437/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

437
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 18. decembra 2020,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z. a vyhlášky č. 203/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 odsek 3 znie:
„(3)
Riaditeľ ako svoje poradné a iniciatívne orgány, ktoré sa zaoberajú pedagogickými a výchovno-vzdelávacími aktivitami a otázkami, môže zriadiť
a)
metodické združenie pre pedagogických zamestnancov prvého stupňa,
b)
predmetové komisie pre učiteľov druhého stupňa,
c)
metodické združenie triednych učiteľov.“.
2.
V § 4 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Poverenie pedagogického zamestnanca sa uvedie v dokumentácii podľa § 17 ods. 3 písm. a).“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.“.
4.
V § 7 ods. 1 tretej vete sa za slovo „učiteľ“ vkladajú slová „do dokumentácie podľa § 17 ods. 3 písm. c)“.
5.
V § 7 ods. 3 a 6 sa na konci pripája táto veta: „Poverenie pedagogického zamestnanca sa uvedie v dokumentácii podľa § 17 ods. 3 písm. c).“.
6.
V § 8 ods. 1 sa slovo „sídla“ nahrádza slovom „adresy“.
7.
V § 8 ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „školský špeciálny pedagóg, odborný zamestnanec alebo poučený zamestnanec, ktorý nie je pedagogickým zamestnancom, môže vykonávať dozor, ak škola nedokáže zabezpečiť vykonávanie dozoru iným pedagogickým zamestnancom.“.
8.
V § 9 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
9.
V § 17 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
zápisnica z rokovania pedagogickej rady a ak sú zriadené predmetové komisie a metodické združenia, aj zápisnica z ich rokovania,“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Branislav Gröhling v. r.