364/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

364
ZÁKON
z 26. novembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 216/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 41/2011 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 18/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) Napríklad § 17 ods. 3 a 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, § 69h zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona č. 68/2018 Z. z., § 17 ods. 1 až 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.“.
2.
V § 2 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Archívny súbor je archívny fond alebo archívna zbierka.“.
Doterajšie odseky 5 až 19 sa označujú ako odseky 6 až 20.
3.
V § 2 ods. 11 sa vypúšťajú slová „spravidla na mikrofilme“.
4.
V § 3 ods. 6 sa slová „šiestich mesiacov“ nahrádzajú slovami „jedného roka“.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa slová „§ 151g“ nahrádzajú slovami „§ 151me“.
6.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8 až 13 znejú:
8) § 21 až 28 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9) § 22 až 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
10) Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.
11) Napríklad zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12) Napríklad zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13) Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov, zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 6 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
požiadať ministerstvo o súhlas so zrušením archívu a odovzdať archívne dokumenty archívu, ktorý určí ministerstvo v súhlase so zrušením archívu.“.
8.
V § 6 ods. 4 sa vypúšťa písmeno c).
9.
V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
predložiť na žiadosť archívu archívny dokument na vyhotovenie jeho konzervačnej kópie.“.
10.
V § 10 ods. 1 prvej vete sa slová „kniha prírastkov, kniha depozitov a kniha úbytkov“ nahrádzajú slovami „evidencia prírastkov, evidencia depozitov a evidencia úbytkov“.
11.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17, 18 a 21 znejú:
17) § 2 zákona č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18) § 7 až 15 zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21) § 73 a 74 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 12 ods. 4 písm. d) sa slová „vojenským preukazom,19)“ nahrádzajú slovami „osobnou identifikačnou kartou,19)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
19) § 18 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 17a zákona č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 477/2019 Z. z.
§ 61 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
13.
V § 12 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Žiadateľ o prístup k archívnym dokumentom na účel historického výskumu alebo iného vedeckého výskumu predloží písomné potvrdenie subjektu, pre ktorý výskum realizuje; ak žiadateľ písomné potvrdenie nepredloží, archív žiadateľovi prístup k archívnym dokumentom obmedzí.“.
Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 7 až 10.
14.
V § 12 odsek 8 znie:
„(8)
Prístup k archívnym dokumentom ich verejným vystavovaním archív umožňuje len výnimočne na základe zmluvy o výpožičke a za úhradu nákladov na vyhotovenie kópií archívnych dokumentov a na ich prepravu. Ak ide o verejné vystavovanie v cudzom štáte, vystavovateľ je povinný archívne dokumenty poistiť; pri vystavovaní na území Slovenskej republiky je povinný zaviazať sa v zmluve o výpožičke archívnych dokumentov na výstavné účely, že v prípade odcudzenia, straty alebo poškodenia archívnych dokumentov uhradí ich cenu.“.
15.
V § 12 sa vypúšťa odsek 10.
16.
V § 13 ods. 1 sa slová „ku knihe prírastkov, knihe depozitov“ nahrádzajú slovami „k evidencii prírastkov, evidencii depozitov“.
17.
V § 13 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „najviac však na 30 rokov,“.
18.
V § 13 ods. 4 prvej vete sa vypúšťa odkaz 24 nad slovom „rozhoduje“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 24.
19.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:
26) Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov.“.
20.
V § 13 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Ak ide o prístup k osobným údajom v archívnych dokumentoch podľa odseku 5 písm. b) alebo písm. c), žiadateľ podpisuje čestné vyhlásenie, že s osobnými údajmi uvedenými v archívnych dokumentoch bude nakladať tak, aby nedošlo k porušeniu práva na ochranu súkromia dotknutej osoby.“.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.
21.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:
27) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
22.
V § 13 ods. 7 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
žiadateľovi o prístup na účel historického výskumu alebo iného vedeckého výskumu,“.
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).
23.
V § 13 ods. 8 prvej vete sa vypúšťa odkaz 24 nad slovom „odvolanie“.
24.
V § 14 ods. 4 druhej vete sa vypúšťa odkaz 26 nad slovom „osvedčený“.
25.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:
29) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
26.
V § 16 ods. 2 písmená d) a e) znejú:
„d)
zabezpečiť trvanlivosť registratúrneho záznamu,29a)
e)
uchovať registratúrny záznam, z ktorého vyhotovil elektronickú kópiu, počas lehoty jeho uloženia; to neplatí, ak ide o registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty, z ktorého vyhotovil elektronickú kópiu prostredníctvom zaručenej konverzie,29b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 29a a 29b znejú:
29a) Napríklad ISO 11799 Informácie a dokumentácia – požiadavky na ukladanie archívnych dokumentov a knižničných dokumentov, STN EN ISO 9706 Informácie a dokumentácia. Papier na dokumenty. Požiadavky na stálosť (50 2195), výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry.
29b) § 35 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.“.
27.
V § 16 ods. 2 písm. g) sa za slová „v priestoroch“ vkladajú slová „alebo na technických zariadeniach“.
28.
V § 16 ods. 2 písmeno j) znie:
„j)
označiť registratúrne záznamy, ku ktorým chce obmedziť prístup, slovami „obmedzený prístup“30) a uvedením času trvania obmedzenia na spisovom obale; ak ide o elektronické registratúrne záznamy, označenie sa uvedie v štruktúrovaných údajoch,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:
30) Napríklad § 17 Obchodného zákonníka, zákon č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov v znení zákona č. 84/2007 Z. z., zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín.“.
29.
V § 16 ods. 2 písm. k) sa slová „ods. 6 a 7“ nahrádzajú slovami „ods. 7 a 8“.
30.
V § 16 ods. 2 písmená n) a o) znejú:
„n)
odovzdať archívne dokumenty po vyraďovacom konaní do archívu v ochranných obaloch30a) v lehote, ktorú archív určil, so zoznamom odovzdávaných archívnych dokumentov,
o)
odovzdať bezodkladne registratúru právnemu nástupcovi, alebo, ak zanikne bez právneho nástupcu,
1.
predložiť bezodkladne štátnemu archívu podľa § 24a návrh na vyradenie registratúrnych záznamov s trvalou dokumentárnou hodnotou vrátane tých, ktorým ešte neuplynula lehota uloženia, a odovzdať ich usporiadané podľa jeho pokynov,
2.
uložiť registratúrne záznamy bez trvalej dokumentárnej hodnoty do uplynutia lehôt uloženia a oznámiť štátnemu archívu podľa § 24a miesto, kde sú uložené.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:
30a) Napríklad ISO 16245 Informácie a dokumentácia – škatule, spisové obaly a iné obaly vyhotovené z materiálov na báze celulózy na ukladanie papierových dokumentov a pergamenových dokumentov.“.
31.
V § 16 sa odsek 2 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
oznamovať ministerstvu vopred vývoz registratúrnych záznamov na formulári, ktorý ministerstvo uverejňuje na svojom webovom sídle; opakovaný vývoz registratúrnych záznamov sa oznamuje len prvýkrát.“.
32.
V § 16 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Povinnosť vypracovať registratúrny poriadok má aj právnická osoba, ktorá žiada o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti30ab) alebo právnická osoba, ktorá má platné potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti.30ac) Pôvodcu registratúry založeného orgánom verejnej moci alebo právnickou osobou podľa prvej vety, ktorý je povinný vypracovať registratúrny poriadok, určuje ministerstvo.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 30ab a 30ac znejú:
30ab) § 43 zákona č. 215/2004 Z. z.
30ac) § 50 zákona č. 215/2004 Z. z.“.
33.
V § 16 ods. 5 sa slová „podľa odseku 2 písm. b), c), e), f), i), k), m) až o)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 2 písm. b), c), e), f), i), m) až o)“.
34.
V § 16a ods. 2 sa slová „elektronickej podateľne.30a)“ nahrádzajú slovami „prístupových miest, najmä ústredného portálu verejnej správy.30b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30b znie:
30b) § 5 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
35.
V § 16a ods. 6 sa vypúšťa odkaz 29a nad slovami „predpisu“ a „konverziu“.
36.
V § 16a ods. 7 sa slová „zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou30c)“ nahrádzajú slovami „kvalifikovaným elektronickým podpisom30c) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou30d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 30c a 30d znejú:
30c) Čl. 3 bod 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014) v platnom znení.
30d) Čl. 3 bod 27 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014.“.
37.
V § 17 ods. 1 písm. d) sa slová „zaručeného elektronického podpisu, zaručenej elektronickej pečate“ nahrádzajú slovami „kvalifikovaného elektronického podpisu, kvalifikovanej elektronickej pečate“.
38.
V § 19 ods.1 tretej vete sa na konci vkladá bodkočiarka a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak pôvodca registratúry zaniká bez právneho nástupcu.“
39.
V § 20 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Pôvodca registratúry podľa § 16 ods. 3 predkladá návrh na vyradenie elektronicky prostredníctvom elektronického formulára, ktorý ministerstvo uverejňuje na svojom webovom sídle.“.
40.
V poznámke pod čiarou k odkazu 31 sa citácia „Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
41.
V § 22 odsek 1 znie:
„(1)
Archív preberá archívne dokumenty od pôvodcu registratúry v ochranných obaloch najneskôr do piatich rokov od vydania rozhodnutia podľa § 20 ods.1 písm. b).“.
42.
V § 22 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Dočasné uloženie archívnych dokumentov obsahujúcich utajované skutočnosti u iného subjektu ako u pôvodcu upravuje osobitný predpis.31)“.
43.
V § 22 ods. 6 sa za slová „pôvodcu registratúry“ vkladajú slová „alebo podľa pokynov archívu“.
44.
V § 24 ods. 1 písm. e) sa slová „podľa § 4 ods. 2 písm. b)“ nahrádzajú slovami „podľa § 4 ods. 2 písm. b) a c)“ a vypúšťa sa odkaz 31 nad slovom „skutočnosti“.
45.
V § 24 ods. 3 sa písmeno a) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
evidenciu vystavovaných archívnych dokumentov,“.
46.
V § 24 ods. 3 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak registratúrny poriadok upravuje manipuláciu s registratúrnymi záznamami obsahujúcimi utajované skutočnosti, prihliada pri jeho schvaľovaní na stanovisko Národného bezpečnostného úradu,32a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
32a) § 70 ods. 1 písm. a) bod 16 zákona č. 215/2004 Z. z. v znení zákona č. 364/2020 Z. z.“.
47.
V § 24a písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak registratúrny poriadok upravuje manipuláciu s registratúrnymi záznamami obsahujúcimi utajované skutočnosti, prihliadajú pri jeho schvaľovaní na stanovisko Národného bezpečnostného úradu,“.
48.
V § 24a písmená f) a g) znejú:
„f)
umožňujú prístup k archívnym dokumentom, ktoré spravujú, rozhodujú o ich vypožičaní na výstavné účely a spravujú archívny informačný systém,
g)
vyberajú správne poplatky podľa osobitného predpisu a úhrady za služby archívu.“.
49.
V § 24b sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
údaje o vývoze registratúrnych záznamov.“.
50.
V poznámke pod čiarou k odkazu 33 sa na konci pripája táto veta: „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/880 zo 17. apríla 2019 o vstupe a dovoze tovaru kultúrnej hodnoty.“.
51.
V § 25 ods. 3 druhej vete sa vypúšťa odkaz 24 nad slovom „rozhodnutia“.
52.
V § 25 ods. 4 písm. e) sa vypúšťa odkaz 26 nad slovom „osvedčeným“.
53.
V § 25 ods. 4 písm. f), § 29 ods. 5 druhej vete a v § 30 ods. 2 druhej vete sa vypúšťa odkaz 29 nad slovom „znalcom“.
54.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:
34) Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
55.
V § 25 odsek 14 znie:
„(14)
Registratúrne záznamy vzniknuté na území Slovenskej republiky nemožno trvalo vyviezť.“.
56.
§ 26 vrátane nadpisu znie:
㤠26
Dovoz
Cudzí archívny dokument, ktorý je zapísaný v evidencii cudzieho štátu alebo bol vytvorený alebo nájdený na území cudzieho štátu, môže vstúpiť34a) a byť dovezený34b) na územie Slovenskej republiky len v súlade s povolením príslušného orgánu tohto cudzieho štátu. Vstup a dovoz cudzieho archívneho dokumentu odcudzeného v štáte podľa prvej vety alebo v treťom štáte, ako aj jeho prevod vlastníctva sa zakazuje.35)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 34a, 34b a 35 znejú:
34a) Napríklad čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/880.
34b) Napríklad čl. 2 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 2019/880.
35) Čl. 2 bod 2, čl. 3 a čl. 7 písm. a) a b) bod I Dohovoru o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 15/1980 Zb.).
Čl. 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 2019/880.“.
57.
Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠26a
Kontrola vykonávaná colnými orgánmi
(1)
Colný orgán vykonáva kontrolu dodržiavania tohto zákona v rámci kontroly podľa osobitných predpisov.35a)
(2)
Colný orgán v prípade pochybností o pravosti alebo obsahu predloženého povolenia alebo v prípade pochybností, či ide o vývoz alebo dovoz archívneho dokumentu uvedeného v § 25 alebo § 26, požiada ministerstvo o záväzné stanovisko. Colný orgán prepustí archívny dokument do navrhovaného colného režimu, ak ministerstvo nevydá záväzné stanovisko do štyroch pracovných dní od doručenia žiadosti alebo v tejto lehote nepožiada o jej predĺženie; inak colný orgán postupuje v súlade so záväzným stanoviskom ministerstva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:
35a) Zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 269, 10. 10. 2013) v platnom znení.“.
58.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:
36a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012) v platnom znení.“.
59.
V § 29 ods. 5 prvej vete a v § 30 ods. 2 prvej vete sa vypúšťa odkaz 7 nad slovom „náhrada“.
60.
V § 30a ods. 1 písmeno m) znie:
„m)
nepredloží archívny dokument na reštaurovanie, konzervovanie alebo na kontrolu po spätnom dovoze,“.
61.
V § 30a ods. 1 písm. u) sa slovo „povolenia“ nahrádza slovom „oznámenia“.
62.
V § 30a sa odsek 1 dopĺňa písmenom za), ktoré znie:
„za)
bráni alebo marí výkon kontroly podľa § 26a.“.
63.
V § 30a ods. 2 sa slová „písm. r) až z)“ nahrádzajú slovami „písm. r) až za)“.
64.
V § 31 ods. 1 písm. c) tretí bod znie:
„3.
nepredloží archívny dokument na reštaurovanie, konzervovanie alebo na kontrolu po spätnom dovoze,“.
65.
V § 31 ods. 1 písm. c) ôsmom bode sa na konci pripájajú slová „alebo pri zániku bez právneho nástupcu nepredloží návrh na vyradenie registratúrnych záznamov s trvalou dokumentárnou hodnotou alebo neodovzdá registratúrne záznamy s trvalou dokumentárnou hodnotou,“.
66.
V § 31 ods. 1 sa písmeno d) dopĺňa bodmi 11 a 12, ktoré znejú:
„11.
neoznámi pri zániku bez právneho nástupcu miesto uloženia registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty,
12.
bráni alebo marí výkon kontroly podľa § 26a.“.
67.
V § 31 ods. 2 prvej vete sa slová „do troch rokov“ nahrádzajú slovami „do piatich rokov“.
68.
V § 32 ods. 1 sa za slová „§ 8 ods.1 písm. d) a e),“ vkladajú slová „§ 16 ods. 3,“ a slová „všeobecný predpis o správnom konaní24)“ sa nahrádzajú slovami „správny poriadok“.
69.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38 znie:
38) Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 134/2020 Z. z.“.
70.
Za § 34aa sa vkladá nový § 34ab, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠34ab
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021
Ak po podaní žiadosti o povolenie na vývoz registratúrnych záznamov podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2020 nebolo k 1. januáru 2021 povolenie vydané, žiadosť sa považuje za oznámenie vývozu registratúrnych záznamov.“.
71.
V prílohe č. 1 časti V sa vypúšťa štvrtý bod.
Doterajší piaty bod sa označuje ako štvrtý bod.
72.
V prílohe č. 1 časti VIII sa riadok „Archív Skalica“ označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhý bod, ktorý znie:
„2.
Archív Galanta
Sídlo: Šaľa Dunajská Streda, Galanta, Šaľa “.
73.
V prílohe č. 2 sa vypúšťa prvý bod.
Súčasne sa zrušuje označenie druhého bodu.
Čl. II
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 638/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 668/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 261/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 338/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 340/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 40/2019 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 90/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 odsek 3 znie:
„(3)
Uloženie a ochranu utajovanej skutočnosti, ktorá má trvalú dokumentárnu hodnotu podľa osobitného predpisu,6) zabezpečí ústredný orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti utajovaná skutočnosť patrí; uloženie a ochranu utajovanej skutočnosti môže dočasne zabezpečiť v centrálnom úložisku utajovaných skutočností (ďalej len „archív utajovaných skutočností“). Ak bol utajovanej skutočnosti podľa prvej vety zrušený stupeň utajenia, odovzdá sa príslušnému archívu.“.
2.
V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
„s)
prehodnocuje stupeň utajenia utajovaných skutočností podľa § 7 ods. 3 najmenej raz za päť rokov.“.
3.
V § 70 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa pätnástym a šestnástym bodom, ktoré znejú:
„15.
plní úlohy archívu utajovaných skutočností,
16.
posudzuje a vydáva stanovisko k registratúrnemu poriadku, ktorý upravuje manipuláciu s registratúrnymi záznamami obsahujúcimi utajované skutočnosti28a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:
28a) § 24 ods. 3 písm. c) a § 24a písm. c) zákona č. 395/2002 Z. z. v znení zákona č. 364/2020 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 7 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Elektronická podoba listín podľa § 3 ods. 6 sa stane súčasťou registra najneskôr do dvoch rokov odo dňa uvedenia registra do prevádzky podľa odseku 1.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.