426/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2020 do 31.03.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

426
ZÁKON
z 10. decembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. V
Zákon č. 467/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení takto:
1.
V čl. I bode 15 sa slovo „január“ vo všetkých tvaroch v celom texte vrátane nadpisu nahrádza slovom „apríl“ v príslušnom tvare a slová „december 2020“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nahrádzajú slovami „marec 2021“ v príslušnom tvare.
2.
V čl. V sa slová „čl. I bodov 1 až 8, 11, 12 a 15, čl. II až IV“ nahrádzajú slovami „čl. II a III“ a za slová „1. januára 2021,“ sa vkladajú slová „čl. I bodov 1 až 8, 11, 12 a 15 a čl. IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2021,“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2020 okrem čl. I až IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.