41/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

41
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 4. marca 2020,
ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. f) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch je v okrese Piešťany, v katastrálnych územiach Banka, Moravany nad Váhom a Piešťany. Ochranné pásmo
I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Územie ochranného pásma II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch je v okrese Hlohovec v katastrálnom území Jalšové, v okrese Piešťany v katastrálnych územiach Banka, Bašovce, Borovce, Dolné Dubovany, Drahovce, Ducové, Hubina, Kocurice, Krakovany, Malé Orvište, Moravany nad Váhom, Ostrov, Piešťany, Rakovice, Ratnovce, Sokolovce, Stráže, Trebatice, Veľké Orvište a Veselé, v okrese Topoľčany v katastrálnych územiach Svrbice, Šalgovce a v okrese Nové Mesto nad Váhom v katastrálnych územiach Horná Streda, Modrová, Modrovka a Pobedim. Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Popis hraníc ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 a popis hydrogeologickej štruktúry prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch je uvedený v prílohe č. 3.
(4)
Mapové podklady, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2, sú uložené na Inšpektoráte kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, na Okresnom úrade Hlohovec, na Okresnom úrade Nitra, na Okresnom úrade Nové Mesto nad Váhom, na Okresnom úrade Piešťany, na Okresnom úrade Topoľčany, na Okresnom úrade Trenčín, na Okresnom úrade Trnava a na Mestskom úrade v Piešťanoch.
§ 2
Druhy zakázaných činností v ochranných pásmach ustanovených podľa § 1 ods. 1 a 2 sú uvedené v prílohe č. 4.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2020.
v z. Stanislav Špánik v. r.