4/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

4
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 12. decembra 2019,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 114/2019, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3,
vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. f) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 114/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave sa mení takto:
V prílohe č. 3 tabuľka
„Ochranné pásmo II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave vytýčené lomovými bodmi 1 až 10 zameranými v „X“ a „Y“ súradniciach S - JTSK
Číslo bodu X [m] Y [m] Číslo bodu X [m] Y [m]
1 1 169 090,510 287 788,740 6 1 169 692,887 289 609,757
2 1 171 696,106 287 771,686 7 1 168 713,808 288 892,808
3 1 171 213,713 288 245,731 8 1 168 435,148 288 360,698
4 1 170 767,132 288 421,435 9 1 168 439,401 288 367,078
5 1 170 379,119 288 602,019 10 1 168 883,817 287 792,952
“.
sa nahrádza tabuľkou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Ochranné pásmo II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave vytýčené lomovými bodmi 1 až 10 zameranými v súradnicovom systéme S-JTSK
Číslo bodu X [m] Y [m] Číslo bodu X [m] Y [m]
1 1 169 083,762 287 804,061 6 1 169 687,780 289 590,850
2 1 171 677,000 287 780,000 7 1 168 748,126 288 901,518
3 1 171 202,000 288 235,000 8 1 168 612,906 288 815,798
4 1 170 736,216 288 418,993 9 1 168 455,954 288 371,503
5 1 170 363,704 288 591,167 10 1 168 885,761 287 805,268
“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2020.
Andrea Kalavská v. r.