36/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.03.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

36
OZNÁMENIE
o oprave chyby
vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
č. 27/2020 Z. z. o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov
Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2020
V prílohe pod poradovým číslom 6. v stĺpci „Počet merných jednotiek na výdaj“ má byť namiesto čísla „60“ správne uvedené číslo „6“.