Predpis bol zrušený predpisom 497/2021 Z. z.

383/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021 do 31.12.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

383
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 2. decembra 2020
o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 4 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 554/2008 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Sumy prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa upravené podľa § 8 ods. 3 zákona sa ustanovujú takto:
a)
suma podľa § 8 ods. 1 prvej vety zákona je 25,50 eura,
b)
suma podľa § 8 ods. 1 druhej vety zákona je 104,76 eura,
c)
suma podľa § 8 ods. 2 zákona je 11,96 eura.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 429/2019 Z. z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Milan Krajniak v. r.