37/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

37
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 24. februára 2020,
ktorou sa ustanovuje zoznam vybraných potravín
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 17 zákona č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Zoznam vybraných potravín podľa § 2 písm. h) zákona obsahuje pekárske výrobky,1) ktorých dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby je najviac desať dní; vybranou potravinou nie je pekársky výrobok, ktorý sa vyrába dopečením z predpečeného chladeného polotovaru alebo z predpečeného zmrazeného polotovaru.
§ 2
Vybrané potraviny umiestnené na trh2) do 31. marca 2020 sa nepovažujú za vybrané potraviny.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2020.
Gabriela Matečná v. r.
2)
Čl. 3 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1. 2. 2002; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6) v platnom znení.