442/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

442
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2020,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 9b ods. 13 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach v znení vyhlášky č. 271/2015 Z. z., vyhlášky č. 79/2017 Z. z. a vyhlášky č. 187/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 písm. a) sa za slovom „cigariet“ vypúšťa čiarka a slová „ak odsek 5 neustanovuje inak“.
2.
V § 1 ods. 3 písm. b) sa za slovom „dane“ vypúšťa čiarka a slová „ak odsek 5 neustanovuje inak“.
3.
V § 1 sa vypúšťa odsek 5.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 3 sa vypúšťajú.
4.
V § 2 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
5.
V § 2 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.
6.
V § 3 ods. 1 písm. a) a c) sa za slovami „prevádzkovateľ daňového skladu“ vypúšťa čiarka a slová „osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu, a osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov,“.
7.
V § 4 písmeno a) znie:
„a)
spotrebiteľskom balení cigariet obchodné meno odberateľa kontrolných známok, cena spotrebiteľského balenia cigariet, znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, počet kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a dĺžka cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet,“.
8.
V § 4 písm. b) sa za slovom „dane“ vypúšťa čiarka a slová „ak je uvedený na kontrolnej známke“.
9.
Za § 6a sa vkladá § 6b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1)
Ustanovenia § 2 ods. 2 a 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a c) v znení účinnom do 31. decembra 2020 sa použijú pri oznamovaní údajov o použitých kontrolných známkach na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet a tabaku podľa § 9aa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2020.
(2)
Ustanovenia § 4 písm. a) a b) v znení účinnom do 31. decembra 2020 sa použijú pri oznamovaní údajov o použitých kontrolných známkach vyhotovených podľa § 9aa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2020.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Eduard Heger v. r.