371/2020 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

371
ZÁKON
z 25. novembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 81/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 367/2018 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z. a zákona č. 93/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. b) sa za druhý bod vkladá nový tretí bod a štvrtý bod, ktoré znejú:
„3.
príspevku na špecifiká,
4.
finančných prostriedkov na realizáciu rozvojových projektov,“.
Doterajší tretí bod sa označuje ako piaty bod.
2.
V § 1 ods. 4 sa slová „verejné školské zariadenie“ nahrádzajú slovami „štátne školské zariadenie“ a slová „verejná materská škola“ sa nahrádzajú slovami „štátna materská škola“.
3.
V § 1 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Zo štátneho rozpočtu možno prispievať aj na financovanie školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, samosprávneho kraja, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, inej právnickej osoby, ktorá v predchádzajúcom kalendárnom roku nevytvorila zisk, alebo fyzickej osoby na účel zverejnený na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
4.
V § 3 ods. 1 sa slová „vzdelávanie a príspevku na záujmové vzdelávanie“ nahrádzajú slovami „vzdelávanie, príspevku na záujmové vzdelávanie, príspevku na špecifiká a financovanie rozvojových projektov“.
5.
V § 3 ods. 2 písm. a) sa za šiesty bod vkladá nový siedmy bod, ktorý znie:
„7.
príspevok na špecifiká,“.
Doterajší siedmy bod až trinásty bod sa označujú ako ôsmy bod až štrnásty bod.
6.
V § 3 ods. 3 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
príspevok na špecifiká,“.
Doterajšie písmená g) až p) sa označujú ako písmená h) až q).
7.
Za § 4ae sa vkladá § 4af, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4af
Príspevok na špecifiká
(1)
Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra v priebehu kalendárneho roka zriaďovateľovi školy alebo zriaďovateľovi školského zariadenia príspevok na úhradu nákladov, ktoré vzhľadom na ich špecifický charakter nemožno predvídať.
(2)
Ministerstvo každoročne zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky podľa odseku 1, ich výšku, konkrétny účel a názvy príslušných škôl a školských zariadení.
(3)
Finančné prostriedky podľa odseku 1 možno použiť len na účel podľa odseku 2.“.
8.
V § 4d odsek 2 znie:
„(2)
Žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia ministerstvu prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja alebo priamo ministerstvu. Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle v priebehu kalendárneho roka
a)
zoznam oblastí rozvojových projektov,
b)
výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu a
c)
informáciu o tom, či sa žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá ministerstvu prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja alebo priamo ministerstvu.“.
9.
V § 4d ods. 5 písm. a) sa vypúšťa slovo „verejnými“.
10.
V § 6c ods. 1 sa za slovo „rozvoj“ v celom texte vkladajú slová „a podporu“, za slovo „zariadeniami“ sa vkladá čiarka a slová „a modernizáciu“ sa nahrádzajú slovami „prípravu na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach alebo na výstavbu, prístavbu, modernizáciu alebo rekonštrukciu“.
11.
V § 6c ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v spolupráci so školou alebo školským zariadením“.
12.
V § 7a sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka.“.
13.
V § 8b ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú siedmy bod a desiaty bod.
Doterajší ôsmy bod a deviaty bod sa označujú ako siedmy bod a ôsmy bod a doterajší jedenásty bod až trinásty bod sa označujú ako deviaty bod až jedenásty bod.
14.
V § 8b ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
školy alebo školského zariadenia pokutu vo výške sumy, ktorá zodpovedá sume použitej inak, za nedodržanie účelu použitia
1.
príspevku na záujmové vzdelávanie,
2.
príspevku na špecifiká,
3.
finančných prostriedkov na realizáciu rozvojových projektov,“.
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená e) až g).
15.
V § 8b ods. 3 sa slová „e) a f)“ nahrádzajú slovami „f) a g)“.
16.
Za § 9i sa vkladá § 9j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)
Na účely určovania normatívneho príspevku pre štátne materské školy na rok 2021 sa zbierajú aj údaje o počte detí štátnej materskej školy podľa stavu k 31. decembru 2020.
(2)
Na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam na rok 2021 sa zbierajú aj údaje o počte detí materskej školy podľa stavu k 31. decembru 2020.
(3)
Ak sa od 16. septembra 2020 do 31. decembra 2020 zvýši počet detí súkromnej materskej školy alebo cirkevnej materskej školy z dôvodu výstavby, prístavby, modernizácie alebo rekonštrukcie školského objektu alebo z dôvodu zaradenia elokovaného pracoviska do siete podľa osobitného predpisu,5) zriaďovateľ súkromnej materskej školy alebo zriaďovateľ cirkevnej materskej školy môže do 10. januára 2021 na účely podľa odseku 2 oznámiť obci, na ktorej území má materská škola sídlo, údaje o počte detí materskej školy podľa stavu k 31. decembru 2020; na údaje oznámené po 10. januári 2021 sa neprihliada. Údaje podľa prvej vety oznámi obec za príslušné materské školy so sídlom na jej území príslušnému okresnému úradu v sídle kraja do 15. januára 2021.
(4)
Ak sa od 16. septembra 2020 do 31. decembra 2020 zvýši počet detí materskej školy zriadenej obcou z dôvodu výstavby, prístavby, modernizácie alebo rekonštrukcie školského objektu alebo z dôvodu zaradenia elokovaného pracoviska do siete podľa osobitného predpisu,5) obec môže na účely podľa odseku 2 oznámiť príslušnému okresnému úradu v sídle kraja do 15. januára 2021 údaje o počte detí materskej školy podľa stavu k 31. decembru 2020; na údaje oznámené po 15. januári 2021 sa neprihliada.
(5)
Okresný úrad v sídle kraja oznámi údaje o počte detí materskej školy podľa stavu k 31. decembru 2020 za obce podľa odsekov 3 a 4 vo svojej územnej pôsobnosti ministerstvu do 20. januára 2021.
(6)
Ak sa od 16. septembra 2020 do 31. decembra 2020 zvýši počet detí štátnej materskej školy zriadenej okresným úradom v sídle kraja z dôvodu výstavby, prístavby, modernizácie alebo rekonštrukcie školského objektu alebo z dôvodu zaradenia elokovaného pracoviska do siete podľa osobitného predpisu,5) okresný úrad v sídle kraja oznámi do 5. januára 2021 na účely podľa odseku 1 ministerstvu údaje o počte detí príslušnej materskej školy podľa stavu k 31. decembru 2020.
(7)
Podrobnosti o požadovaných údajoch a forme ich poskytnutia zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle do desiatich dní odo dňa účinnosti tohto zákona.
(8)
Na účely prideľovania príspevku na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl sa do počtu detí materskej školy v roku 2021 započítavajú aj deti prijaté do materskej školy od 16. septembra 2020 do 31. decembra 2020 z dôvodu výstavby, prístavby, modernizácie alebo rekonštrukcie školského objektu alebo z dôvodu zaradenia elokovaného pracoviska do siete podľa osobitného predpisu.5)“.
17.
Za § 9j sa vkladá § 9k, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9k
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1)
Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu na kalendárny rok 2021 sa určí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020.
(2)
Ministerstvo po 1. októbri 2021 na základe skutočného počtu detí podľa údajov k 15. septembru 2021 a výšky sumy životného minima platnej k 1. septembru 2021 určí úpravu časti príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu na mesiace september až december 2021 podľa predpisov účinných od 1. januára 2021.“.
18.
Slová „verejné školské zariadenie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 9a písm. b) nahrádzajú slovami „štátne školské zariadenie“ v príslušnom tvare a slová „verejná materská škola“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „štátna materská škola“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 479/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z. a zákona č. 337/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 7f sa vkladá § 7g, ktorý znie:
㤠7g
Ministerstvo na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam na rok 2021 akceptuje zmeny v údajoch potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane obciam poskytnutých Štatistickým úradom Slovenskej republiky do 31. októbra 2020 za oblasť zberu podľa osobitného predpisu5) do 1. februára 2021.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
5) § 9j zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 371/2020 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodu 17 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.