370/2020 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

370
OZNÁMENIE
o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia č. 368/2020 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov


V čl. I bode 4. v prílohe č. 12a k vyhláške č. 373/2015 Z. z. v poslednom riadku tabuľky má byť namiesto čísla „25“ správne uvedené číslo „250“.