436/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

436
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 18. decembra 2020,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky
č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode v znení vyhlášky č. 204/2015 Z. z.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 138 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode v znení vyhlášky č. 204/2015 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 4 ods. 3 prvej vete sa slovo „šesť“ nahrádza slovom „päť“ a v poslednej vete sa slová „podľa plánu výchovno-vzdelávacej činnosti“ nahrádzajú slovami „v súlade s organizačnými podmienkami výchovy a vzdelávania detí v materskej škole“.
2.
V § 5 ods. 8 písmeno a) znie:
„a)
písomne informuje zriaďovateľa o uskutočnení pobytu v škole v prírode, ak vysielajúca škola je právnickou osobou,“.
3.
V § 5 ods. 8 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).
4.
V § 5 ods. 9 sa vypúšťajú slová „a c)“.
5.
V § 5 ods. 10 písm. d) sa slová „pracovné náplne zamestnancov“ nahrádzajú slovami „harmonogram práce nadčas pedagogických zamestnancov“.
6.
V § 5 ods. 10 sa vypúšťa písmeno i).
Doterajšie písmená j) až m) sa označujú ako písmená i) až l).
7.
V § 5 ods. 10 písm. l) sa slová „poverenie na vykonávanie funkcie“ nahrádzajú slovami „meno a priezvisko“.
8.
V § 5 ods. 11 sa vypúšťajú slová „na základe písomného potvrdenia“ a slová „doklad o zdravotnom“ sa nahrádzajú slovami „fotokópiu dokladu o zdravotnom“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Branislav Gröhling v. r.