397/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

397
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 5. decembra 2020
o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 108a ods. 9 a § 108b ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Podrobnosti o kategóriách evidencie publikačnej činnosti
(1)
Predmetom evidencie publikačnej činnosti je verejne publikovaná a verejne dostupná publikácia.
(2)
Kategórie evidencie publikačnej činnosti sa vytvárajú podľa
a)
typu výstupu publikačnej činnosti a
b)
obsahu výstupu publikačnej činnosti.
(3)
Podľa typu sa výstup publikačnej činnosti eviduje v kategórii
a)
celok, najmä kniha, zborník, časopis, patent alebo
b)
časť celku, najmä článok z časopisu, kapitola z knihy alebo príspevok zo zborníka.
(4)
Podľa obsahu sa výstup publikačnej činnosti eviduje v kategórii
a)
vedecký (V),
b)
odborný (O),
c)
pedagogický (P),
d)
umelecký (U),
e)
dokument podliehajúci ochrane práv duševného vlastníctva1) (D) alebo
f)
iný (I).
(5)
Výstup publikačnej činnosti sa eviduje ako vedecký, ak
a)
je určený vedeckej komunite z príslušnej oblasti výskumu,
b)
je založený na vedeckej činnosti a vedeckých výsledkoch,
c)
obsahuje pôvodné výsledky vlastnej vedeckej práce autora alebo autorského kolektívu,
d)
prináša nové informácie vo vzťahu k poznatkom v príslušnej oblasti výskumu,
e)
je spracovaný tak, že je možné overiť jeho výsledky,
f)
je predmetom recenzného konania a
g)
má medzinárodné štandardné číslo knihy ISBN, medzinárodné štandardné číslo seriálu ISSN, identifikátor digitálneho objektu DOI alebo iné štandardné číslo pre príslušný typ výstupu publikačnej činnosti.
(6)
Výstup publikačnej činnosti sa eviduje ako odborný, ak
a)
prináša informácie založené najmä na výskume, ktoré využíva odborná komunita,
b)
nemá vedecko-objaviteľský charakter, ale jeho spracovanie si vyžaduje znalosti z príslušnej oblasti výskumu a
c)
nespĺňa požiadavky podľa odseku 5 písm. a) až e).
(7)
Výstup publikačnej činnosti sa eviduje ako pedagogický, ak
a)
je určený na výchovno-vzdelávací proces,
b)
prezentuje systematizovaný súbor a výklad poznatkov,
c)
je predmetom recenzného konania, ak ide o vysokoškolskú učebnicu,
d)
má medzinárodné štandardné číslo knihy ISBN, medzinárodné štandardné číslo seriálu ISSN, identifikátor digitálneho objektu DOI alebo iné štandardné číslo pre príslušný typ výstupu publikačnej činnosti a
e)
nespĺňa požiadavky podľa odseku 5 písm. a) až e) alebo odseku 6 písm. a) a b).
(8)
Výstup publikačnej činnosti sa eviduje ako umelecký, ak
a)
ide o originálnu literárnu, dramatickú, hudobnú alebo o výtvarnú prácu,
b)
má medzinárodné štandardné číslo knihy ISBN, medzinárodné štandardné číslo seriálu ISSN, identifikátor digitálneho objektu DOI alebo iné štandardné číslo pre príslušný typ výstupu publikačnej činnosti a
c)
nespĺňa požiadavky podľa odseku 5 písm. a) až e), odseku 6 písm. a) a b) alebo odseku 7 písm. a) a b).
(9)
Výstup publikačnej činnosti sa eviduje ako iný, ak
a)
prináša informácie popularizačného charakteru alebo informatívneho charakteru založené na výskume a pochopenie jeho obsahu si nevyžaduje osobitné vedomosti z príslušnej oblasti výskumu a
b)
nespĺňa požiadavky podľa odseku 5 písm. a) až e), odseku 6 písm. a) a b), odseku 7 písm. a) a b) alebo odseku 8 písm. a).
(10)
Kategórie evidencie publikačnej činnosti sú uvedené v prílohe č. 1.
§ 2
Podrobnosti o kategóriách evidencie ohlasu na výstup publikačnej činnosti
(1)
Za ohlas na výstup publikačnej činnosti sa považuje verejne publikovaná a verejne dostupná
a)
citácia,
b)
recenzia alebo
c)
umelecká kritika.
(2)
Ohlas na výstup publikačnej činnosti sa zaraďuje do príslušnej kategórie podľa typu a informačného zdroja, v ktorom sa nachádza.
(3)
Za ohlas na výstup publikačnej činnosti sa nepovažujú
a)
oznam o vydaní výstupu publikačnej činnosti,
b)
časti z výstupu publikačnej činnosti uvádzané ako propagácia tohto výstupu publikačnej činnosti,
c)
uvedenie výstupu publikačnej činnosti v databáze,
d)
informácia v správach alebo v článku o prezentácii výstupu publikačnej činnosti,
e)
recenzný posudok spracovaný pred vydaním výstupu publikačnej činnosti,
f)
recenzia autora na vlastný výstup publikačnej činnosti,
g)
uvedenie výstupu publikačnej činnosti v samostatnej bibliografii,
h)
citácia v záverečných prácach, kvalifikačných prácach, rigoróznych prácach a v správach,
i)
citácia encyklopédií a slovníkov vrátane hesiel v nich; to neplatí, ak ide o heslo v rozsahu aspoň troch normovaných strán, ktoré má uvedeného autora,
j)
citácia vlastnej práce autora alebo práce, ktorej je citujúci autor spoluautorom, a
k)
vzájomná citácia jednotlivých častí toho istého dokumentu.
(4)
Kategórie evidencie ohlasu na výstup publikačnej činnosti sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 3
Podrobnosti o evidencii výstupu publikačnej činnosti a evidencii ohlasu na výstup publikačnej činnosti
(1)
K jednému výstupu publikačnej činnosti sa vytvára jeden záznam pre všetky fyzické osoby bez ohľadu na pracovisko a autorskú rolu podľa odseku 3.
(2)
Ohlas na výstup publikačnej činnosti sa eviduje k prvému vydaniu výstupu publikačnej činnosti aj ak ide o ohlas na jeho ďalšie nezmenené vydanie alebo na jazykovú verziu. Ak je ohlas registrovaný v citačnom indexe, eviduje sa aj názov citačného indexu.
(3)
V centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti sa k výstupu publikačnej činnosti eviduje fyzická osoba najmä ako
a)
autor výstupu publikačnej činnosti,
b)
zostavovateľ alebo editor,
c)
prekladateľ alebo
d)
recenzent.
(4)
V centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti sa k ohlasu na výstup publikačnej činnosti eviduje fyzická osoba ako
a)
autor ohlasu na výstup publikačnej činnosti alebo
b)
prekladateľ.
(5)
Pôsobenie v redakčnej rade najmä ako šéfredaktor, člen redakčnej rady, vedecký redaktor, zodpovedný redaktor alebo ako jazykový redaktor nie je predmetom evidencie publikačnej činnosti.
(6)
Pri výstupe publikačnej činnosti, ktorý je vydaný vo viacerých nezmenených vydaniach a formách alebo vo viacerých jazykových verziách, sa v plnom rozsahu eviduje prvé vydanie alebo prvé zverejnenie; ďalšie vydanie alebo ďalšie jazykové verzie sa so všetkými vydavateľskými údajmi evidujú k prvému vydaniu alebo k prvému zverejneniu.
(7)
Monografia, kritická pramenná edícia, kritický komentovaný preklad, kartografické dielo, katalóg umeleckých diel, partitúra hudobného diela, dramatické dielo, architektonická štúdia, beletria, zbierka poviedok a zbierka poézií sa evidujú ako celok.
(8)
Editovaná kniha sa eviduje ako celok pre zostavovateľa, ak je uvedený, a súčasne ak pri jednotlivých častiach
a)
nie sú uvedení autori, eviduje sa ako celok pre autorský kolektív,
b)
sú uvedení autori, evidujú sa jednotlivé časti pre jednotlivých autorov.
(9)
Učebnice, skriptá a ostatné knihy, ktoré majú pri jednotlivých častiach uvedeného autora sa evidujú po dohode autorov ako celok alebo ako jednotlivé časti.
(10)
Zborník sa eviduje ako celok pre zostavovateľa.
(11)
Výstup publikačnej činnosti, ktorý vznikol preložením do iného jazyka, sa eviduje, ak dokument v pôvodnom jazyku je verejne publikovaný a verejne dostupný.
(12)
Záverečná práca, rigorózna práca a habilitačná práca sa v centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti neevidujú; to neplatí, ak ide o monografiu, ktorá sa predkladá ako habilitačná práca.
(13)
Podrobnosti o dokumentácii predkladanej autorom k výstupu publikačnej činnosti a k ohlasu na výstup publikačnej činnosti sú uvedené v prílohe č. 3.
(14)
Evidované údaje k výstupu publikačnej činnosti a evidované údaje k ohlasu na výstup publikačnej činnosti sú uvedené v prílohe č. 4.
§ 4
Podrobnosti o kategóriách evidencie umeleckej činnosti
(1)
Predmetom evidencie umeleckej činnosti je verejne dostupné umelecké dielo alebo umelecký výkon v druhoch umeleckej činnosti.
(2)
Druhy umeleckej činnosti a typy výstupov umeleckej činnosti sú uvedené v prílohe č. 5.
(3)
Výstup umeleckej činnosti sa eviduje podľa závažnosti ako
a)
excelentný (E),
b)
zásadný (Z),
c)
štandardný (S) alebo
d)
iný (I).
(4)
Výstup umeleckej činnosti sa eviduje ako excelentný, ak svojou objavnosťou a originalitou prináša nové vývinové tendencie v príslušnom druhu umenia v medzinárodnom kontexte.
(5)
Výstup umeleckej činnosti sa eviduje ako zásadný, ak
a)
prináša nové tvorivé riešenia, námety alebo prístupy, ktoré obohacujú súčasné umelecké tendencie v príslušnom druhu umenia, a
b)
nespĺňa požiadavky podľa odseku 4.
(6)
Výstup umeleckej činnosti sa eviduje ako štandardný, ak
a)
zohľadňuje súčasné umelecké tendencie v príslušnom druhu umenia,
b)
má tvorivý potenciál a
c)
nespĺňa požiadavky podľa odseku 4 alebo odseku 5.
(7)
Výstup umeleckej činnosti sa eviduje ako iný, ak ho nemožno evidovať podľa odsekov 4, 5 alebo odseku 6.
(8)
Výstup amatérskej umeleckej činnosti sa neeviduje v centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.
(9)
Kategórie evidencie umeleckej činnosti sú uvedené v prílohe č. 6.
§ 5
Podrobnosti o kategóriách evidencie ohlasu na výstup umeleckej činnosti
(1)
Za ohlas na výstup umeleckej činnosti sa považuje verejne publikovaná a verejne dostupná
a)
odborná analýza,
b)
recenzia,
c)
umelecká kritika,
d)
citácia,
e)
reprodukcia umeleckého diela so zreteľným označením autora v publikácii alebo
f)
odborná relácia vo verejnoprávnej televízii alebo verejnoprávnom rozhlase zameraná na evidovaný výstup umeleckej činnosti.
(2)
Ohlas na výstup umeleckej činnosti sa zaraďuje do príslušnej kategórie podľa typu a informačného zdroja, v ktorom sa nachádza.
(3)
Za ohlas na výstup umeleckej činnosti sa nepovažujú
a)
oznam a propagácia o zverejnení výstupu umeleckej činnosti a o konaní podujatia, propagácia podujatia počas jeho trvania,
b)
autorov opis výstupu umeleckej činnosti, komentár k výstupu umeleckej činnosti bez ohľadu na formu zverejnenia,
c)
rozhovor s autorom o výstupe umeleckej činnosti,
d)
uvedenie výstupu umeleckej činnosti v databáze,
e)
prezentácia autora na vlastný výstup umeleckej činnosti vo forme odbornej analýzy, odbornej relácie vo verejnoprávnej televízii alebo verejnoprávnom rozhlase, recenzie a umeleckej kritiky,
f)
citácia vlastnej práce autora alebo práce, ktorej je citujúci autor spoluautorom, a
g)
reprodukcia umeleckého diela autora v publikácii, ktorej je autorom alebo spoluautorom.
(4)
Kategórie evidencie ohlasu na výstup umeleckej činnosti sú uvedené v prílohe č. 7.
§ 6
Podrobnosti o evidencii výstupu umeleckej činnosti a evidencii ohlasu na výstup umeleckej činnosti
(1)
K jednému výstupu umeleckej činnosti sa vytvára jeden záznam pre všetky fyzické osoby bez ohľadu na pracovisko a autorskú rolu podľa odseku 3.
(2)
Ak výstup umeleckej činnosti pozostáva zo súboru viacerých častí v rámci jedného podujatia, každá z nich musí byť identifikovateľná v evidencii a dokumentácii k výstupu umeleckej činnosti.
(3)
V centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti sa k výstupu umeleckej činnosti eviduje fyzická osoba najmä ako autor
a)
umeleckého diela alebo
b)
umeleckého výkonu.
(4)
V centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti sa k ohlasu na výstup umeleckej činnosti eviduje fyzická osoba najmä ako autor ohlasu na
a)
umelecké dielo alebo
b)
umelecký výkon.
(5)
K výstupu umeleckej činnosti sa okrem identifikačných údajov eviduje najmä
a)
reprízované uvedenie výstupu umeleckej činnosti, rovnaké podujatie bezprostredne na seba nadväzujúce, podujatie a projekt s rovnakým názvom, koncepciou, programom a formou výstupu umeleckej činnosti,
b)
rovnaký výstup umeleckej činnosti uvedený vo viacerých jazykových verziách alebo
c)
informácia o skôr zverejnených formách výstupu umeleckej činnosti.
(6)
Podrobnosti o dokumentácii predkladanej autorom k výstupu umeleckej činnosti a k ohlasu na výstup umeleckej činnosti sú uvedené v prílohe č. 8.
(7)
Evidované údaje k výstupu umeleckej činnosti a evidované údaje k ohlasu na výstup umeleckej činnosti sú uvedené v prílohe č. 9.
§ 7
Spoločné ustanovenia
(1)
Evidenciu publikačnej činnosti a evidenciu umeleckej činnosti zabezpečuje akademická knižnica.2)
(2)
Ak je výstup publikačnej činnosti vydaný vo vydavateľstve, ktoré je uvedené v zozname podľa § 108a ods. 8 písm. a) zákona (ďalej len „vybrané vydavateľstvo“) platí, že vybrané vydavateľstvo uskutočnilo recenzné konanie.
(3)
Charakteristika vybraných termínov na účel evidencie výstupu publikačnej činnosti a evidencie ohlasu na výstup publikačnej činnosti je uvedená v prílohe č. 10.
(4)
Charakteristika vybraných termínov na účel evidencie výstupu umeleckej činnosti a evidencie ohlasu na výstup umeleckej činnosti je uvedená v prílohe č. 11.
§ 8
Prechodné ustanovenie
Pri evidencii a kategorizácii výstupu publikačnej činnosti, výstupu umeleckej činnosti, ohlasu na výstup publikačnej činnosti a ohlasu na výstup umeleckej činnosti sa do 31. januára 2022 postupuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020; takto vykonaná evidencia a kategorizácia a jej verifikácia ostávajú od 1. februára 2022 nedotknuté.
§ 9
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.
§ 10
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Branislav Gröhling v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 397/2020 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 397/2020 Z. z.
Kategórie evidencie ohlasu na výstup publikačnej činnosti
Kód kategórie Typ ohlasu
1 citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch
2 citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov
3 recenzia a umelecká kritika v publikácii
Príloha č. 3 k vyhláške č. 397/2020 Z. z.
Podrobnosti o dokumentácii predkladanej autorom k výstupu publikačnej činnosti a k ohlasu na výstup publikačnej činnosti
A. Podrobnosti o dokumentácii predkladanej autorom k výstupu publikačnej činnosti
(1)
Pri celku sa predkladá podľa typu výstupu najmä
a)
titulný list publikácie,
b)
tiráž,
c)
obsah,
d)
úvod, predslov, záver a doslov, ak sú vo výstupe publikačnej činnosti,
e)
úplný zoznam použitej literatúry, ak je zoznam použitej literatúry uvedený podľa kapitol, predkladá sa použitá literatúra z prvých troch kapitol,
f)
časť o autoroch,
g)
informácia o recenznom konaní, ak sa uskutočnilo alebo informácia, že výstup publikačnej činnosti je vydaný vo vybranom vydavateľstve.
(2)
Pri časti z celku sa predkladá podľa typu výstupu najmä
a)
titulný list celku,
b)
tiráž celku,
c)
obsah celku,
d)
úvod, predslov, záver a doslov, ak sú v celku,
e)
prvá a posledná strana výstupu publikačnej činnosti,
f)
zoznam použitej literatúry,
g)
časť o autoroch,
h)
informácia o recenznom konaní, ak sa uskutočnilo alebo informácia, že výstup publikačnej činnosti je vydaný vo vybranom vydavateľstve.
i)
doklad o pozvaní pri príspevku z konferencie.
(3)
Pri dokumente práv duševného vlastníctva sa predkladá najmä
a)
zverejnená patentová prihláška,
b)
zverejnená patentová listina,
c)
zverejnená prihláška úžitkového vzoru,
d)
osvedčenie o zápise úžitkového vzoru,
e)
osvedčenie o zápise dizajnu,
f)
osvedčenie o zápise topografie polovodičových výrobkov,
g)
osvedčenie o zápise označenia výrobku,
h)
osvedčenie o zápise zemepisného označenia výrobku,
i)
šľachtiteľské osvedčenie.
(4)
Pri dokumente zverejnenom spôsobom umožňujúcim hromadný prístup sa predkladá výstup publikačnej činnosti z príslušnej webovej stránky.
B. Podrobnosti o dokumentácii predkladanej autorom k ohlasu na výstup publikačnej činnosti
(1)
Pri evidencii ohlasu na výstup publikačnej činnosti, ktorý nie je registrovaný v citačnom indexe, sa predkladá najmä
a)
titulný list citujúceho dokumentu,
b)
obsah citujúceho dokumentu,
c)
tiráž citujúceho dokumentu,
d)
časť dokumentu, v ktorej je citácia na výstup publikačnej činnosti uvedená.
(2)
Pri evidencii ohlasu na výstup publikačnej činnosti, ktorý je registrovaný v citačných indexoch a databázach, sa predkladá najmä
a)
názov citačného indexu alebo názov databázy,
b)
identifikačné číslo ohlasu v príslušnom citačnom indexe alebo v príslušnej databáze. 
Príloha č. 4 k vyhláške č. 397/2020 Z. z.
Evidované údaje k výstupu publikačnej činnosti a evidované údaje k ohlasu na výstup publikačnej činnosti
A. Evidované údaje k výstupu publikačnej činnosti
Podľa typu výstupu publikačnej činnosti sa eviduje najmä
a)
kód kategórie a názov kategórie,
b)
názov výstupu publikačnej činnosti a iné názvové údaje, ak existujú,
c)
údaje o autorovi a spoluautoroch výstupu publikačnej činnosti podľa § 108a ods. 3 zákona; pri autorských kolektívoch väčších ako 25 autorov údaje prvých piatich autorov a všetkých autorov z vykazovaného pracoviska,
d)
počet autorov pri autorských kolektívov väčších ako 25 autorov,
e)
percentuálny podiel autorstva,
f)
meno a priezvisko zostavovateľa,
g)
mená a priezviská recenzentov alebo informácia, že výstup publikačnej činnosti je vydaný vo vybranom vydavateľstve,
h)
identifikácia častí periodických publikácií, ročník a číslo,
i)
názov vydavateľa,
j)
miesto a štát vydania,
k)
rok vydania,
l)
rozsah výstupu publikačnej činnosti,
m)
dostupné scientometrické údaje v roku vydania výstupu publikačnej činnosti,
n)
jazyk,
o)
názov, miesto a dátum konania podujatia, organizátora podujatia, typ podujatia, forma účasti, zloženie vedeckého výboru, rokovací jazyk podujatia,
p)
názov a číslo projektu, ak výstup publikačnej činnosti vznikol v rámci projektu,
q)
medzinárodné štandardné číslo knihy ISBN, medzinárodné štandardné číslo seriálu ISSN, identifikátor digitálneho objektu DOI alebo iné štandardné číslo pre príslušný typ výstupu publikačnej činnosti,
r)
druh a číslo spisu, ak ide o patentovú prihlášku, patent, prihlášku úžitkového vzoru, úžitkový vzor, dizajn, topografiu polovodičových výrobkov, označenie pôvodu výrobku, zemepisné označenie výrobku alebo o šľachtiteľské osvedčenie,
s)
názov citačného indexu, názov databázy a identifikačné číslo, pod ktorým je výstup publikačnej činnosti indexovaný,
t)
odkaz webovej stránky, na ktorej je výstup sprístupnený (úplný text, záznam v databáze a podobne),
u)
študijný odbor,
v)
oblasť výskumu výstupu publikačnej činnosti.
B. Evidované údaje k ohlasu na výstup publikačnej činnosti
Podľa typu výstupu publikačnej činnosti sa pri ohlase eviduje najmä
a)
kód kategórie a názov kategórie,
b)
názov ohlasu na výstup publikačnej činnosti,
c)
údaje o autorovi a spoluautoroch ohlasu na výstup publikačnej činnosti podľa § 108a ods. 3 zákona,
d)
strana dokumentu, na ktorej je citácia na výstup publikačnej činnosti uvedená,
e)
názov vydavateľa,
f)
miesto a štát vydania,
g)
identifikácia častí periodických publikácií, ročník a číslo,
h)
rok vydania,
i)
medzinárodné štandardné číslo knihy ISBN, medzinárodné štandardné číslo seriálu ISSN, identifikátor digitálneho objektu DOI alebo iné štandardné číslo pre príslušný typ výstupu publikačnej činnosti,
j)
názov citačného indexu, názov databázy a identifikačné číslo, pod ktorým je výstup publikačnej činnosti indexovaný.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 397/2020 Z. z.
Druhy umeleckej činnosti a typy výstupov umeleckej činnosti
Názov druhu umeleckej činnosti Príklad typu výstupu umeleckej činnosti
architektúra architektonické dielo realizované vo forme návrhu
realizované architektonické dielo
architektonické dielo vystavené na podujatí
audiovizuálne umenie a auditívne umenie audiovizuálne dielo vo všetkých zúčastnených tvorivých zložkách
interpretačný výkon
divadelné umenie dramatické dielo vo všetkých zúčastnených tvorivých zložkách
interpretačný výkon
dramaturgický projekt
dizajn dizajnérske dielo zaradené do výroby, realizované, publikované alebo inou formou zavedené do praxe
dizajnérske dielo vystavené na podujatí
hudobné umenie hudobné dielo vo všetkých zúčastnených tvorivých zložkách
interpretačný výkon
dramaturgický projekt
kurátorstvo kurátorstvo podujatia
reštaurovanie reštaurované dielo prístupné verejnosti alebo v zbierkovom fonde
reštaurované dielo vystavené na podujatí
tanečné umenie choreografické dielo vo všetkých zúčastnených tvorivých zložkách
interpretačný výkon
dramaturgický projekt
výtvarné umenie výtvarné dielo realizované vo verejne prístupnom priestore alebo v publikácii
výtvarné dielo vystavené na podujatí
Príloha č. 6 k vyhláške č. 397/2020 Z. z.
Kategórie evidencie umeleckej činnosti
E – Excelentný výstup umeleckej činnosti
Kód a názov kategórie
EM 1 – excelentný výstup medzinárodného dosahu s veľkým rozsahom
EM 2 – excelentný výstup medzinárodného dosahu so stredným rozsahom
EM 3 – excelentný výstup medzinárodného dosahu s malým rozsahom
EN 1 – excelentný výstup národného dosahu s veľkým rozsahom
EN 2 – excelentný výstup národného dosahu so stredným rozsahom
EN 3 – excelentný výstup národného dosahu s malým rozsahom
Z – Zásadný výstup umeleckej činnosti
Kód a názov kategórie
ZM 1 – zásadný výstup medzinárodného dosahu s veľkým rozsahom
ZM 2 – zásadný výstup medzinárodného dosahu so stredným rozsahom
ZM 3 – zásadný výstup medzinárodného dosahu s malým rozsahom
ZN 1 – zásadný výstup národného dosahu s veľkým rozsahom
ZN 2 – zásadný výstup národného dosahu so stredným rozsahom
ZN 3 – zásadný výstup národného dosahu s malým rozsahom
ZR 1 – zásadný výstup regionálneho dosahu s veľkým rozsahom
ZR 2 – zásadný výstup regionálneho dosahu so stredným rozsahom
ZR 3 – zásadný výstup regionálneho dosahu s malým rozsahom
S – Štandardný výstup umeleckej činnosti
Kód a názov kategórie
SM 1 – štandardný výstup medzinárodného dosahu s veľkým rozsahom
SM 2 – štandardný výstup medzinárodného dosahu so stredným rozsahom
SM 3 – štandardný výstup medzinárodného dosahu s malým rozsahom
SN 1 – štandardný výstup národného dosahu s veľkým rozsahom
SN 2 – štandardný výstup národného dosahu so stredným rozsahom
SN 3 – štandardný výstup národného dosahu s malým rozsahom
SR 1 – štandardný výstup regionálneho dosahu s veľkým rozsahom
SR 2 – štandardný výstup regionálneho dosahu so stredným rozsahom
SR 3 – štandardný výstup regionálneho dosahu s malým rozsahom
I – Iný výstup umeleckej činnosti
Kód a názov kategórie
I – iný výstup, ktorý nemožno zaradiť do kategórie E, Z alebo S.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 397/2020 Z. z.
Kategórie evidencie ohlasu na výstup umeleckej činnosti
Kód kategórie Typ ohlasu
1 odborná analýza v publikácii
2 recenzia alebo umelecká kritika v publikácii
3 citácia v publikácii registrovanej v citačných indexoch
4 citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov
5 reprodukcia evidovaného diela s označením autora v publikácii registrovanej v citačných indexoch
6 reprodukcia evidovaného diela s označením autora v publikácii vrátane reprodukcie evidovaného diela s označením autora v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov
7 odborná relácia o výstupe umeleckej činnosti vo verejnoprávnej televízii alebo verejnoprávnom rozhlase
Príloha č. 8 k vyhláške č. 397/2020 Z. z.
Podrobnosti o dokumentácii predkladanej autorom k výstupu umeleckej činnosti a k ohlasu na výstup umeleckej činnosti
A. Podrobnosti o dokumentácii predkladanej autorom k výstupu umeleckej činnosti
(1)
Podľa druhu umeleckej činnosti sa pri evidencii výstupu umeleckej činnosti predkladá
najmä
a)
doklad o autorstve výstupu umeleckej činnosti, formou objednávky, zmluvy, preberacieho protokolu alebo čestného vyhlásenia objednávateľa potvrdzujúceho autorstvo, realizáciu a jeho umiestnenie,
b)
dokumentácia s uvedením identifikačných údajov o evidovanom výstupe umeleckej činnosti v podobe plagátu, pozvánky, programu, fotografie, anotácie, dokladu o vyzvanej účasti, potvrdenej pozvaním na podujatie a podobne.
(2)
Pri evidencii výstupu umeleckej činnosti sa nepredkladá dokumentácia vo forme odkazu na webovú stránku alebo webové sídlo autora alebo na iný vlastný informačný zdroj.
B. Podrobnosti o dokumentácii predkladanej autorom k ohlasu na výstup umeleckej činnosti
(1)
Podľa druhu umeleckej činnosti sa pri evidencii ohlasu na výstup umeleckej činnosti
predkladá najmä
a)
titulný list citujúceho dokumentu,
b)
obsah citujúceho dokumentu,
c)
tiráž citujúceho dokumentu,
d)
časť dokumentu, v ktorej je citácia na výstup umeleckej činnosti uvedená,
e)
odkaz na archív odvysielanej odbornej relácie o výstupe umeleckej činnosti vo verejnoprávnej televízii alebo vo verejnoprávnom rozhlase s dátumom vysielania a podobne.
(2)
Podľa druhu umeleckej činnosti sa pri evidencii ohlasu na výstup umeleckej činnosti,
ktorý je registrovaný v citačných indexoch a databázach predkladá najmä
a)
názov citačného indexu alebo názov databázy,
b)
identifikačné číslo ohlasu v príslušnom citačnom indexe alebo v príslušnej databáze
a podobne.
Príloha č. 9 k vyhláške č. 397/2020 Z. z.
Evidované údaje k výstupu umeleckej činnosti a evidované údaje k ohlasu na výstup umeleckej činnosti
A. Evidované údaje k výstupu umeleckej činnosti
Podľa druhu umeleckej činnosti sa pri výstupe umeleckej činnosti eviduje najmä
a)
kód kategórie a názov kategórie,
b)
názov výstupu umeleckej činnosti (umeleckého diela alebo umeleckého výkonu) a iné názvové údaje, ak existujú,
c)
druh umeleckej činnosti, v ktorom autor vykazuje svoju umeleckú činnosť v nadväznosti na jeho pôsobenie v študijnom programe alebo predmete, ktorého výstupom je tvorba umeleckého diela alebo umelecký výkon, a špecifikácia tohto druhu umenia,
d)
druh výstupu umeleckej činnosti (umelecké dielo alebo umelecký výkon),
e)
typ výstupu umeleckej činnosti,
f)
typ podujatia,
g)
názov, miesto a dátum konania podujatia, názov organizátora podujatia, forma účasti,
h)
dátum uskutočnenia a zverejnenia,
i)
miesto a štát, v ktorom bol výstup umeleckej činnosti uskutočnený alebo umiestnený,
j)
údaj o autorovi a spoluautoroch výstupu umeleckej činnosti podľa § 108b ods. 3 zákona,
k)
percentuálny podiel autorstva,
l)
odkaz webovej stránky, na ktorej sú údaje o výstupe umeleckej činnosti sprístupnené,
m)
miera účasti (samostatný výstup alebo skupinový výstup),
n)
rozsah, veľkosť výstupu umeleckej činnosti a podobne.
B. Evidované údaje k ohlasu na výstup umeleckej činnosti
Podľa druhu umeleckej činnosti sa pri ohlase na výstup umeleckej činnosti eviduje najmä
a)
kód kategórie a názov kategórie,
b)
názov ohlasu na výstup umeleckej činnosti a iné názvové údaje, ak existujú,
c)
údaje o autorovi a spoluautoroch ohlasu na výstup umeleckej činnosti podľa § 108b ods. 3 zákona,
d)
strana dokumentu, na ktorej je citácia na výstup umeleckej činnosti uvedená,
e)
názov vydavateľa,
f)
miesto a štát vydania,
g)
identifikácia častí periodických publikácií, ročník a číslo,
h)
rok vydania,
i)
medzinárodné štandardné číslo knihy ISBN, medzinárodné štandardné číslo seriálu ISSN, identifikátor digitálneho objektu DOI alebo iné štandardné číslo pre príslušný typ výstupu umeleckej činnosti,
j)
názov odbornej relácie o výstupe umeleckej činnosti vo verejnoprávnej televízii alebo vo verejnoprávnom rozhlase,
k)
názov verejnoprávnej televízie alebo názov verejnoprávneho rozhlasu,
l)
dátum vysielania odbornej relácie,
m)
názov citačného indexu alebo názov databázy a identifikačné číslo ohlasu na výstup umeleckej činnosti indexovaného v citačnom indexe a podobne. 
Príloha č. 10 k vyhláške č. 397/2020 Z. z.
Charakteristika vybraných termínov na účel evidencie výstupu publikačnej činnosti a evidencie ohlasu na výstup publikačnej činnosti
Abstrakt – samostatne publikovaná, krátka výstižná charakteristika výsledkov vedeckej činnosti alebo odbornej činnosti v rozsahu najmenej 150 slov.
Antológia – výber súboru textov z publikovaných prác alebo častí prác rozličných autorov, ktorého hodnota spočíva v uplatnení náročných výberových kritérií, v úsilí sústrediť to, čo má trvalý význam. Zameriava sa na najdôležitejšie diela, ktoré výstižne reprezentujú tvorbu určitého národa, obdobia, literárneho smeru, filozofickej školy, vedeckej koncepcie a podobne.
Architektonická štúdia – úvodná forma vyjadrenia návrhu autora na urbanistické, architektonické, výtvarné, hmotovo-priestorové, dispozično-prevádzkové, konštrukčné a materiálové riešenie zamýšľaného urbanistického súboru, budovy, jej interiérov, inžinierskej stavby, stavebného prvku alebo diela krajinnej architektúry. Poskytuje predstavu o pôsobení diela a jeho dosahoch na prostredie, jeho základných technických parametroch a ekonomických parametroch a môže slúžiť ako východisko na spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie.
Autorský hárok (AH) – 36 000 tlačových znakov (20 normovaných strán, 1 strana obsahuje 1 800 znakov), pri básňach 620 veršov, pri mapách a grafických reprodukciách 2 300 cm2 (1 AH je rozmer cca 48 cm × 48 cm, 3 AH 6 900 cm2 – rozmer cca 83 cm × 83 cm), pri audiovizuálnom zázname zverejnenom na internete alebo na fyzickom nosiči najmenej 60 minút.
Citácia (bibliografická citácia) – uvedenie príslušného odkazu v rámci textu alebo inej formy obsahu. Prostredníctvom citácie sa identifikuje publikácia, z ktorej je prevzatá informácia alebo parafrázovaná informácia. Ak je v jednom výstupe publikačnej činnosti viackrát citovaná tá istá zdrojová publikácia, eviduje sa ako jedna citácia.
Citačný index – druh bibliografického indexu, ktorý obsahuje citácie medzi publikáciami a umožňuje zistiť, ktorý dokument cituje iné dokumenty. Citačné indexy sú v bibliografických databázach, ktoré spravidla nie sú voľne prístupné. Výstup z nich môže byť v textovej, grafickej alebo v inej podobe. Citačný index mapuje autorov citujúcich prácu konkrétneho autora alebo autorov z konkrétneho pracoviska, ako aj počet citácií alebo počet scientometrických údajov k vyhľadaným dokumentom.
Časopis – periodická publikácia, ktorá vychádza v pravidelných intervaloch, najmenej dvakrát ročne, alebo ak vychádza len elektronicky, má priebežnú aktualizáciu v rámci jedného roka, a má špecifické zameranie a redakčnú radu. Je predmetom publikačného verejného distribučného procesu, má všetky náležitosti formálnej úpravy a vydavateľskej úpravy. Obsahuje medzinárodné štandardné číslo ISSN, identifikátor digitálneho objektu DOI alebo iné štandardné číslo pre príslušný typ výstupu publikačnej činnosti. Periodická publikácia s prideleným medzinárodným štandardným číslom ISBN nie je časopisom.
Článok – autorsky samostatný, obsahovo a formálne uzavretý text uverejnený v časopise, ktorý obsahuje objasnenie spracúvaného predmetu s prvkami analýzy a dostatočnou argumentáciou; môže byť recenzovaný aj samostatne.
Dokument – informačný prameň tvorený nosičom informácií v hmotnej podobe alebo v elektronickej podobe. Obsahuje množinu dát alebo informácií, ktoré sú stále, formalizované a obsahovo usporiadané.
Editovaná vedecká kniha – vedecké dielo spravidla v jednom jazyku s editorom bez ohľadu na počet autorov alebo s autorským kolektívom, zamerané na jednu tému, ktoré má vedecký charakter, obsahuje podrobne spracovaný vedecký aparát, zahŕňajúci aj bibliograficko-informačný, ilustračný, poznámkový a kritický aparát. Editovaná vedecká kniha môže byť vydávaná v knižných sériách a je zostavená zo samostatných kapitol s rôznorodými pohľadmi na jednu tému. Aj súbor prác jedného autora možno považovať za editovanú vedeckú knihu.
Heslo – výstižná charakteristika pojmu v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách. Predstavuje komplex logicky usporiadaných teoretických poznatkov alebo praktických poznatkov o určitej objektívnej skutočnosti získaných analyticko–syntetickou metódou a vyjadrených osobitným lexikografickým štýlom. Má rozsah najmenej tri normované strany a uvedeného autora.
Iné štandardné číslo – štandardné číslo špecifické pre príslušný typ výstupu publikačnej činnosti.
Jazyková verzia (mutácia) – vydanie toho istého diela vo viacerých jazykoch s nezmeneným obsahom.
Katalóg umeleckých diel – umelecký druh výstupu, ktorého obsahom je zoznam umeleckých diel so základným opisom; môže sa viazať k výstave alebo k inému podujatiu. Spravidla obsahuje reprodukcie umeleckých diel. Odborný katalóg umeleckých diel je katalóg, ktorý okrem zoznamov a reprodukcií umeleckých diel obsahuje odborný umenovedný text o podujatí alebo o jednotlivých dielach. Vedecký katalóg umeleckých diel je osobitný umenovedný druh výstupu, ktorý popri zoznamoch a reprodukciách umeleckých diel s ich základnými údajmi obsahuje aj ich vedeckú interpretáciu, ktorá je výsledkom primárneho výskumu a vychádza z kritického autorského pramenného a terénneho výskumu.
Kapitola – samostatná typograficky oddelená časť knihy. Ide o rozsiahlejší samostatný celok diela, ktorý sa môže deliť najmä na podkapitoly, odseky a podobne. Kapitoly majú samostatný názov alebo sú označené číslicami a podľa typu výstupu publikačnej činnosti tematicky aj obsahovo na seba navzájom nadväzujú. Kapitola spravidla nie je recenzovaná samostatne.
Kritická pramenná edícia historických dokumentov alebo umeleckých dokumentov, pôvodných literárnych diel klasikov, kritický komentovaný preklad z klasických mŕtvych jazykov – špecifický druh vedeckého výstupu publikačnej činnosti, ktorý vyžaduje mimoriadnu vedeckú kvalifikáciu jeho autora; popri preklade písomného prameňa, notového prameňa alebo hudobného prameňa v prepísanej podobe obsahuje vedeckú štúdiu, edičný komentár zahŕňajúci informácie o variantoch a vysvetlivky.
Odborná knižná publikácia – odborné monotematické dielo zamerané na konkrétnu časť problematiky. Prináša známe informácie, opisuje, objasňuje, zovšeobecňuje, nemá objaviteľský charakter, nerieši problematiku komplexne. Jej spracovanie si vyžaduje mimoriadnu odbornú kvalifikáciu autora. Vyznačuje sa odborným, náučným štýlom a obsahuje zoznam použitej literatúry. Cieľovou skupinou je odborná verejnosť. Odbornou knižnou publikáciou je najmä encyklopédia, slovník, prehľadová práca, antológia, komentovaný výklad, príručka, manuál.
Partitúra hudobného diela – notový zápis alebo grafický zápis hlasov inštrumentálnej hudobnej skladby, vokálnej hudobnej skladby alebo vokálno-inštrumentálnej hudobnej skladby.
Podujatie – forma a miesto zverejnenia vedeckého, odborného alebo umeleckého výstupu publikačnej činnosti. Má jednorazovú podobu alebo periodickú podobu. Podujatím je najmä kongres, sympózium, konferencia a seminár. Podujatie je medzinárodné, ak najmenej dve tretiny zahraničných členov vedeckého výboru sú z viac ako dvoch štátov.
Poster z podujatia – výsledky práce zverejnené na stojanoch, tabuliach alebo elektronicky počas konferencií (podujatí) a následne publikované najmä v zborníku alebo časopise.
Pracovný zošit – publikácia, do ktorej žiak píše svoje poznámky a ktorá obsahuje úlohy, cvičenia a aktivity na rôznych kognitívnych úrovniach pre samostatnú alebo skupinovú prácu žiakov; môže tematicky nadväzovať na učebnicu a jeho cieľom je umožniť žiakom prostredníctvom práce pri riešení úloh tvorivého charakteru postupnými krokmi si osvojiť, precvičiť, zopakovať a upevniť učivo.
Prehľadová práca – sumarizačná práca, ktorá z väčšej časti alebo vôbec neprináša nové, dovtedy nezaznamenané informácie, jej prínos predstavuje sústredenie prevzatých informácií, ich hodnotenie, zhustenie, utriedenie a podobne.
Príspevok – obsahovo a formálne uzavretý text uverejnený v zborníku s vlastným názvom, bez nadväznosti k častiam, ktoré mu predchádzajú alebo po ňom nasledujú; môže byť recenzovaný aj samostatne.
Recenzia – článok alebo príspevok o výstupe publikačnej činnosti alebo o výstupe umeleckej činnosti. Žáner umeleckej kritiky zameraný na kritické hodnotenie a reflexiu konkrétneho výstupu publikačnej činnosti alebo výstupu umeleckej činnosti. Autor recenzie nevyužíva ani nepreberá od autora recenzovaného diela informácie, ale hodnotí recenzovanú publikáciu alebo umelecké dielo a umelecký výkon
Recenzné konanie – postup, pri ktorom vydavateľ požaduje od odborníkov v príslušnej oblasti výskumu hodnotenie rukopisov určených na publikovanie. V rámci recenzného konania sú recenzenti renomovanými výskumníkmi, odborníkmi z iného pracoviska ako autor a zároveň nie sú autormi alebo editormi príslušnej publikácie. Recenzenti hodnotia najmä komplexnosť témy, teoretické rámce, spoľahlivosť realizácie výskumu a jeho presnosť, pôvodnosť výsledkov a novosť vo vzťahu k predošlému výskumu v príslušnej oblasti výskumu. Hodnotenie pokrýva celý rukopis a stanovisko recenzenta o recenzovaní sa doručuje autorovi.
Scientometrický údaj – slúži na kvantitatívnu analýzu publikačnej a citačnej produkcie vo výskume. Scientometrickými údajmi sú najmä Impact Factor (IF), SCImago Journal Rank (SJR), Source Normalised Imact per Paper (SNIP) alebo Hirschov index (H-index).
Skriptum (učebný text) – dokument vzdelávacieho charakteru, ktorý prezentuje systemizovaný súbor a výklad poznatkov. Spravidla dočasne nahrádza vysokoškolskú učebnicu. Cieľovou skupinou je vymedzený okruh študentov.
Učebnica pre vysoké školy – didaktický nástroj vysokoškolského vzdelávania, ktorý prezentuje systematický súbor a výklad poznatkov k jednému tematickému celku, má didaktický zámer a vzťahuje sa na študijný program. Cieľovou skupinou je vymedzený okruh študentov alebo zamestnancov vysokej školy. Vyznačuje sa správnou sumarizáciou overených poznatkov, systematickým výkladom a relevantným, zodpovedajúcim štylistickým podaním. Sprostredkúva najnovšie informácie z oblasti výskumu, má jasne štruktúrovaný text, obsahuje zoznam použitej aj odporúčanej literatúry.
Učebný text – text a materiál, ktorý nie je súčasťou učebnice, dopĺňa učebnice a je pre kvalitu a efektivitu výchovno-vzdelávacej činnosti nevyhnutný, najmä odborné tabuľky (chemické, matematické a podobne), publikácie zamerané na prierezové témy, školské zemepisné atlasy a školské dejepisné atlasy a texty, ktoré nahrádzajú učebnice využívané žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Umelecká kritika – článok alebo príspevok zverejňujúci umenovednú alebo literárnu analytickú reflexiu výstupu publikačnej činnosti alebo výstupu umeleckej činnosti, obsahuje prvky opisu, kontextualizácie a hodnotenia umeleckej kvality výstupu.
Umelecká knižná publikácia – monotematické umelecké dielo spracúvajúce vymedzenú umeleckú tému. Je špecializovaná, často obohatená o výber umeleckých reprodukcií obrazových alebo notových príkladov, ktoré sú prepojené s vymedzenou umeleckou témou. Má pridanú estetickú hodnotu a vyznačuje sa expresívnosťou, emocionálnosťou a obraznosťou. Umeleckou knižnou publikáciou je najmä antológia, umelecká štúdia, scenár, katalóg umeleckých diel, partitúra hudobného diela, dramatické dielo, architektonická štúdia, beletria, zbierka poviedok, zbierka poézie.
Vedecká monografia – vedecké dielo v jednom jazyku najviac troch autorov bez editora, ktorá podáva komplexný, ucelený a systematický rozbor jednej témy, vedeckého problému alebo časti vedeckého odboru príslušnej témy. Jednotlivé časti vedeckej monografie na seba navzájom nadväzujú. Integruje už známe poznatky a obohacuje ich o doposiaľ nepublikované informácie obsahujúce výsledky autorovej vedeckej práce a predkladá závery. Má vedecký štýl a obsahuje dôsledne spracovaný vedecký aparát, ktorý zahŕňa aj bibliograficko-informačný, ilustračný, poznámkový a kritický aparát; autor v ňom uvádza aj svoje práce, ktorými dokumentuje svoju vedeckú činnosť.
Verejne publikovaný dokument – dielo intelektuálneho, inštruktívneho, informatívneho alebo umeleckého charakteru, ktoré je dostupné vo verejnej distribučnej sieti, v knižnici alebo spôsobom umožňujúcim neobmedzený hromadný prístup, nezávisle na forme a nosiči, určené na predaj, vypožičiavanie alebo na bezplatnú distribúciu.
Zborník – publikácia, ktorá súhrnne pod spoločným názvom prináša súbor samostatných, vzájomne príbuzných textov rôzneho zamerania. Jednotlivé časti (príspevky, štúdie) na seba nenadväzujú a sú v jednom alebo vo viacerých jazykoch. Je predmetom publikačného verejného distribučného procesu, má všetky náležitosti formálnej úpravy a vydavateľskej úpravy. Na účel evidencie publikačnej činnosti sa ročenka považuje za zborník. Zborníkom je aj tematický zborník alebo jubilejný zborník vydaný pri príležitosti osobného, inštitucionálneho alebo spoločenského jubilea. Zborníky sú konferenčné, nekonferenčné, jednorazové a kontinuitné.
Príloha č. 11 k vyhláške č. 397/2020 Z. z.
Charakteristika vybraných termínov na účel evidencie výstupu umeleckej činnosti a evidencie ohlasu na výstup umeleckej činnosti
Amatérska umelecká činnosť – umelecká činnosť, ktorá je súčasťou aktívneho a zmysluplného trávenia voľného času pre vlastné potešenie, bez väzieb na pôsobenie v študijnom programe alebo v predmete, ktorého obsahom je tvorba umeleckého diela alebo umelecký výkon.
Dramaturgický projekt – typ umeleckého výstupu v hudobnom, tanečnom alebo v divadelnom umení, ktorý sa zaoberá rôznymi aspektami prípravy, výberu a tvorby originálnej autorskej umeleckej koncepcie, smerujúcej ku komplexnej realizácii a verejnej prezentácii hudobného, tanečného alebo divadelného podujatia.
Interpretačný výkon – jedinečné predvedenie hudobného, tanečného alebo dramatického diela výkonným interpretačným umelcom na podujatí alebo verejným sprístupnením formou zvukového alebo audiovizuálneho záznamu. Interpretačný výkon je druhom umeleckého výkonu.
Medzinárodný kontext – hodnotenie umeleckého diela alebo umeleckého výkonu renomovanými odborníkmi, vyplývajúce z porovnaní s tým, čo je v príslušnom čase považované za najvyššiu kvalitu v príslušnom druhu umeleckej činnosti.
Medzinárodne renomovaná inštitúcia alebo medzinárodne renomované podujatie – inštitúcia alebo podujatie všeobecne uznávané medzinárodnou odbornou verejnosťou spĺňajúce kritériá medzinárodnej renomovanosti pre konkrétny druh umeleckej činnosti.
Národne renomovaná inštitúcia alebo národne renomované podujatie – inštitúcia alebo podujatie všeobecne uznávané národnou odbornou verejnosťou spĺňajúce kritériá národnej renomovanosti pre konkrétny druh umeleckej činnosti.
Nové vývinové tendencie – inovatívny prínos výstupu umeleckej činnosti po formálnej stránke, obsahovej stránke alebo po prezentačnej stránke z hľadiska súčasného stavu príslušného druhu umeleckej činnosti.
Odborná analýza – odborná reflexia výstupu umeleckej činnosti, v ktorom ho uznávaný odborník v konkrétnom druhu umeleckej činnosti skúma, objasňuje a hodnotí, najmä formou rozboru, komparácie a kontextualizácie.
Odborná porota – hodnotiaci orgán zložený z uznávaných odborníkov v konkrétnom druhu umeleckej činnosti; jej funkciou je navrhnutie výstupu umeleckej činnosti na ocenenie, hodnotenie výstupu umeleckej činnosti, udeľovanie ocenení alebo výber výstupov umeleckej činnosti na renomované podujatie. Odborná porota sa považuje za medzinárodnú, ak jej nadpolovičnú väčšinu tvoria renomovaní odborníci zo zahraničia.
Odborná relácia – vystúpenie odborníkov alebo diskusia odborníkov vo verejnoprávnom rozhlase alebo vo verejnoprávnej televízii. Obsahuje kritickú alebo analytickú reflexiu výstupu umeleckej činnosti.
Percentuálny podiel autora – podiel spoluautorstva na vytvorení spoločného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu.
Podujatie – forma zverejnenia výstupu umeleckej činnosti. Má jednorazovú podobu alebo periodickú podobu. Podujatím je najmä výstava, koncert, festival, prehliadka, veľtrh umenia, architektonická súťaž a podobne.
Reprízované uvedenie výstupu umeleckej činnosti – opakované uvedenie toho istého výstupu na tom istom mieste alebo v tej istej inštitúcii a v tom istom priestore.
Reprodukcia umeleckého diela – obrazové zverejnenie umeleckého diela so zreteľným označením autora v publikácii.
Rozsah výstupu umeleckej činnosti – je kvantifikačným meradlom rozmerov diela, rozsahu podujatia alebo trvania výkonu a miery vynaloženého úsilia pri realizácii diela alebo predvedení výkonu.
Špecifikácia umeleckej činnosti – zaradenie výstupu umeleckej činnosti v príslušnom druhu umeleckej činnosti podľa disciplíny, média, druhu alebo žánru.
Umelecké dielo – je jedinečný výsledok tvorivej duševnej činnosti vnímaný zmyslami. V umeleckom diele sa odrážajú profesionálne zručnosti a zámer autora, špecificky podľa príslušného druhu umeleckej činnosti.
Umelecký výkon – výstup umeleckej činnosti, ktorým výkonný umelec prostredníctvom vyjadrovacích prostriedkov špecifických pre príslušný druh umeleckej činnosti jedinečným tvorivým spôsobom interpretuje alebo sprostredkúva konkrétne umelecké dielo poslucháčom alebo divákom.
Verejný priestor – exteriérový priestor alebo interiérový priestor všeobecne prístupný verejnosti bez ohľadu na vlastnícke práva.
Vystavenie diela na podujatí – zverejnenie konkrétneho umeleckého diela alebo súboru diel na výstavnej akcii.
Výstup s medzinárodným dosahom – výstup umeleckej činnosti realizovaný v medzinárodne renomovanej inštitúcii alebo na medzinárodne renomovanom podujatí alebo výstup umeleckej činnosti, ktorého význam presahujúci rámec národnej kultúry dokladajú ohlasy.
Výstup s národným dosahom – výstup umeleckej činnosti realizovaný v národne renomovanej inštitúcii alebo na národne renomovanom podujatí alebo výstup umeleckej činnosti, ktorého význam pre národnú kultúru dokladajú ohlasy.
Výstup s regionálnym dosahom – výstup umeleckej činnosti miestneho významu.
1)
Napríklad § 2 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení zákona č. 84/2007 Z. z., § 2 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch, § 1 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 8 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.