435/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021 do 31.12.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

435
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 18. decembra 2020
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 5 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 312/2013 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach (ďalej len „správa“) vypracúvajú školy a školské zariadenia okrem školských účelových zariadení.
§ 2
(1)
Správa obsahuje
a)
údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu
1.
názov,
2.
adresa,
3.
telefónne číslo,
4.
webové sídlo, ak ho má zriadené,
5.
adresa elektronickej pošty,
6.
mená a priezviská vedúcich zamestnancov a ich funkcie,
7.
mená, priezviská a označenie funkcie členov rady školy alebo rady školského zariadenia, ak je zriadená,
b)
údaje o zriaďovateľovi v rozsahu
1.
názov, ak je zriaďovateľom právnická osoba, alebo meno a priezvisko, ak je zriaďovateľom fyzická osoba,
2.
sídlo, ak je zriaďovateľom právnická osoba, alebo adresa trvalého pobytu, ak je zriaďovateľom fyzická osoba,
3.
telefónne číslo,
4.
adresa elektronickej pošty,
c)
informáciu o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy, ak sú zriadené, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia,
d)
počet detí, žiakov alebo poslucháčov,
e)
počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov,
f)
údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov,
g)
informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti,
h)
informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené,
i)
informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení,
j)
informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia,
k)
informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky.
(2)
Ak ide o materskú školu, správa obsahuje aj
a)
počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
b)
počet prijatých detí od školského roka, v ktorom sa správa vypracúva.
(3)
Ak ide o základnú školu, správa obsahuje aj
a)
počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
b)
počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva,
c)
počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v strednej škole,
d)
počet žiakov prijatých na vzdelávanie v strednej škole,
e)
výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania.
(4)
Ak ide o strednú školu, správa obsahuje aj
a)
počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
b)
počet prijatých žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva,
c)
počet prijatých prihlášok na vzdelávanie v strednej škole,
d)
počet uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku,
e)
zoznam študijných odborov a zoznam učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie; ak ide o strednú odbornú školu, uvádza sa aj informácia, že ide o odbor vzdelávania, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho vzdelávania,
f)
výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania,
g)
výsledky úspešnosti školy pri príprave žiakov na výkon povolania,
h)
výsledky uplatniteľnosti žiakov na trhu práce alebo úspešnosti prijímania žiakov na ďalšie štúdium.
(5)
Správa môže obsahovať aj
a)
informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu,1)
b)
informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase,
c)
informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo so zástupcom zariadenia, v ktorom je dieťa alebo žiak umiestnený na účely výkonu ústavnej starostlivosti, výchovného opatrenia, neodkladného opatrenia alebo ochrannej výchovy, výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody,
d)
iné skutočnosti, ktoré sú pre školu alebo pre školské zariadenie podstatné.
§ 3
(1)
Správa sa vypracúva za predchádzajúci školský rok. Správa sa po prerokovaní v pedagogickej rade predkladá na vyjadrenie príslušnému orgánu školskej samosprávy do 15. októbra príslušného roka.
(2)
Správa sa po vyjadrení príslušného orgánu školskej samosprávy predkladá na schválenie zriaďovateľovi do 31. októbra príslušného roka. Prílohou k správe je vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy.
(3)
Schválená správa sa zverejňuje na obvyklom mieste a na webovom sídle školy alebo školského zariadenia, ak je zriadené, do 31. decembra príslušného roka.
§ 4
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Branislav Gröhling v. r.
1)
§ 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.