44/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.03.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

44
OPATRENIE
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 9. marca 2020,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách a štruktúre zisťovaných údajov o témach podľa zoznamu, podrobnosti o spôsobe zisťovania údajov a vzory sčítacích formulárov na sčítanie obyvateľov a sčítacích formulárov na sčítanie domov a bytov
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 3 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Charakteristiky zisťovaných údajov o témach týkajúcich sa obyvateľov k rozhodujúcemu okamihu sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 sú tieto:
a)
miesto trvalého pobytu je miesto stáleho bydliska obyvateľa na území Slovenskej republiky, na ktorom je prihlásený podľa osobitného predpisu,1)
b)
miesto súčasného pobytu je skutočné bydlisko obyvateľa, na ktorom nemusí byť prihlásený na trvalý pobyt, prechodný pobyt alebo tolerovaný pobyt, a mesiac a rok, odkedy sa v ňom obyvateľ zdržiava,
c)
pobytom v zahraničí a rokom príchodu do krajiny od roku 1980 je pobyt obyvateľa v zahraničí od roku 1980 kedykoľvek v trvaní najmenej jedného roka a rokom príchodu do krajiny od roku 1980 je rok posledného prisťahovania obyvateľa na územie Slovenskej republiky po skončení jeho posledného pobytu v zahraničí,
d)
pohlavie je znak osoby určený pri narodení alebo pri zmene pohlavia,
e)
dátum narodenia je údaj o dni, mesiaci a roku narodenia obyvateľa,
f)
rodinný stav je vyjadrením právneho vzťahu obyvateľa vo väzbe na manželstvo,
g)
rok uzavretia manželstva je časový údaj o uzavretí súčasného alebo posledného manželstva obyvateľa,
h)
počet živonarodených detí je údaj o počte všetkých detí, ktoré sa obyvateľovi narodili živé počas jeho života; údaj sa zisťuje u ženy aj u muža,
i)
štát a miesto narodenia je bydlisko matky v čase narodenia dieťaťa; ak obyvateľ nepozná bydlisko matky v čase svojho narodenia, uvedie sa miesto pôrodnice,
j)
štátna príslušnosť je údaj o právnom vzťahu medzi obyvateľom a jeho štátom podľa právnych predpisov jeho štátu; sčítací formulár umožní uviesť aj údaj o ďalšej štátnej príslušnosti,
k)
súčasná ekonomická aktivita je údaj o postavení obyvateľa na trhu práce,
l)
zamestnanie je konkrétny druh práce podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní,2) ktorú obyvateľ vykonáva,
m)
odvetvie ekonomickej činnosti je druh výroby alebo činnosti podniku alebo iného subjektu, v ktorom má obyvateľ zamestnanie,
n)
postavenie v zamestnaní je súčasné postavenie obyvateľa v pracovnom procese,
o)
najvyššie dosiahnuté vzdelanie je najvyšší získaný stupeň vzdelania3) obyvateľa, ktorý dovŕšil aspoň 15 rokov veku; najvyšším dosiahnutým vzdelaním je aj vzdelanie uznané podľa osobitného predpisu,4)
p)
miesto výkonu zamestnania je adresa jeho pracoviska,
q)
miesto školy je adresa základnej školy, strednej školy alebo vysokej školy, do ktorej obyvateľ dochádza,
r)
periodicita dochádzky do zamestnania alebo do školy je údaj o pravidelnosti dochádzky obyvateľa do zamestnania alebo do školy,
s)
spôsob dopravy do zamestnania alebo do školy je údaj o prevažujúcom spôsobe dopravy obyvateľa do zamestnania alebo do školy,
t)
národnosť je príslušnosť obyvateľa k národu alebo etnickej skupine; obyvateľ môže uviesť aj údaj o ďalšej národnosti,
u)
materinský jazyk je jazyk, ktorým s obyvateľom najčastejšie hovorili doma v detstve,
v)
náboženské vyznanie je vzťah obyvateľa k cirkvi, náboženskej spoločnosti alebo náboženstvu,
w)
vzťahy medzi členmi domácnosti sú vyjadrením príbuzenského alebo iného vzťahu obyvateľa k osobe alebo osobám žijúcim spolu v jednom byte.
§ 2
Charakteristiky zisťovaných údajov o témach týkajúcich sa domov a bytov k rozhodujúcemu okamihu sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 sú tieto:
a)
forma vlastníctva bytu je údaj o právnom vzťahu, na základe ktorého je byt užívaný,
b)
obývanosť bytu je údaj o tom, či je byt obývaný,
c)
podlahová plocha bytu je súčtom plôch obytných miestností, kuchyne a ostatných miestností v byte, ktorými sú predsieň, hala, komora, chodba, kúpeľňa, záchod, bez plochy zastavanej nosnými stenami, balkónov, lodžií, terás a neobývateľných pivníc a udáva sa v štvorcových metroch,
d)
počet obytných miestností v byte je údaj o počte izieb v byte,5)
e)
poloha bytu v dome je poschodie, na ktorom sa byt nachádza,
f)
zásobovanie vodou v byte je údaj o dostupnosti vodovodu v byte,
g)
splachovací záchod v byte je údaj o existencii toaletného zariadenia napojeného na zdroj tečúcej vody v byte,
h)
kúpeľňa v byte je údaj o existencii vane alebo sprchovacieho kúta v byte,
i)
typ kúrenia bytu je údaj o spôsobe kúrenia v byte,
j)
zdroj energie používaný na vykurovanie bytu je údaj o zdroji energie zásobujúcom vykurovacie médium,
k)
typ domu alebo iného obydlia, v ktorom sa byt nachádza, je druh jeho určenia alebo prevažujúceho účelu využívania, ktorý je evidovaný v administratívnych zdrojoch,6)
l)
počet podlaží v dome, v ktorom sa byt nachádza, je celkový počet podzemných a nadzemných podlaží domu,
m)
typ vodovodnej prípojky domu, v ktorom sa byt nachádza, je údaj o umiestnení a vlastníctve vodovodnej prípojky,
n)
obdobie výstavby domu, v ktorom sa byt nachádza, je rozpätie rokov, v ktorom bol dom dokončený,
o)
materiál nosnej konštrukcie domu, v ktorom sa byt nachádza, je údaj o materiáli zvislej nosnej konštrukcie domu, pričom za nosné konštrukcie sa považujú tie, ktoré nesú stropy a strechu domu, najmä vonkajšie múry a zvislé časti skeletových konštrukcií; ak je nosná konštrukcia vyrobená z viacerých materiálov, vyznačí sa prevažujúci materiál a pri jeho určovaní sa neprihliada na materiál použitý na základy ani na priečky domu,
p)
obnova domu, v ktorom sa byt nachádza, je údaj o tom, či je dom obnovený, pričom sa uvádza obdobie ukončenia poslednej rekonštrukcie; obnovou domu sa rozumie zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, výmena strechy a prístavba alebo nadstavba,
q)
typ kanalizačného systému domu, v ktorom sa byt nachádza, je údaj o používanom druhu kanalizačného systému,
r)
plynová prípojka domu, v ktorom sa byt nachádza, je údaj o tom, či dom má zavedenú plynovú prípojku z verejnej siete,
s)
podmienky bývania je údaj o type príbytku, v ktorom obyvateľ býva.
§ 3
Štruktúra zisťovaných údajov o obyvateľoch a štruktúra zisťovaných údajov o domoch a bytoch sú uvedené v prílohe č. 1.
§ 4
(1)
Ak nejde o obyvateľa podľa odseku 2, údaje podľa
a)
§ 1 písm. b), c), f) až h), l), o), p), r) až w) sa zisťujú prostredníctvom sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov typu A,
b)
§ 1 písm. a), d), e),i) až k), m), n) a q) sa zisťujú z administratívnych zdrojov.6)
(2)
U obyvateľa, ktorý plní povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov bez možnosti autentifikácie,7) alebo ak žiadny zo spôsobov autentifikácie neprebehol úspešne, sa všetky údaje podľa § 1 zisťujú prostredníctvom sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov typu B.
(3)
Údaje podľa § 2 sa zisťujú z administratívnych zdrojov prostredníctvom sčítacieho formulára na sčítanie domov a bytov.
(4)
Sčítací formulár na sčítanie domov a bytov sa vypĺňa
a)
v dotazníkovej forme, prostredníctvom ktorej sa zisťujú údaje podľa § 2 o jednom byte v dome, alebo
b)
v databázovej forme, prostredníctvom ktorej sa zisťujú údaje podľa § 2 o všetkých domoch a bytoch v obci alebo mestskej časti.
(5)
Pravidlá na vyplnenie sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov a sčítacieho formulára na sčítanie domov a bytov a pravidlá na zobrazenie vyplnených údajov zahŕňajú pokyny na prácu s formulárom pre povinnú osobu podľa § 7 zákona, osobu podľa § 8 ods. 2 zákona a asistenta sčítania a vysvetlenie otázok v sčítacích formulároch.
§ 5
(1)
Vzory typov sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov sú uvedené v prílohe č. 2.
(2)
Vzory foriem sčítacieho formulára na sčítanie domov a bytov sú uvedené v prílohe č. 3.
(3)
Poradie otázok v sčítacích formulároch na sčítanie obyvateľov a v sčítacích formulároch na sčítanie domov a bytov použitých pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 môže byť iné, ako je uvedené v prílohách č. 2 a 3, ak je to vzhľadom na uľahčenie vypĺňania a spracúvania sčítacích formulárov vhodnejšie.
§ 6
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 20. marca 2020.
Alexander Ballek v. r.
1)
§ 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
2)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 384/2015 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní v znení vyhlášky č. 286/2019 Z. z.
3)
§ 52 ods. 2, § 53 ods. 2 a § 54 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 2 písm. w) a § 16 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 43b ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
6)
§ 2 písm. l) zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
7)
§ 6 opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 435/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa a systéme overenia elektronickej identity obyvateľa prostredníctvom jeho autentifikácie.