356/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.12.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

356
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska


Národná banka Slovenska podľa § 19 ods. 6 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydala opatrenie z 24. novembra 2020 č. 5/2020, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov pre spotrebiteľské úvery (ďalej len „opatrenie“).

Navrhované opatrenie reaguje na skutočnosť, že v aplikačnej praxi sa vyskytujú nejasnosti týkajúce sa postupu pri výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov. Predpoklady a postupy výpočtu ustanovené v zákone nie sú v niektorých prípadoch dostatočne detailným návodom na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov.

Navrhované opatrenie má za cieľ spresniť a vysvetliť určité technické špecifiká tohto výpočtu, pričom nenahrádza ustanovenia zákona týkajúce sa výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov ani neustanovuje nové pravidlá pre výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov nad rámec zákona.

Detailné vysvetlenie a zjednotenie postupu výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov má slúžiť nielen na prospech spotrebiteľov, pre ktorých má ročná percentuálna miera nákladov plniť účel spoľahlivého parametra pre porovnanie výhodnosti ponúk spotrebiteľských úverov. Navrhovaná úprava má slúžiť aj na prospech veriteľov, na ktorých sa vzťahujú závažné dôsledky, ak ročná percentuálna miera nákladov spotrebiteľského úveru uvedená v úverovej zmluve nie je vypočítaná správne alebo prekročí najvyššiu prípustnú výšku odplaty. Vydanie opatrenia bude perspektívne viesť k zvýšeniu právnej istoty na oboch stranách.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke č. 38/2020 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.