402/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

402
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 13 a § 7 ods. 8 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 598/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 517/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 494/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 443/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 102/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 507/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 418/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 208/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 355/2017 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 401/2018 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2019 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 105/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 4 a ods. 6 písm. g) sa slová „5, 6, 9 až 19“ nahrádzajú slovami „7, 8, 11 až 21“ a slová „7 a 8“ sa nahrádzajú slovami „9 a 10“.
2.
Za § 12b sa vkladá § 12c, ktorý vrátane nadpisu znie :
㤠12c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1)
Normatív na žiaka školy umeleckého priemyslu, ktorý začal štúdium v príslušnom odbore vzdelávania zaradenom do kategórie škôl podľa predpisov účinných do 31. augusta 2020, sa určí rovnako ako normatív na žiaka strednej odbornej školy v príslušnej kategórii podľa prílohy č. 2.
(2)
Na účely výpočtu normatívu pre špeciálne materské školy podľa § 6 sa v roku 2021 použijú údaje o počte detí podľa stavu k 31. decembru 2020.“.
3.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie :
4.
Príloha č. 12 vrátane nadpisu znie:
5.
V prílohe č. 13 riadku 2 stĺpci „Zaradenie žiakov do skupiny podľa športov“ sa na konci pripája slovo „triatlon,“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Igor Matovič v. r.