394/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

394
ZÁKON
z 24. novembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 287/2008 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 221/2011 Z. z., zákona č. 397/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 342/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 373/2013 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 314/2019 Z. z., zákona č. 129/2020 Z. z. a zákona č. 322/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 16 ods. 3 písm. h) a § 17 ods. 1 písm. f) sa za slová „podľa tohto zákona“ vkladá čiarka a slová „ktorú vykonáva ako právnická osoba,“.
2.
V § 28b ods. 2 sa za slovo „služby“ vkladajú slová „v čase od 6.00 do 24.00 hodiny“.
3.
V § 28d ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na vysielanie rozhlasovej programovej služby, ktorou vysielateľ na základe zákona zabezpečuje vysielanie programov v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky.“.
4.
V § 35 ods. 8 druhej vete sa vypúšťa bodkočiarka a slová „na dlhšie reklamné oznámenia sa vzťahuje ustanovenie § 37 ods. 1“.
5.
V § 37a sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
dlhšiemu reklamnému oznámeniu,
g)
výzve na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku obsiahnutého v písomnej informácii pre používateľov liekov pribalenej k lieku a odporúčaniu poradiť sa o použití lieku s osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo vydávať lieky, ktoré sú vysielané v rozhlasovom vysielaní podľa § 33 ods. 4.“.
6.
V § 38 ods. 2 sa za slovo „vysielateľom“ a za slovo „Vysielateľ“ vkladajú slová „televíznej programovej služby“ a na konci sa pripája táto veta: „Vysielateľ rozhlasovej programovej služby má povinnosť označiť sponzorovaný program alebo sériu programov na začiatku programu alebo na konci programu; na spôsob označenia programu sa primerane vzťahujú ustanovenia prvej vety a druhej vety.“.
7.
V § 38 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa nevzťahuje na označenie sponzora programu v rozhlasovej programovej službe.“.
8.
V § 39 ods. 2 časť vety za bodkočiarkou znie: „touto činnosťou je osoba verejnosti známa a právnická osoba má túto činnosť zapísanú v predmete podnikania v obchodnom registri“.
9.
V § 39a ods. 4 sa slová „v športových programoch a zábavných programoch“ nahrádzajú slovami „v športových programoch, zábavných programoch a v programoch vysielaných v rámci rozhlasovej programovej služby“.
10.
V § 39a ods. 5 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a na program vysielaný v rámci rozhlasovej programovej služby, v ktorého prípade je verejnosť zreteľne informovaná o existencii umiestňovania produktov označením na začiatku programu alebo na konci programu“.
11.
V § 45 odsek 1 znie:
„(1)
Jednej osobe možno udeliť viac licencií na vysielanie programovej služby.“.
12.
V § 45 ods. 3 sa vypúšťa bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou.
13.
V § 48 ods. 3 sa vypúšťajú slová „najmenej v dvoch celoštátnych denníkoch a“.
14.
V § 48 ods. 4 sa na začiatok druhej vety vkladajú slová „V čase krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu40a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40a znie:
40a) § 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.“.
15.
§ 50 vrátane nadpisu znie:
㤠50
Prevod a prechod licencie
(1)
Licencia oprávňuje vysielateľa na vysielanie v rozsahu a za podmienok v nej určených. Práva a povinnosti vyplývajúce z licencie je vysielateľ povinný vykonávať vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť.
(2)
Licencia je neprevoditeľná na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu; to sa nevzťahuje na prevod licencie pri predaji podniku alebo jeho časti,42) ktorého činnosťou je vysielanie programovej služby. Na prevod licencie podľa prvej vety je potrebný súhlas rady, inak je prevod neplatný.
(3)
Licencia neprechádza na právneho nástupcu vysielateľa s licenciou, neprechádza ani v rámci exekúcie vykonávanej podľa osobitného predpisu43) a ani postupom podľa osobitného predpisu;45) to sa nevzťahuje na prechod licencie patriacej k podniku pri zlúčení spoločností, kde nástupnícka spoločnosť vykonáva činnosť vysielania programovej služby. Na prechod licencie podľa prvej vety je potrebný súhlas rady, inak je prechod neplatný.
(4)
Rada nevydá súhlas podľa odsekov 2 a 3, ak
a)
nie je zabezpečená priehľadnosť vlastníckych vzťahov alebo priehľadnosť alebo dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie vysielania osobou, na ktorú má byť prevedená alebo má prejsť licencia,
b)
hrozí riziko, že prevodom alebo prechodom licencie na osobu, ktorá nie je vysielateľom, by priamo alebo v spojení s cudzou mocou mohlo dôjsť k zneužitiu licencie na diskrimináciu, podnecovanie neznášanlivosti alebo ohrozenie ústavného zriadenia a demokratického systému základných práv a slobôd garantovaného Ústavou Slovenskej republiky,
c)
hrozí riziko, že prevodom alebo prechodom licencie dôjde k narušeniu plurality informácií a mediálnych obsahov,
d)
vysielateľ programovej služby, ktorého licencia má byť prevedená alebo má prejsť, nezačal vysielať,
e)
ide o prevod alebo prechod do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia rady o udelení licencie na vysielanie rozhlasovej programovej služby alebo o prevod alebo prechod do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia rady o udelení licencie na vysielanie televíznej programovej služby,
f)
licencia má byť prevedená alebo má prejsť na prevádzkovateľa multiplexu,
g)
licencia má byť prevedená alebo má prejsť na osobu, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 45 ods. 2 až 4,
h)
licencia má byť prevedená alebo má prejsť na osobu, na ktorú bol vyhlásený konkurz, alebo
i)
licencia má byť prevedená alebo má prejsť z osoby, ktorá je zapísaná v registri partnerov verejného sektora, na osobu, ktorá nie je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 44 sa vypúšťa.
16.
V § 53 písm. e) sa za slová „s licenciou“ vkladá čiarka a slová „ktorý je právnickou osobou,“ a slová „ods. 2 a 3“ sa nahrádzajú slovami „ods. 2“.
17.
V § 53 písm. i) sa za slovo „ak“ vkladajú slová „bez súhlasu rady“.
18.
Nadpis dvanástej časti znie: „Konanie o registráciu retransmisie a oznamovacia povinnosť“.
19.
V § 56 ods. 3 sa vypúšťa bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou.
20.
V § 62 písm. c) a d) sa za slová „prevádzkovateľ retransmisie“ vkladá čiarka a slová „ktorý je právnickou osobou,“.
21.
V § 69a odsek 2 znie:
„(2)
Rada môže rozhodnúť o pridelení frekvencie vysielateľovi na základe zákona podľa odseku 1, ak
a)
platnosť pridelenia frekvencie nepresiahne obdobie osem rokov a
b)
v období najmenej dvoch rokov, odkedy je možné frekvenciu prideliť, o frekvenciu neprejavil záujem žiaden vysielateľ na základe licencie ani iný žiadateľ o licenciu najmenej v troch po sebe nasledujúcich výberových konaniach o frekvencie podľa § 48.“.
22.
V § 69a sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak ide o individuálne skoordinovanú frekvenciu vysielateľa na základe zákona, rada môže rozhodnúť o pridelení frekvencie vysielateľovi na základe zákona podľa odseku 1 najviac na obdobie osem rokov; na splnenie podmienky uvedenej v odseku 2 písm. b) sa neprihliada.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
23.
Za § 76dn sa vkladá § 76do, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠76do
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2021
(1)
V konaní vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a podmienok udelenej licencie začatom pred 1. januárom 2021, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020.
(2)
V konaní prerušenom podľa § 76dn určí rada nový termín verejného vypočutia tak, aby sa verejné vypočutie uskutočnilo do 31. marca 2021; druhá veta § 76dn sa neuplatňuje na lehoty určené radou podľa § 48, ktoré uplynuli do dňa účinnosti § 76dn.“.
Čl. II
Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 373/2013 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Paralelné vysielanie rozhlasovej programovej služby digitálnym terestriálnym vysielaním popri analógovom terestriálnom vysielaní sa nepovažuje za ďalšie použitie predmetov ochrany podľa osobitného predpisu.5)“.
2.
V § 17 sa vypúšťajú odseky 2 až 4. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
3.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Poskytovateľom multiplexu možno vydať individuálne povolenie podľa osobitného predpisu8) na účely skúšobnej prevádzky terestriálneho vysielania štandardom digitálneho rozhlasového príjmu. Na poskytovateľa multiplexu podľa prvej vety sa nevzťahuje zákaz podľa § 11 ods. 2 písm. a).“.
4.
V § 25 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou.
5.
V § 25 odsek 3 znie:
„(3)
Jednému žiadateľovi možno udeliť viac licencií na digitálne vysielanie.“.
6.
V § 32 písm. d) sa za slovo „vysielateľ“ vkladá čiarka a slová „ktorý je právnickou osobou,“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.