380/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.12.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

380
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 293ew ods. 2 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 68/2020 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 172/2020 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 196/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. a) až d) sa slová „31. decembra 2020“ nahrádzajú slovami „30. júna 2021“.
2.
V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
december 2020 je splatné v termíne do 30. júna 2021.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Igor Matovič v. r.