417/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

417
ZÁKON
zo 17. decembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 393/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 375/2018 Z. z., zákona č. 222/2019 Z. z. a zákona č. 89/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 a § 2 písm. j) sa slová „rodovej rovnosti“ nahrádzajú slovami „rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí“.
2.
§ 2 sa dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:
„k)
dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny,
l)
dotáciu na podporu dobrovoľníckej činnosti.“.
3.
V § 3 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
rekonštrukciu a stavebné úpravy
1.
miesta poskytovania sociálnej služby, ak je sociálna služba poskytovaná ambulantnou formou alebo pobytovou formou a ak ide o sociálnu službu, ktorou je sociálna služba krízovej intervencie,10) zariadenie dočasnej starostlivosti o deti,11) služba včasnej intervencie12) alebo ktorou sú podporné služby,13)
2.
centra pre deti a rodiny so špecializovaným programom14) alebo centra pre deti a rodiny s resocializačným programom,15)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10 až 15 znejú:
10) § 24b až 29 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11) § 32 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 40/2017 Z. z.
12) § 33 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13) § 56, § 58 až 60 zákona č. 448/2008 Z. z.
14) § 56 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15) § 57 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 3 ods. 1 písm. i) sa slová „v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v detskom domove podľa osobitného predpisu22) pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím,“ nahrádzajú slovami „pobytovou formou pre deti so zdravotným znevýhodnením v centre pre deti a rodiny,22)“.


Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
22) § 46 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. 61/2018 Z. z.“.
5.
V § 3 ods. 1 písmeno k) znie:
„k)
kúpu, výstavbu, rekonštrukciu alebo stavebné úpravy rodinného domu alebo bytu centra pre deti a rodiny na účel poskytovania starostlivosti v profesionálnej náhradnej rodine alebo v samostatne usporiadanej skupine zriadenej v samostatnom rodinnom dome s jedným bytom alebo v byte v bytovom dome.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23a a 23b sa vypúšťajú.
6.
V § 3 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na ktorých vykonávanie sa nevyžaduje akreditácia26)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26 sa vypúšťa.
7.
V § 3 ods. 5 sa slová „na nehnuteľnosť“ nahrádzajú slovami „k nehnuteľnosti, nadobudne vlastnícke právo k nehnuteľnosti z dotácie poskytnutej podľa odseku 1 písm. k)“.
8.
V § 3 ods. 9 sa slová „uskutočnenie rekonštrukcie alebo stavebnej úpravy“ nahrádzajú slovami „kúpu, výstavbu, rekonštrukciu alebo stavebné úpravy“.
9.
V § 4 odsek 3 znie:
„(3)
Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) v materskej škole33) a v základnej škole34) na
a)
každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
b)
dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.“.
10.
V § 4 ods. 6 prvej vete sa slová „1,20 eura“ nahrádzajú slovami „1,30 eura“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „za vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole.34aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34aa znie:
34aa) § 23 písm. a) a § 24 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
11.
V § 4 ods. 7 druhej vete sa vypúšťajú slová „druhého bodu“ a slová „písm. c)“ sa nahrádzajú slovami „písm. a)“.
12.
V § 4 ods. 8 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „podľa odseku 3 písm. b) a c)“.
13.
V § 4 ods. 8 písm. b) sa za slovo „úradu“ vkladajú slová „práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“)“.
14.
V § 4 ods. 8 písm. b) sa vypúšťajú slová „druhého bodu“.
15.
V § 4 ods. 9 sa vypúšťajú slová „podľa odseku 3 písm. b) a c)“ a za slová „materskej škole“ sa vkladajú slová „alebo v základnej škole“.
16.
V § 4 odsek 10 znie:
„(10)
Žiadateľ je povinný úradu
a)
oznámiť zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala,
b)
doručiť do 10. augusta príslušného rozpočtového roka aktualizovaný zoznam detí podľa § 10 ods. 4 písm. b), na ktoré žiada poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, na obdobie od 1. septembra do 31. decembra príslušného rozpočtového roka.“.
17.
§ 9a vrátane nadpisu znie:
㤠9a
Dotácia na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí
(1)
Dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí možno poskytnúť na aktivity alebo činnosti zamerané na
a)
podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania,
b)
odstraňovanie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov,
c)
podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života,
d)
podporu prorodinných opatrení na pracovisku,
e)
podporu výkonu rodičovských práv a povinností obidvomi rodičmi,
f)
predchádzanie chudoby jednotlivcov a rodín,
g)
predchádzanie a podporu riešenia domáceho násilia a iného ohrozenia správaním iných fyzických osôb.
(2)
Dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí možno poskytnúť na
a)
mzdu alebo plat zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti podľa odseku 1,
b)
odmenu zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti podľa odseku 1, dohodnutú v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o pracovnej činnosti,
c)
preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie7) platený zamestnávateľom,
d)
poistné na sociálne poistenie8) a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie9) platené zamestnávateľom,
e)
náhradu cestovných výdavkov42a) zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti podľa odseku 1,
f)
služby spojené s realizáciou aktivít alebo činností podľa odseku 1,
g)
nájomné za prenájom priestorov potrebných k výkonu aktivít alebo činností podľa odseku 1,
h)
rekonštrukciu alebo stavebné úpravy priestorov, v ktorých sú poskytované aktivity alebo činnosti podľa odseku 1 písm. g),
i)
právne služby alebo psychoterapiu pre fyzickú osobu z cieľovej skupiny, pre ktorú sú poskytované aktivity alebo činnosti podľa odseku 1 písm. g),
j)
materiálové výdavky priamo súvisiace s výkonom aktivít alebo činností podľa odseku 1.
(3)
Dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je
a)
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (ďalej len „nezisková organizácia“) alebo občianske združenie registrované podľa osobitného predpisu,42) ak majú v predmete činnosti aktivity alebo činnosti zamerané na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí,
b)
registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od tejto registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,42b) ak ide o aktivity alebo činnosti podľa odseku 1 písm. f) a g).
(4)
Na najvyššiu výšku úhrady výdavkov uvedených v odseku 2 písm. a) až d) platí § 3 ods. 11 rovnako. Na poskytnutie výdavkov uvedených v odseku 2 písm. h) sa primerane použije § 3 ods. 5 a 9.
(5)
Dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí možno poskytnúť žiadateľovi v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 20 000 eur.
(6)
Dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí možno poskytnúť žiadateľovi, ak má zabezpečené krytie výdavkov z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov najmenej vo výške 10 % z celkového rozpočtu plánovaného na uskutočnenie aktivít alebo činností, na ktoré žiada poskytnutie dotácie; podmienka zabezpečenia krytia z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov sa považuje za splnenú, ak aktivity alebo činnosti, na ktoré sa žiada poskytnutie dotácie, sú zabezpečované aj výkonom dobrovoľníckej činnosti okrem dobrovoľníckej činnosti podporenej podľa § 9c.
(7)
Dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí nemožno poskytnúť na aktivity alebo činnosti, ktoré sú aktivitami alebo činnosťami, na ktoré je možné poskytnúť dotáciu podľa § 2 písm. a), b) alebo písm. k).
(8)
Ministerstvo môže určiť prioritné oblasti podpory rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí, ktoré zverejní na svojom webovom sídle do 30. septembra kalendárneho roka na nasledujúci rozpočtový rok.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 42a a 42b znejú:
42a) § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 283/2002 Z. z.
42b) § 4 a § 19 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.“.
18.
Za § 9a sa vkladajú § 9b a 9c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠9b
Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny
(1)
Dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny možno poskytnúť na aktivity alebo činnosti preventívneho alebo podporného charakteru, a to na
a)
preventívne programy, tréningy a osvetové aktivity zamerané na
1.
stabilitu rodinných vzťahov,
2.
rozvoj rodičovských kompetencií,
3.
predchádzanie negatívnym javom v rodine,
4.
zvyšovanie citlivosti verejnosti k rodinným hodnotám a pozitívnemu rodičovstvu,
5.
upevňovanie medzigeneračných rodinných vzťahov a vzťahov v rodine so starším členom rodiny odkázaným na pomoc inej osoby,
b)
aktivity alebo činnosti podľa písmena a) špecificky zamerané na rodinu s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením alebo s plnoletým členom rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím,
c)
výchovu k manželstvu a rodičovstvu,
d)
svojpomocné skupiny zamerané na podporu plnenia funkcií rodiny a podporu rodín k samostatnosti a nezávislosti,
e)
utváranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska,42ba)
f)
edičnú činnosť a propagačné aktivity súvisiace s aktivitami alebo činnosťami podľa písmen a) až e).
(2)
Dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny možno poskytnúť na
a)
mzdu alebo plat zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti podľa odseku 1,
b)
odmenu zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti podľa odseku 1, dohodnutú v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o pracovnej činnosti,
c)
preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie7) platený zamestnávateľom,
d)
poistné na sociálne poistenie8) a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie9) platené zamestnávateľom,
e)
náhradu cestovných výdavkov42a) zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti podľa odseku 1,
f)
výdavky spojené s prehlbovaním kvalifikácie a supervíziou zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti podľa odseku 1,
g)
kúpu alebo prenájom pozemku určeného na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska a na výdavky spojené so stavebnými úpravami a zariadením detského ihriska podľa odseku 1 písm. e) vrátane výdavkov spojených s bezbariérovým usporiadaním a vybavením týchto priestorov podporujúcim inklúziu detí so zdravotným znevýhodnením,
h)
služby spojené s realizáciou aktivít alebo činností podľa odseku 1,
i)
nájomné za prenájom priestorov potrebných k výkonu aktivít alebo činností podľa odseku 1,
j)
materiálové výdavky priamo súvisiace s výkonom aktivít alebo činností podľa odseku 1.
(3)
Dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je
a)
nezisková organizácia alebo občianske združenie registrované podľa osobitného predpisu,42) ak majú v predmete činnosti aktivity alebo činnosti zamerané na
1.
podporu plnenia funkcií rodiny,
2.
tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných alebo kultúrnych hodnôt,
3.
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine,42bb) na ktoré sa nevyžaduje akreditácia,
b)
obec; obec je žiadateľom aj za právnickú osobu zriadenú obcou alebo založenú obcou,27)
c)
združenie obcí,28)
d)
registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od tejto registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,42b) ak ide o aktivity alebo činnosti podľa odseku 1 písm. a), b), e) a f).
(4)
Na najvyššiu výšku úhrady výdavkov uvedených v odseku 2 písm. a) až d) platí § 3 ods. 11 rovnako.
(5)
Dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny možno poskytnúť žiadateľovi v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 10 000 eur, a ak ide o dotáciu na výdavky podľa odseku 2 písm. g), najviac v sume 50 000 eur.
(6)
Dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny možno poskytnúť žiadateľovi,
a)
ak má zabezpečené krytie výdavkov z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov najmenej vo výške 10 % z celkového rozpočtu plánovaného na uskutočnenie aktivít alebo činností, na ktoré žiada poskytnutie dotácie; podmienka zabezpečenia krytia z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov sa považuje za splnenú, ak aktivity alebo činnosti, na ktoré sa žiada poskytnutie dotácie, sú zabezpečované aj výkonom dobrovoľníckej činnosti okrem dobrovoľníckej činnosti podporenej podľa § 9c,
b)
ktorý žiada o dotáciu na výdavky podľa odseku 2 písm. g), ak súčasťou je aj vytvorenie bezbariérového prostredia na účely socializácie a inklúzie detí so zdravotným znevýhodnením.
(7)
Dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny nemožno poskytnúť na aktivity alebo činnosti, ktoré sú aktivitami alebo činnosťami, na ktoré je možné poskytnúť dotáciu podľa § 2 písm. a), b) alebo písm. j).
(8)
Ministerstvo môže určiť prioritné oblasti podpory plnenia funkcií rodiny, ktoré zverejní na svojom webovom sídle do 30. septembra kalendárneho roka na nasledujúci rozpočtový rok.
§ 9c
Dotácia na podporu dobrovoľníckej činnosti
(1)
Dotáciu na podporu dobrovoľníckej činnosti možno poskytnúť na výdavky spojené s dobrovoľníckou činnosťou vykonávanou podľa osobitného predpisu42bc) v sociálnej oblasti a v oblasti rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí.
(2)
Dotáciu na podporu dobrovoľníckej činnosti možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je osobou,
a)
pre ktorú je vykonávaná dobrovoľnícka činnosť,
b)
ktorá organizuje alebo sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech.
(3)
Dotáciu na podporu dobrovoľníckej činnosti možno poskytnúť žiadateľovi v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 5 000 eur.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 42ba až 42bc znejú:
42ba) Zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
42bb) § 10 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. 175/2015 Z. z.
42bc) Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
19.
V § 10 odsek 1 znie:
„(1)
Dotáciu podľa § 2 možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti. Súčasťou žiadosti o
a)
dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb, dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a o dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí sú údaje podľa osobitného predpisu42c) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z listu vlastníctva, ak v odseku 3 písm. c) a odseku 8 písm. c) nie je ustanovené inak,
b)
dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 1 a 2 je meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, kontaktné údaje žiadateľa, kód banky a číslo účtu, na ktorý žiada žiadateľ zaslať dotáciu.“.
20.
V § 10 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
nájomná zmluva alebo zmluva o výpožičke uzatvorená najmenej na päť rokov od podania žiadosti, ak ide o nehnuteľnosť, ku ktorej žiadateľ nemá vlastnícke právo a ktorej rekonštrukcia alebo stavebná úprava je predmetom financovania,“.
21.
V § 10 ods. 3 písm. e) sa za slovo „je“ vkladajú slová „výstavba alebo“.
22.
V § 10 ods. 3 písmeno i) znie:
„i)
rozpočet, ak predmetom financovania je rekonštrukcia, stavebná úprava, kúpa alebo výstavba podľa § 3 ods. 1 písm. g) a k).“.
23.
V § 10 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
zoznam detí, na ktoré možno poskytnúť tieto dotácie, s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla a adresy pobytu,“.
24.
V § 10 ods. 7 sa za slovo „pomoci“ vkladajú slová „a o dotáciu na podporu dobrovoľníckej činnosti“.
25.
V § 10 odsek 8 znie:
„(8)
Prílohou k žiadosti o dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí a o dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny je
a)
doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,1)
b)
štatút neziskovej organizácie alebo stanovy občianskeho združenia preukazujúce predmet činnosti žiadateľa,
c)
nájomná zmluva alebo zmluva o výpožičke uzatvorená najmenej na päť rokov od podania žiadosti, ak ide o nehnuteľnosť, ku ktorej žiadateľ nemá vlastnícke právo a ktorej rekonštrukcia alebo stavebná úprava je predmetom financovania podľa § 9a ods. 2 písm. h),
d)
písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľností so stavebnými úpravami, ak ide o zmluvu o nájme nehnuteľnosti alebo o zmluvu o výpožičke nehnuteľnosti, ak predmetom financovania je stavebná úprava podľa § 9a ods. 2 písm. h),
e)
právoplatné stavebné povolenie alebo doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu alebo ich úradne osvedčené kópie, ak predmetom financovania je stavebná úprava podľa § 9a ods. 2 písm. h) alebo utváranie priestoru podľa § 9b ods. 1 písm. e),
f)
rozpočet, ak predmetom financovania je rekonštrukcia alebo stavebná úprava podľa § 9a ods. 2 písm. h) alebo utváranie priestoru podľa § 9b ods. 1 písm. e),
g)
doklad preukazujúci zabezpečenie najmenej 10 % z celkových výdavkov na uskutočnenie aktivít alebo činností z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov.“.
26.
V § 11 ods. 1 a § 12 ods. 1 sa za slovom „činnosti“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a slová „rodovej rovnosti“ sa nahrádzajú slovami „rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí, žiadosť o dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny a žiadosť o dotáciu na podporu dobrovoľníckej činnosti“.
27.
V § 11 ods. 2 sa slová „úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má sídlo žiadateľ (ďalej len „úrad“) okrem občianskeho združenia; v takom prípade sa žiadosť predkladá“ nahrádzajú slovami „úradu, v ktorého územnom obvode má sídlo žiadateľ, a ak je žiadateľom občianske združenie podľa § 4 ods. 4 písm. c)“.
28.
V § 12 ods. 3 sa za slovom „činnosti“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a slová „rodovej rovnosti“ sa nahrádzajú slovami „rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí, dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny a dotáciu na podporu dobrovoľníckej činnosti“.
29.
Za § 16c sa vkladajú § 16d a § 16e, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠16d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1)
Pri hodnotení, posudzovaní a schvaľovaní žiadosti o dotáciu podanej do 31. decembra 2020 sa postupuje podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2020 okrem žiadosti o dotáciu na podporu rodovej rovnosti. Žiadosť o dotáciu na podporu rodovej rovnosti podanú do 31. decembra 2020 ministerstvo neposudzuje; ministerstvo oznámi písomne túto skutočnosť žiadateľovi do 10. januára 2021 spolu s poučením o možnosti podať žiadosť o dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí do 28. februára 2021.
(2)
Žiadosť o dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí, žiadosť o dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny a žiadosť o dotáciu na podporu dobrovoľníckej činnosti na rozpočtový rok 2021 sa predkladá ministerstvu od 11. januára 2021 do 28. februára 2021.
(3)
Informácie uvedené v § 14 ods. 3 písm. d) prvom bode a druhom bode na rok 2021 zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle do 10. januára 2021.
(4)
Ministerstvo môže určiť prioritné oblasti podpory rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí a podpory plnenia funkcií rodiny, ktoré zverejní na svojom webovom sídle do 10. januára 2021.
§ 16e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2021
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa za august 2021 určí pre dieťa, ktoré navštevuje materskú školu, podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. júla 2021.“.
30.
Slová „dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením“ sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom „dieťaťa“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I bodov 9 až 12, 14 až 16, 23, § 16e v bode 29 a bodu 30, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2021.
Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.