písmeno h) dopĺňa piatym a šiestym bodom, ktoré znejú:
„5.
údaj o tom, či sa technické zariadenie umiestňuje do herne alebo do kasína,
7.
súčet údajov uvedených v štvrtom a piatom bode.“.
6.
V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
dátum vypracovania údajov uvedených v písmenách a) až h).“.
7.
V § 3 ods. 1 písm. c) a v prílohách č. 1 až 10 sa vypúšťajú slová „alebo druh hazardnej hry podľa § 3 ods. 2 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
8.
V § 3 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
deň, mesiac a rok, za ktorý sa denné oznámenie predkladá,“.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).
9.
V § 3 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
mesiac a rok, za ktorý sa mesačné oznámenie predkladá.“.
10.
V § 3 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo § 19 ods. 3 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
11.
V § 3 odsek 7 znie:
„(7)
Oznámenie prevádzkovateľa hazardnej hry podľa § 74 ods. 3 a 4 zákona sa predkladá najneskôr v priebehu druhého pracovného dňa nasledujúceho po dni, za ktorý sa predkladajú údaje. Oznámenie prevádzkovateľa hazardnej hry podľa § 74 ods. 5 a 6 zákona sa predkladá do 25. dňa po skončení kalendárneho mesiaca. Oznámenie podľa odseku 4 sa predkladá pred spustením jednotlivého technického zariadenia. Oznámenie podľa odseku 5 sa predkladá v lehote uvedenej v § 74 ods. 11 zákona. Oznámenie podľa odseku 6 písm. a) sa predkladá najneskôr v deň začatia prevádzkovania stávkovej kancelárie a oznámenie podľa odseku 6 písm. b) sa predkladá v lehote uvedenej v § 74 ods. 12 zákona.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Eduard Heger v. r.