386/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.12.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

386
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 804
zo 16. decembra 2020
k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 718 z 11. novembra 2020
Číslo: 27320/2020
Predkladateľ: predseda vlády
Vláda
A. schvaľuje
A.1. návrh na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 v znení uznesenia vlády SR č. 718 z 11. novembra 2020;
B. obmedzuje
B.1. podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 19. decembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, obmedzenie končí uplynutím
29. decembra 2020, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na:
1.
cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti a cestu späť,
2.
cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb (nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt, novín a tlačovín, očnej optiky, cesta do banky, poisťovne, servisu bicyklov) do najbližšej maloobchodnej predajne alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cestu späť,
3.
cestu za účelom kúpy živého vianočného stromčeka v exteriéri a cestu za účelom kúpy rýb v exteriéri a cestu späť,
4.
cestu na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu na výdajné miesto internetových obchodov (eshop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť,
5.
cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
6.
cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,
7.
cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta za účelom vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť,
8.
cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
9.
cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, a cestu späť,
10.
cestu osoby so psom alebo mačkou a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,
11.
cestu za účelom návštevy inej domácnosti, ktorú od začiatku zákazu podľa tohto uznesenia nenavštívila osoba z inej domácnosti a za podmienky, že od začiatku zákazu podľa tohto uznesenia nebola vykonaná cesta do inej domácnosti, a cestu späť,
12.
cestu za účelom vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť,
13.
cestu za účelom účasti na bohoslužbe alebo na náboženskom úkone a cestu späť,
14.
pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v prírode a cestu späť,
15.
cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom, a cestu späť,
16.
cestu za účelom rekreácie členmi domácnosti do nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo do jej časti, kde sa budú zdržiavať len osoby z vlastnej spoločnej domácnosti alebo osoby inej domácnosti podľa bodu 11.,
17.
osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR nie starším ako 72 hodín alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie starším ako 24 hodín, a to na cestu klienta zariadenia sociálnych služieb, rodinného príslušníka alebo blízkej osoby klienta zariadenia sociálnych služieb do zariadenia sociálnych služieb alebo zo zariadenia sociálnych služieb,
18.
cestu dieťaťa, rodiča dieťaťa, rodinného príslušníka alebo inej blízkej osoby dieťaťa, ktoré je umiestnené v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu alebo na základe dohody, do centra pre deti a rodiny/z centra pre deti a rodiny, ak je dôvodom tejto cesty stretnutie s dieťaťom, pobyt dieťaťa u rodiča dieťaťa, príbuzného dieťaťa alebo inej blízkej osoby alebo odborná pomoc,
19.
cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú za účelom stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov;

C. ukladá
predsedovi vlády
C.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
bezodkladne
ministerke kultúry
C.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR
bezodkladne
členom vlády
C.3. prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať obmedzenia podľa tohto uznesenia v čo najkratšom čase
priebežne
D. berie na vedomie
D.1. rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 11. decembra 2020, ktorým rozhodol, že:
1.
vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021,
2.
v materských školách sa v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021 prerušuje prevádzka, ak tak rozhodne zriaďovateľ podľa jeho možností a podmienok;

E. odporúča
hlavnému hygienikovi SR
E.1. prijať vyhlášku, ktorou zabezpečí realizáciu obmedzení podľa tohto uznesenia vlády uzatvorením príslušných prevádzok, na ktorých návštevu sa nevzťahuje výnimka z obmedzenia zákazu vychádzania a zákazom podujatí, na ktoré sa nevzťahuje výnimka z obmedzenia zákazu vychádzania,
všetkým osobám na území Slovenskej republiky
E.2. prežiť vianočné sviatky v malej bubline z najbližšej rodiny,
E.3. pred stretnutím s blízkymi príbuznými dodržiavať izoláciu aspoň 7 dní alebo pred stretnutím s blízkymi príbuznými sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19,
E.4. uprednostniť pred stretnutiami s blízkymi príbuznými prostriedky diaľkovej komunikácie (internet),
E.5. umožniť svojim zamestnancom vykonávať prácu formou home office v maximálnej možnej miere,
E.6. vyhýbať sa blízkemu kontaktu osôb z jednej domácnosti s inými osobami aj v exteriéri
od prijatia tohto uznesenia až do podstatného zlepšenia epidemiologickej situácie.
Vykonajú: členovia vlády
Na vedomie: prezidentka SR
predseda Národnej rady SR