445/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

445
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 18. decembra 2020,
ktorou sa ustanovuje rozsah a spôsob získavania údajov o hazardných hrách zo servera prevádzkovateľa hazardnej hry alebo ním povereného subjektu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 21 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a)
spôsob získavania údajov o hazardných hrách Úradom pre reguláciu hazardných hier (ďalej len „úrad“) bezplatným online prístupom na server1) prevádzkovateľa hazardnej hry vrátane technických parametrov prenosu údajov o týchto hazardných hrách:
1.
charitatívne lotérie,
2.
stolové hry, okrem kartových hier pokrového typu prevádzkovaných mimo kasína, pri ktorých hráči hrajú jeden proti druhému,
3.
stávkové hry,
4.
hazardné hry na výherných prístrojoch,
5.
hazardné hry na termináloch videohier,
6.
hazardné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi,
7.
hazardné hry na iných technických zariadeniach,
8.
číselné lotérie,
9.
bingo,
10.
internetové hry,
b)
rozsah údajov o hazardných hrách podľa písmena a) získavaných úradom bezplatným online prístupom na server prevádzkovateľa hazardnej hry alebo zasielaných prevádzkovateľom hazardnej hry prenosom údajov o hazardných hrách.
§ 2
Základné ustanovenia
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
dátovým balíčkom prevádzkovateľa hazardnej hry súbor dát o hazardných hrách, ktorý poskytuje prevádzkovateľ hazardnej hry úradu; obsah dátového balíčka prevádzkovateľa hazardnej hry je uvedený v prílohe č. 1,
b)
aplikačným rozhraním rozhranie pre programovanie aplikácií, pričom ide o zbierku aplikačných funkcií a tried alebo iných programov, ktoré určujú, akým spôsobom sa majú funkcie knižníc volať zo zdrojového kódu programu; aplikačné funkcie sú programové celky, ktoré programátor volá namiesto vlastného naprogramovania,
c)
verejným kľúčom informácia, ktorá slúži na overenie správnosti kvalifikovaného elektronického podpisu2) vyhotoveného pomocou súkromného kľúča patriaceho k verejnému kľúču,
d)
súkromným kľúčom tajná informácia, ktorá slúži na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu elektronického dokumentu,
e)
kreditom suma tvorená z vkladu vloženého hráčom na začiatku hazardnej hry a pripísanej výhry počas hrania hazardnej hry.
§ 3
Bezplatný online prístup úradu na server prevádzkovateľa hazardnej hry
(1)
Údaje prevádzkovateľa hazardnej hry potrebné na technické zabezpečenie vytvorenia bezplatného online prístupu úradu na server prevádzkovateľa hazardnej hry sa oznámia úradu najneskôr 30 kalendárnych dní pred dňom, keď je online prístup prevádzkovateľa hazardnej hry prvýkrát poskytnutý. Lehota sa považuje za dodržanú dňom doručenia oznámenia do elektronickej schránky úradu.
(2)
V oznámení podľa odseku 1 sa uvedie
a)
obchodné meno a právna forma prevádzkovateľa hazardnej hry,
b)
prihlasovacie meno a heslo užívateľa, ak sa používa pre online prístup úradu na server prevádzkovateľa hazardnej hry,
c)
ďalšie údaje, softvérové podmienky a hardvérové podmienky potrebné na technické zabezpečenie online prístupu úradu na server prevádzkovateľa hazardnej hry.
(3)
Prevádzkovateľovi hazardnej hry sa na vytvorenie online prístupu úradu na jeho server doručí do jeho elektronickej schránky vyjadrenie o funkčnosti online prístupu úradu po prijatí oznámenia podľa odseku 1.
(4)
Prevádzkovateľ hazardnej hry oznámi úradu a úrad oznámi prevádzkovateľovi hazardnej hry zmenu v údajoch a deň, od ktorého sa použijú zmenené údaje na vytvorenie online prístupu úradu na server prevádzkovateľa hazardnej hry, najneskôr päť pracovných dní pred dňom ich použitia. Lehota sa považuje za dodržanú dňom doručenia oznámenia o zmene do elektronickej schránky úradu alebo do elektronickej schránky prevádzkovateľa hazardnej hry.
(5)
Online prístup úradu na server prevádzkovateľa hazardnej hry zabezpečuje
a)
sledovanie
1.
údajov z každej hazardnej hry najmenej v rozsahu stávka a pripísaná výhra do kreditu po ukončení hazardnej hry s uvedením ich dátumu a času,
2.
štatistických údajov o hazardných hrách, najmä počet odohratých hazardných hier,
3.
údajov pre číselné lotérie podľa jednotlivých tiketov v rozsahu stávka a výhra za jednotlivý tiket; pri úhrade vkladu vopred na viac žrebovacích období na jednom tikete sa na serveri pre príslušné žrebovacie obdobie evidujú stávka a výhra na jedno žrebovacie obdobie,
4.
údajov pre stávkové hry za každú prevádzku podľa jednotlivých prijatých tiketov v rozsahu prijatá stávka, manipulačná prirážka, ak ju prevádzkovateľ hazardnej hry vyžaduje, výhra za jednotlivý tiket, pričom pri hre hráča proti hráčovi sa sleduje aj suma poplatku z výhry; ak je výhra z tiketu vyplatená v upravenej sume v porovnaní so štandardnou sumou výhry, na server sa ukladajú údaje o takto upravenej výhre a ak jeden tiket obsahuje rozpis alebo kombináciu viacerých stávkových udalostí, ktorých vyhodnotenie nemusí byť v rovnakom čase, na serveri sa k príslušnému tiketu evidujú a ukladajú aj údaje o vyplatení čiastočných výhier,
5.
údajov o vkladoch a výplatách a údajov o celkových vkladoch a výplatách,
6.
údajov o stávkach a výhrach a údajov o celkových stávkach a výhrach,
b)
sledovanie údajov uvedených v písmene a) v reálnom čase podľa osobitného predpisu3).
§ 4
Registrácia prevádzkovateľa hazardnej hry na prenos údajov o hazardných hrách
(1)
Údaje prevádzkovateľa hazardnej hry potrebné na technické zabezpečenie poskytovania dátového balíčka prevádzkovateľa hazardnej hry sa oznámia úradu najneskôr 30 kalendárnych dní pred dňom, keď je dátový balíček prevádzkovateľa hazardnej hry prvýkrát poskytnutý. Lehota sa považuje za dodržanú dňom doručenia oznámenia do elektronickej schránky úradu.
(2)
V oznámení podľa odseku 1 sa uvedú
a)
verejný kľúč kvalifikovaného certifikátu4) prevádzkovateľa hazardnej hry na zabezpečenie autorizácie a autentifikácie odosielaného súboru,
b)
verejný kľúč komerčného certifikátu prevádzkovateľa hazardnej hry na šifrovanie dátového súboru,
c)
verejný kľúč klientskeho certifikátu prevádzkovateľa hazardnej hry pre prístup cez zabezpečený hypertextový prenosový protokol na
1.
portál úradu,
2.
aplikačné rozhranie úradu,
d)
ďalšie údaje potrebné na technické zabezpečenie poskytovania dátového balíčka prevádzkovateľa hazardnej hry.
(3)
Na prenos údajov o hazardných hrách úrad oznámi prevádzkovateľovi hazardnej hry
a)
verejný kľúč kvalifikovaného certifikátu úradu,
b)
verejný kľúč komerčného certifikátu úradu,
c)
ďalšie údaje potrebné na technické zabezpečenie poskytovania dátového balíčka prevádzkovateľa hazardnej hry.
(4)
Na prenos údajov o hazardných hrách sa doručí prevádzkovateľovi hazardnej hry do siedmich kalendárnych dní po prijatí oznámenia podľa odseku 1 potrebná technická dokumentácia na zabezpečenie prenosu údajov o hazardných hrách do elektronickej schránky prevádzkovateľa hazardnej hry.
(5)
Prevádzkovateľ hazardnej hry oznámi úradu a úrad oznámi prevádzkovateľovi hazardnej hry zmenu v údajoch a deň, od ktorého sa použijú zmenené údaje pri poskytovaní dátového balíčka prevádzkovateľa hazardnej hry, najneskôr päť pracovných dní pred dňom ich použitia. Lehota sa považuje za dodržanú dňom doručenia oznámenia o zmene do elektronickej schránky úradu alebo do elektronickej schránky prevádzkovateľa hazardnej hry.
§ 5
Poskytovanie dátového balíčka prevádzkovateľa hazardnej hry
(1)
Dátový balíček prevádzkovateľa hazardnej hry sa poskytuje cez komunikačné rozhranie.
(2)
Dátový balíček prevádzkovateľa hazardnej hry sa poskytuje v zašifrovanom komprimovanom dátovom balíčku prevádzkovateľa hazardnej hry zapečatenom kvalifikovanou elektronickou pečaťou prevádzkovateľa hazardnej hry alebo podpísanom kvalifikovaným elektronickým podpisom tak, že sa prostredníctvom aplikačného rozhrania pomocou zabezpečeného hypertextového prenosového protokolu odošle úradu.
(3)
Komunikačné rozhranie prevádzkovateľa hazardnej hry je dostupné, ak umožňuje využitie jeho služieb. Komunikačné rozhranie poskytnuté prevádzkovateľom hazardnej hry je trvalo prístupné prostredníctvom internetu a dĺžka jednotlivého výpadku nesmie prekročiť 24 hodín.
(4)
Komunikačné rozhranie úradu je dostupné, ak umožňuje využitie jeho služieb. Komunikačné rozhranie poskytnuté úradom je trvale verejne prístupné prostredníctvom internetu a dĺžka výpadku nesmie prekročiť 24 hodín. O nedostupnosti komunikačného rozhrania úradu sa prevádzkovatelia hazardných hier informujú zverejnením oznamu o nedostupnosti na webovom sídle úradu.
(5)
Dátový balíček prevádzkovateľa hazardnej hry obsahuje údaje zozbierané v časovom rámci, ktorý trvá 24 hodín a začína o 05:00 hod, s frekvenciou poskytovania jedenkrát za 24 hodín. Tento časový rámec sa postupne môže skracovať a frekvencia poskytovania zvyšovať, o čom úrad vopred informuje prevádzkovateľa hazardnej hry. Táto informácia sa zverejní na webovom sídle úradu najneskôr dva mesiace pred platnosťou nového časového rámca a novej frekvencie poskytovania.
(6)
Dátový balíček prevádzkovateľa hazardnej hry sa poskytuje najneskôr do konca nasledujúceho vykazovaného cyklu opakovane až do doručenia potvrdzujúcej správy o prijatí dátového balíčka prevádzkovateľa hazardnej hry úradom.
(7)
Dátový balíček prevádzkovateľa hazardnej hry sa poskytuje opakovane aj vtedy, keď komunikačné rozhranie úradu nie je dostupné.
(8)
Potvrdzujúca správa úradu o prijatí dátového balíčka prevádzkovateľa hazardnej hry a o formálnej správnosti dátového balíčka prevádzkovateľa hazardnej hry sa zasiela na komunikačné rozhranie prevádzkovateľa hazardnej hry.
(9)
Dátový balíček prevádzkovateľa hazardnej hry je formálne správny, ak
a)
je v predpísanom formáte a štruktúre,
b)
je zapečatený kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom prevádzkovateľa hazardnej hry,
c)
je zašifrovaný pomocou verejného kľúča úradu,
d)
neobsahuje herné dáta a finančné dáta, ktoré do neho nepatria.
Dátový balíček prevádzkovateľa hazardnej hry
§ 6
Názov a opis dátového balíčka prevádzkovateľa hazardnej hry
(1)
Názov dátového balíčka prevádzkovateľa hazardnej hry je súborom jednotlivých popisných položiek.
(2)
Opis jednotlivých metadát dátového balíčka prevádzkovateľa hazardnej hry je uvedený v prílohe č. 2 bode 3.5.1.
§ 7
Požiadavky na dátové súbory tvoriace dátový balíček prevádzkovateľa hazardnej hry
(1)
Dátový súbor má formát Extensible Markup Language (.xml) s kódovaním UTF-8 podľa štandardu RFC 3629.
(2)
Prázdnym dátovým súborom je súbor neobsahujúci žiadne záznamy.
(3)
Ak príloha č. 1 neustanovuje inak, musí mať každá položka záznamu hodnotu. Položka záznamu bez hodnoty (NULL) sa ponecháva ako prázdny reťazec.
(4)
Ak príloha č. 1 neustanovuje inak, nezaraďuje sa skôr poskytnutý záznam, na ktorý sa odkazuje prostredníctvom referenčnej väzby, znovu do dátového balíčka prevádzkovateľa hazardnej hry s automatizovaným výstupom za iné obdobie. Takýto záznam sa považuje za uvedený v automatizovanom výstupe.
(5)
Odporúčané dátové typy používané v dátových súboroch dátového balíčka prevádzkovateľa hazardnej hry sú uvedené v prílohe č. 2 bode 3.5.2.
§ 8
Spôsob opravy chýb v dátovom balíčku prevádzkovateľa hazardnej hry
(1)
Chyby v poskytnutom dátovom balíčku prevádzkovateľa hazardnej hry uvedené v potvrdzujúcej správe úradu opraví prevádzkovateľ hazardnej hry do piatich pracovných dní odo dňa doručenia potvrdzujúcej správy.
(2)
Chyby v poskytnutom dátovom balíčku prevádzkovateľa hazardnej hry sa opravujú tak, že sa opakovane poskytuje úplný dátový balíček prevádzkovateľa hazardnej hry, v ktorom sa tieto chyby odstránia s označením, že ide o opravný dátový balíček prevádzkovateľa hazardnej hry s uvedením čísla opravy.
(3)
Ak je prvý poskytnutý opravný dátový balíček prevádzkovateľa hazardnej hry správny, považuje sa takýto dátový balíček prevádzkovateľa hazardnej hry za správny, ako keď je dátový balíček poskytnutý správne už pri jeho prvom poskytnutí.
(4)
Formálne správny dátový balíček prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorý obsahuje iné ako formálne chyby, sa môže opraviť najneskôr do 40 kalendárnych dní odo dňa jeho poskytnutia.
§ 9
Spoločné ustanovenia
(1)
Pri vytvorení komprimovaného dátového balíčka prevádzkovateľa hazardnej hry z jedného alebo viacerých súborov sa súbory skomprimujú do jedného súboru metódou ZIP.5)
(2)
Súbory v dátovom balíčku prevádzkovateľa hazardnej hry sa neusporadúvajú do adresárov.
(3)
Odporúčaná technická špecifikácia vzájomnej výmeny dát medzi prevádzkovateľom hazardnej hry a úradom je uvedená v prílohe č. 2.
§ 10
Záverečné ustanovenie
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.6)
§ 11
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem § 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. júna 2021 a § 5, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2021.
Eduard Heger v. r.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 445/2020 Z. z.
1)
§ 2 ods. 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 142/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na technické zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní jednotlivých druhov hazardných hier vrátane podrobností o vkladoch, stávkach a výhrach pre jednotlivé druhy hazardných hier.
2)
Čl. 3 bod 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).
4)
Čl. 3 bod 15 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
5)
Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy.
6)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).