39/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

39
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 5. februára 2020,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 187/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, akceptácie ponuky investičnej pomoci, ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, správy o ukončení investičného zámeru, ročnej správy o využívaní investície, záverečnej hodnotiacej správy a informačnej tabule
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2 zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 187/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, akceptácie ponuky investičnej pomoci, ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, správy o ukončení investičného zámeru, ročnej správy o využívaní investície, záverečnej hodnotiacej správy a informačnej tabule sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:
㤠1a
(1)
Prílohy č. 3 a 5 v znení účinnom od 1. mája 2020 sa vzťahujú na podávanie príslušných správ za rok 2020.
(2)
Prílohy č. 4 a 6 v znení účinnom do 1. mája 2020 možno použiť na predkladanie správ podľa týchto príloh najdlhšie do 31. júla 2020.“.

2.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
3.
Prílohy č. 3 až 6 vrátane nadpisov znejú:
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2020.
Peter Žiga v. r.