410/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

410
ZÁKON
z 9. decembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 333/2010 Z. z., zákona č. 6/2011 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 57/2012 Z. z., zákona č. 455/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 95/2019 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 360/2019 Z. z., zákona č. 470/2019 Z. z. a zákona č. 93/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 34 ods. 2 sa slová „§ 102 ods. 3 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 102 ods. 3 písm. c)“.
2.
V § 43 ods. 5 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
predkladá prezidentovi republiky návrh rektora vojenskej vysokej školy na odvolanie profesora podľa § 108f ods. 4,“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).
3.
V § 43 ods. 6 písmeno k) znie:
„k)
plní úlohu odvolacieho orgánu v správnom konaní okrem
1.
konania o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti,
2.
konania o neplatnosti rigoróznej skúšky alebo jej súčasti,
3.
konania o odňatí vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“,
4.
konania o podaní návrhu na odvolanie profesora,“.
4.
V § 44 ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
predkladá prezidentovi republiky návrh rektora policajnej vysokej školy na odvolanie profesora podľa § 108f ods. 4,“.
Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená d) až j).
5.
V § 44 ods. 4 písmeno j) znie:
„j)
plní úlohu odvolacieho orgánu v správnom konaní okrem
1.
konania o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti,
2.
konania o neplatnosti rigoróznej skúšky alebo jej súčasti,
3.
konania o odňatí vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“,
4.
konania o podaní návrhu na odvolanie profesora,“.
6.
V § 45 ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
predkladá prezidentovi republiky návrh rektora zdravotníckej vysokej školy na odvolanie profesora podľa § 108f ods. 4,“.
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).
7.
V § 45 ods. 4 písmeno g) znie:
„g)
plní úlohu odvolacieho orgánu v správnom konaní okrem
1.
konania o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti,
2.
konania o neplatnosti rigoróznej skúšky alebo jej súčasti,
3.
konania o odňatí vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“,
4.
konania o podaní návrhu na odvolanie profesora,“.
8.
V § 57 ods. 5 sa vypúšťajú slová „najneskôr do 20. septembra v akademickom roku, ktorý predchádza akademickému roku, v ktorom sa má štúdium začať, ak ide o bakalársky študijný program alebo študijný program podľa § 53 ods. 3, a pri ostatných študijných programoch“.
9.
V § 66 ods. 1 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:
„e)
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti podľa § 108f ods. 1 v rámci štúdia nižšieho stupňa, ak je príslušné vzdelanie podmienkou na prijatie na prebiehajúce štúdium študijného programu vyššieho stupňa,
f)
vzdaním sa akademického titulu udeľovaného po absolvovaní študijného programu nižšieho stupňa, ak je príslušné vzdelanie podmienkou na prijatie na prebiehajúce štúdium študijného programu vyššieho stupňa,“.
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená g) a h).
10.
V § 66 ods. 2 písm. d) sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“.
11.
V § 66 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
podľa odseku 1 písm. e) deň, keď rozhodnutie o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti nadobudlo právoplatnosť,
f)
podľa odseku 1 písm. f) deň doručenia písomného oznámenia podľa § 108h.“.
12.
V § 102 ods. 2 písmeno n) znie:
„n)
plní úlohu odvolacieho orgánu v správnom konaní okrem
1.
konania o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti,
2.
konania o neplatnosti rigoróznej skúšky alebo jej súčasti,
3.
konania o odňatí vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“,
4.
konania o podaní návrhu na odvolanie profesora,“.
13.
V § 102 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
predkladá na základe návrhu rektora verejnej vysokej školy alebo rektora súkromnej vysokej školy prezidentovi republiky návrh na odvolanie profesora podľa § 108f ods. 4,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
14.
V § 108 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) až g), ktoré znejú:
„d)
rozhodovania o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti podľa § 108f ods. 1,
e)
rozhodovania o neplatnosti rigoróznej skúšky alebo jej súčasti podľa § 108f ods. 2,
f)
rozhodovania o odňatí vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ podľa § 108f ods. 3,
g)
rozhodovania o podaní návrhu na odvolanie profesora podľa § 108f ods. 4.“.
15.
Za § 108e sa vkladajú § 108f až 108k, ktoré vrátane nadpisu nad § 108f znejú:
„Vyhlásenie neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti, vyhlásenie neplatnosti rigoróznej skúšky alebo jej súčasti, odňatie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu, návrh na odvolanie profesora a vzdanie sa akademického titulu
§ 108f
(1)
Rektor rozhodne o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti, ak
a)
absolvent príslušného študijného programu bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a spáchaním tohto trestného činu získal výhodu, ktorá mala vplyv na riadne skončenie štúdia alebo na splnenie podmienok na prijatie na toto štúdium,
b)
záverečnú prácu alebo jej časť preukázateľne nevypracoval absolvent,
c)
absolvent neoprávnene použil predmet ochrany duševného vlastníctva inej osoby, a týmto konaním získal výhodu, ktorá mala vplyv na riadne skončenie štúdia alebo na splnenie podmienok na prijatie na toto štúdium, alebo
d)
absolvent v dôsledku rozhodnutia o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti v študijnom programe nižšieho stupňa alebo v dôsledku vzdania sa akademického titulu nižšieho stupňa prestal spĺňať základnú podmienku na prijatie na štúdium príslušného absolvovaného študijného programu vyššieho stupňa.
(2)
Rektor rozhodne o neplatnosti rigoróznej skúšky alebo jej súčasti, ak
a)
osoba, ktorej bol udelený akademický titul v rigoróznom konaní, bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin a spáchaním tohto trestného činu získala výhodu, ktorá mala vplyv na úspešné vykonanie rigoróznej skúšky alebo na začatie rigorózneho konania,
b)
rigoróznu prácu alebo jej časť preukázateľne nevypracovala osoba, ktorej bol udelený akademický titul v rigoróznom konaní,
c)
osoba, ktorej bol udelený akademický titul v rigoróznom konaní, neoprávnene použila predmet ochrany duševného vlastníctva inej osoby, a týmto konaním získala výhodu, ktorá mala vplyv na úspešné vykonanie rigoróznej skúšky alebo na začatie rigorózneho konania, alebo
d)
osoba, ktorej bol udelený akademický titul v rigoróznom konaní, v dôsledku rozhodnutia o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti alebo v dôsledku vzdania sa akademického titulu prestala spĺňať podmienku na začatie absolvovaného rigorózneho konania.
(3)
Rektor odníme vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „docent“, ak
a)
osoba, ktorej bol udelený vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „docent“, bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin a spáchaním tohto trestného činu získala výhodu, ktorá mala vplyv na splnenie podmienok na získanie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ alebo na splnenie podmienok na začatie habilitačného konania,
b)
habilitačnú prácu alebo jej časť preukázateľne nevypracovala osoba, ktorej bol udelený vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „docent“,
c)
osoba, ktorej bol udelený vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „docent“, neoprávnene použila predmet ochrany duševného vlastníctva inej osoby, a týmto konaním získala výhodu, ktorá mala vplyv na splnenie podmienok na získanie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ alebo na splnenie podmienok na začatie habilitačného konania,
d)
osoba, ktorej bol udelený vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „docent“, v dôsledku rozhodnutia o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti alebo v dôsledku vzdania sa akademického titulu prestala spĺňať podmienku na začatie absolvovaného habilitačného konania, alebo
e)
kritériá na získanie titulu docent pri habilitačnom konaní neboli splnené.
(4)
Rektor rozhodne o podaní návrhu na odvolanie profesora, ak
a)
osoba, ktorá bola vymenovaná za profesora, bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin a spáchaním tohto trestného činu získala výhodu, ktorá mala vplyv na splnenie podmienok na získanie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „profesor“ alebo na splnenie podmienok na začatie inauguračného konania,
b)
osoba, ktorá bola vymenovaná za profesora, neoprávnene použila predmet ochrany duševného vlastníctva inej osoby, a týmto konaním získala výhodu, ktorá mala vplyv na splnenie podmienok na získanie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „profesor“ alebo na splnenie podmienok na začatie inauguračného konania,
c)
osoba, ktorá bola vymenovaná za profesora, v dôsledku odňatia alebo vzdania sa vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ prestala spĺňať podmienku na začatie absolvovaného inauguračného konania, alebo
d)
kritériá na získanie titulu profesor pri inauguračnom konaní neboli splnené.
(5)
Odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 1 sa dotknutá osoba považuje za osobu, ktorá nezískala absolvovaním príslušného študijného programu vysokoškolské vzdelanie príslušného stupňa; týmto dňom zároveň stráca príslušný akademický titul a jej doklady o absolvovaní štúdia sa stávajú neplatnými. Ak bola dotknutá osoba prijatá na prebiehajúce štúdium študijného programu vyššieho stupňa a príslušné vzdelanie je podmienkou na prijatie, odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 1 sa stáva neplatným aj rozhodnutie o prijatí na toto štúdium.
(6)
Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 2 dotknutá osoba stráca príslušný akademický titul a doklad o jeho udelení sa stáva neplatným.
(7)
Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 3 sa dekrét o udelení príslušného vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu stáva neplatným.
(8)
Súd na žiadosť vysokej školy alebo na žiadosť ministerstva školstva zašle bezodkladne vysokej škole alebo ministerstvu školstva právoplatný odsudzujúci rozsudok, ak vysoká škola alebo ministerstvo školstva dôvodne predpokladá, že spáchaním trestného činu dotknutá osoba získala alebo mohla získať výhodu podľa odseku 1 písm. a), odseku 2 písm. a), odseku 3 písm. a) alebo podľa odseku 4 písm. a).
(9)
Osobe, voči ktorej bolo právoplatne rozhodnuté podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3, sa školné, poplatky spojené so štúdiom, poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a s obhajobou rigoróznej práce alebo poplatok na úhradu nákladov spojených s habilitačným konaním nevracia. Ak na základe právoplatného rozhodnutia podľa odseku 4 dôjde k odvolaniu profesora, poplatok na úhradu nákladov spojených s inauguračným konaním sa nevracia.
(10)
Vysoká škola vedie evidenciu právoplatných rozhodnutí podľa odsekov 1 až 4, z ktorej možno sprístupniť údaje na základe odôvodnenej žiadosti orgánu verejnej moci, ak ide o kandidáta na obsadenie verejnej funkcie. V evidencii sa vedie
a)
meno a priezvisko dotknutej osoby,
b)
príslušný akademický titul, vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul,
c)
študijný odbor a
d)
dátum právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 1 až 4.
§ 108g
(1)
Na rozhodovanie podľa § 108f je príslušný rektor vysokej školy, ktorá udelila dotknutej osobe akademický titul, vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „docent“, alebo rektor vysokej školy, ktorá predložila návrh na vymenovanie dotknutej osoby za profesora. Ak bola príslušná vysoká škola zrušená, splynula alebo sa zlúčila s inou vysokou školou, na rozhodovanie je príslušný rektor vysokej školy, ktorá je jej právnym nástupcom; ak bola vysoká škola zrušená bez právneho nástupcu alebo ak bol súkromnej vysokej škole odňatý štátny súhlas, na rozhodovanie je príslušný rektor vysokej školy určenej ministerstvom školstva.
(2)
Z rozhodovania je vylúčený rektor, o ktorého nezaujatosti možno mať pochybnosti vzhľadom na jeho pomer k účastníkovi konania o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti, neplatnosti rigoróznej skúšky alebo jej súčasti, odňatí vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu alebo o návrhu na odvolanie profesora (ďalej len „konanie o odňatí titulu“) alebo k jeho zástupcovi.
(3)
Účastník konania o odňatí titulu alebo jeho zástupca oznámi akademickému senátu vysokej školy skutočnosti nasvedčujúce vylúčenie rektora, len čo sa o nich dozvie; tieto skutočnosti môže akademickému senátu vysokej školy oznámiť aj iná osoba. Rektor bezodkladne oznámi akademickému senátu vysokej školy skutočnosti nasvedčujúce jeho vylúčenie.
(4)
O tom, či je rektor vylúčený, rozhoduje akademický senát príslušnej vysokej školy, ktorý zároveň určí prorektora príslušného na rozhodovanie a svoje rozhodnutie písomne oznámi rektorovi, účastníkovi konania o odňatí titulu a ministerstvu školstva. Proti rozhodnutiu o vylúčení rektora nemožno podať opravný prostriedok.
(5)
Účastníkom konania o odňatí titulu je
a)
absolvent,
b)
osoba, ktorej bol udelený akademický titul v rigoróznom konaní,
c)
osoba, ktorej bol udelený vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „docent“, alebo
d)
osoba, ktorá bola vymenovaná za profesora.
(6)
Rektor začne konanie o odňatí titulu na základe
a)
vlastného podnetu,
b)
odôvodneného návrhu
1.
akademického senátu vysokej školy, na ktorej sa uskutočnilo príslušné štúdium, rigorózne konanie, habilitačné konanie alebo inauguračné konanie,
2.
akademického senátu fakulty, na ktorej sa uskutočnilo príslušné štúdium, rigorózne konanie, habilitačné konanie alebo inauguračné konanie,
3.
vedeckej rady, umeleckej rady alebo vedeckej a umeleckej rady vysokej školy, na ktorej sa uskutočnilo príslušné štúdium, rigorózne konanie, habilitačné konanie alebo inauguračné konanie,
4.
vedeckej rady, umeleckej rady alebo vedeckej a umeleckej rady fakulty, na ktorej sa uskutočnilo príslušné štúdium, rigorózne konanie, habilitačné konanie alebo inauguračné konanie, alebo
5.
dekana fakulty, na ktorej sa uskutočnilo príslušné štúdium, rigorózne konanie, habilitačné konanie alebo inauguračné konanie,
c)
odôvodneného návrhu ministerstva školstva,
d)
právoplatného rozhodnutia o
1.
neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti v príslušnom študijnom programe, ak jeho riadne skončenie je podmienkou na prijatie na štúdium študijného programu vyššieho stupňa, na začatie rigorózneho konania alebo na začatie habilitačného konania,
2.
odňatí vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“, ak ide o rozhodovanie o podaní návrhu na odvolanie profesora, alebo
e)
vzdania sa
1.
akademického titulu, ak je riadne skončenie príslušného študijného programu podmienkou na prijatie na štúdium študijného programu vyššieho stupňa, na začatie rigorózneho konania alebo na začatie habilitačného konania,
2.
vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“, ak ide o rozhodovanie o podaní návrhu na odvolanie profesora.
(7)
Konanie o odňatí titulu možno začať najneskôr
a)
jeden rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa § 108f ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. a) alebo ods. 4 písm. a) alebo
b)
päť rokov odo dňa riadneho skončenia štúdia, vykonania rigoróznej skúšky, udelenia vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ alebo vymenovania za profesora, ak nejde o skutočnosť podľa písmena a).
(8)
Rektorovi podáva stanovisko k odňatiu titulu komisia, ktorej členov vymenúva a odvoláva rektor. Členmi komisie sú
a)
štyria vysokoškolskí učitelia vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta, ktorí pedagogicky a vedecky pôsobia v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, z toho najviac dvaja zo zamestnancov príslušnej vysokej školy, navrhnutí zamestnaneckou časťou akademického senátu príslušnej vysokej školy,
b)
dve osoby s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore právo, ktoré nie sú zamestnancami príslušnej vysokej školy, a
c)
jeden študent príslušnej vysokej školy navrhnutý študentskou časťou akademického senátu príslušnej vysokej školy.
(9)
Podrobnosti o činnosti komisie upraví vnútorný predpis vysokej školy. Zasadnutie komisie je verejné okrem hlasovania. Uznesenie komisie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Ak komisia neprijme uznesenie, platí, že nezistila dôvody na rozhodnutie podľa § 108f.
(10)
Rektor rozhodne do 150 dní odo dňa začatia konania o odňatí titulu. Komisia podá rektorovi stanovisko k odňatiu titulu do 90 dní odo dňa jeho vyžiadania; rektor nemôže rozhodnúť bez tohto stanoviska. Ak sa rektor odchýli od stanoviska komisie, túto skutočnosť vo svojom rozhodnutí odôvodní.
(11)
Ak rektor zistí, že nie sú dôvody na rozhodnutie podľa § 108f, konanie o odňatí titulu zastaví.
(12)
Proti rozhodnutiu podľa § 108f alebo odseku 11 má účastník konania alebo navrhovateľ podľa odseku 6 písm. b) alebo písm. c) právo podať odvolanie. O odvolaní voči rozhodnutiu podľa § 108f alebo odseku 11 rozhoduje odvolacia komisia, ktorej
a)
dvoch členov vymenúva a odvoláva Slovenská rektorská konferencia, jedného z nich zároveň vymenúva za predsedu odvolacej komisie,
b)
dvoch členov vymenúva a odvoláva Rada vysokých škôl,
c)
dvoch členov vymenúva a odvoláva Študentská rada vysokých škôl a
d)
jedného člena vymenúva a odvoláva minister školstva.
(13)
Členstvo v odvolacej komisii nie je zlučiteľné s členstvom v komisii podľa odseku 8.
(14)
Predseda odvolacej komisie podpisuje rozhodnutia odvolacej komisie, zastupuje ju navonok a zodpovedá za jej činnosť. Činnosť odvolacej komisie organizačne a materiálne zabezpečuje vysoká škola, ktorej rozhodnutie rektora preskúmava.
(15)
Odvolacia komisia o odvolaní rozhodne do 60 dní od doručenia odvolania.
(16)
Ak člen odvolacej komisie nesúhlasí s rozhodnutím odvolacej komisie alebo s jeho odôvodnením, môže vypracovať rozdielne stanovisko, ktoré sa pripojí k rozhodnutiu.
(17)
Účinky predchádzajúcich úkonov uskutočnených osobou, ktorej sa rozhodnutie podľa § 108f ods. 1, 2 alebo ods. 3 týka, zostávajú zachované aj po nadobudnutí jeho právoplatnosti; to platí, aj ak ich príslušná osoba uskutočnila pri výkone verejnej moci alebo v rámci výkonu povolania podľa osobitného predpisu.50e) Účinky predchádzajúcich úkonov uskutočnených osobou, ktorá bola ako profesor odvolaná, zostávajú zachované aj po jej odvolaní.
§ 108h
(1)
Fyzická osoba sa môže neodvolateľne vzdať akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu písomným oznámením s úradne osvedčeným podpisom doručeným rektorovi vysokej školy, ktorá udelila dotknutej osobe akademický titul, vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „docent“ alebo ktorá predložila návrh na vymenovanie dotknutej osoby za profesora. Ak ide o vzdanie sa akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu vo vzťahu k vysokej škole, ktorá zanikla bez právneho nástupcu, písomné oznámenie sa doručuje ministerstvu školstva.
(2)
Dňom doručenia písomného oznámenia dotknutá osoba stráca príslušný titul. Na písomné oznámenie bez úradne osvedčeného podpisu sa neprihliada.
(3)
Ak sa fyzická osoba vzdá akademického titulu udeľovaného po absolvovaní študijného programu, platí, že štúdium tohto študijného programu neskončila riadne a dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa príslušného titulu sa stávajú neplatnými doklady o absolvovaní tohto štúdia.
(4)
Ak sa fyzická osoba vzdá akademického titulu udeľovaného v rigoróznom konaní, dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa príslušného titulu sa stáva neplatným doklad o jeho udelení.
(5)
Ak sa fyzická osoba vzdá vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“, dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa príslušného titulu sa stáva neplatným dekrét o jeho udelení.
(6)
Ak sa fyzická osoba vzdá vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „profesor“, dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa príslušného titulu sa považuje za osobu, ktorá nebola vymenovaná za profesora.
(7)
Účinky predchádzajúcich úkonov uskutočnených osobou, ktorá sa vzdala príslušného titulu, zostávajú zachované aj po doručení písomného oznámenia o vzdaní sa príslušného titulu; to platí, aj ak ich príslušná osoba uskutočnila pri výkone verejnej moci alebo v rámci výkonu povolania podľa osobitného predpisu.50e)
§ 108i
(1)
Osoba, o ktorej bolo rozhodnuté podľa § 108f ods. 1, 2 alebo ods. 3, je povinná vrátiť alebo zabezpečiť vrátenie príslušných neplatných dokladov vysokej škole do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti príslušného rozhodnutia v správnom konaní, alebo ak účastník konania o odňatí titulu podal správnu žalobu, bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o správnej žalobe, ktorým bola správna žaloba zamietnutá. Osoba, ktorá bola ako profesor odvolaná, je povinná vrátiť alebo zabezpečiť vrátenie príslušných neplatných dokladov vysokej škole do 30 dní po jej odvolaní.
(2)
Ak ide o vzdanie sa akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu, dotknutá osoba je povinná spolu s oznámením o vzdaní sa príslušného titulu vrátiť vysokej škole príslušné doklady o absolvovaní štúdia, o udelení akademického titulu v rigoróznom konaní alebo o udelení vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ alebo o vymenovaní za profesora, alebo preukázať, že tieto doklady z objektívnych dôvodov nemá; inak je oznámenie neplatné.
(3)
Vysoká škola vyznačí na vrátenom doklade jeho neplatnosť.
(4)
Ak ide o vzdanie sa akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu vo vzťahu k vysokej škole, ktorá zanikla bez právneho nástupcu, úlohy vysokej školy podľa tohto paragrafu plní ministerstvo školstva.
§ 108j
(1)
Priestupku sa dopustí osoba, ktorá nesplní povinnosť vrátiť doklad podľa § 108i ods. 1.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 5 000 eur.
(3)
Priestupky prejednáva a rozhoduje o nich ministerstvo školstva z vlastného podnetu alebo na podnet príslušnej vysokej školy. Na priestupky a ich prejednanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.50f)
(4)
Pokuty podľa odseku 2 sú príjmom štátneho rozpočtu. Správcom pohľadávky štátu z uložených sankcií je ministerstvo školstva.
§ 108k
Ak ide o štátnu vysokú školu, úlohy ministerstva školstva podľa § 108f až 108i plní príslušné ministerstvo.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 50e a 50f znejú:
50e) Napríklad zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
50f) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
16.
Za § 113aj sa vkladá § 113ak, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠113ak
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1)
Konanie o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti nemožno začať voči osobe, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie príslušného stupňa pred 1. januárom 2021.
(2)
Konanie o neplatnosti rigoróznej skúšky alebo jej súčasti nemožno začať voči osobe, ktorej bol príslušný akademický titul udelený pred 1. januárom 2021.
(3)
Konanie o odňatí vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ nemožno začať voči osobe, ktorej bol taký titul udelený pred 1. januárom 2021.
(4)
Konanie o podanie návrhu na odvolanie profesora nemožno začať voči osobe, ktorá bola vymenovaná za profesora pred 1. januárom 2021.“.
Čl. II
Zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 odsek 1 znie:
„(1)
Výkonná rada a odvolacia komisia prijímajú svoje závery formou uznesení len na svojom zasadnutí; ak ide o vytvorenie pracovnej skupiny, uznesenie možno prijať aj mimo zasadnutia. Zasadnutie možno uskutočniť aj prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti členov výkonnej rady alebo odvolacej komisie. Uznesenie výkonnej rady je prijaté, ak za jeho prijatie hlasuje najmenej sedem členov výkonnej rady. Uznesenie odvolacej komisie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov odvolacej komisie. Ak výkonná rada v konaní o udelenie akreditácie neprijme uznesenie, znamená to neudelenie príslušnej akreditácie. Ak odvolacia komisia neprijme uznesenie, znamená to potvrdenie rozhodnutia alebo potvrdenie vyjadrenia agentúry.“.
2.
V § 24 ods. 1 sa slová „za desať“ nahrádzajú slovami „za šesť“ a slová „šesť rokov a najneskôr desať“ sa nahrádzajú slovami „štyri roky a najneskôr šesť“.
3.
§ 35 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Agentúra môže začať konanie z vlastného podnetu v čase do podania informácie vysokou školou o tom, že zosúladila vnútorný systém so štandardmi pre vnútorný systém, ak má dôvodné podozrenie, že vysoká škola nedodržiava právne predpisy alebo svoje vnútorné predpisy. Ak v rámci konania agentúra zistí nedostatky,
a)
pozastaví uskutočňovanie študijného programu alebo
b)
začne konanie o odňatí akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania.“.
4.
V § 36 ods. 2 druhej vete sa slová „31. decembra 2020“ nahrádzajú slovami „31. marca 2021“ a na konci sa pripája táto veta: „Agentúra do 31. decembra 2024 neodmietne žiadosť o udelenie akreditácie spoločného študijného programu z dôvodu podľa § 30 ods. 5 písm. c), ak vysoká škola v príslušnom študijnom odbore a stupni uskutočňuje študijný program, ktorý nie je spoločným študijným programom.“.
5.
V § 37 ods. 1 sa číslo „2024“ nahrádza číslom „2022“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I a čl. II bodov 1 až 3 a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.
v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.