438/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

438
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 18. decembra 2020,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva
Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole
v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 18 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa vypúšťajú odseky 3 až 5.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 3 a 4.
2.
V § 3 sa vypúšťajú odseky 1, 2 a 4.
Doterajšie odseky 3, 5 a 6 sa označujú ako odseky 1 až 3.
3.
V § 3 ods. 2 prvej vete sa za slovo „znevýhodnenia“ vkladajú slová „uvedeného v § 2 písm. k) zákona“.
4.
V § 4 ods. 1 druhej vete a § 7 ods. 6 písm. e) sa číslo „10“ nahrádza číslom „9“.
5.
V § 4 ods. 2 sa vypúšťa prvá veta.
6.
V § 4 sa vypúšťajú odseky 3 až 5 a 8.
Doterajšie odseky 6, 7 a 9 sa označujú ako odseky 3 až 5.
7.
V § 4 odsek 4 znie:
„(4)
V triede, v ktorej sa deti učia cudzí jazyk, pracujú učitelia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu.1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.“.
8.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Poradné orgány riaditeľa
(1)
Pedagogická rada je poradným orgánom riaditeľa, ktorý prerokúva pedagogicko-organizačné otázky výchovno-vzdelávacej činnosti. Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci materskej školy.
(2)
Metodické združenie je poradným orgánom riaditeľa, ktorý prerokúva pedagogicko-didaktické otázky výchovno-vzdelávacej činnosti pri tvorbe alebo inovácii školského vzdelávacieho programu a rozvíjaní profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov materskej školy. Metodické združenie možno zriadiť, ak má materská škola najmenej dve triedy. Členmi metodického združenia sú všetci pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci materskej školy. Metodické združenie vedie učiteľ, ktorý vykonáva pracovnú činnosť najmenej päť rokov.“.
9.
V § 7 ods. 3 sa vypúšťa tretia veta.
10.
V § 7 ods. 9 prvej vete sa vypúšťajú slová „na základe plánu práce školy“.
11.
V § 9 odsek 4 znie:
„(4)
Ďalšiu dokumentáciu materskej školy tvorí aj
a)
zápisnica z rokovania pedagogickej rady,
b)
zápisnica z rokovania metodického združenia, ak je zriadené,
c)
plán kontroly výchovno-vzdelávacej činnosti,
d)
denný poriadok,
e)
záznam z pedagogickej diagnostiky,
f)
dokumentácia o aktivitách podľa § 28 ods. 16 zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Branislav Gröhling v. r.