Predpis bol zrušený predpisom 496/2021 Z. z.

382/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021 do 31.12.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

382
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 2. decembra 2020
o ustanovení súm rodičovského príspevku
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 6 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 184/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Sumy rodičovského príspevku upravené podľa § 4 ods. 6 zákona sa ustanovujú takto:
a)
suma podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona je 275,90 eura,
b)
suma podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona je 378,10 eura.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 231/2018 Z. z. o ustanovení sumy rodičovského príspevku.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Milan Krajniak v. r.