353/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

353
ZÁKON
z 24. novembra 2020
o zrušení osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií a o niektorých opatreniach súvisiacich s jeho zrušením a o doplnení zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
(1)
Od 1. januára 2021 zaniká povinnosť platiť osobitný odvod bankou a pobočkou zahraničnej banky; tým nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 4 až 7.
(2)
Zostatok finančných prostriedkov osobitného odvodu zostáva po vysporiadaní podľa odseku 5 štátnym finančným aktívom.1)
(3)
Konania o uložení povinnosti uhradiť neuhradenú splátku osobitného odvodu alebo jej časť a konania o uložení pokuty právoplatne neukončené do 31. decembra 2020 sa dokončia podľa zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(4)
Ak banka alebo pobočka zahraničnej banky zistí, že uhradila splátku osobitného odvodu podľa zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo vyššej výške, ako bola povinná, do 31. marca 2021 informuje o tom Úrad pre vybrané hospodárske subjekty (ďalej len „úrad“).2) Ak úrad zistí, že banka alebo pobočka zahraničnej banky uhradila splátku osobitného odvodu podľa zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo vyššej výške, ako bola povinná, do 31. marca 2021 informuje o tom banku alebo pobočku zahraničnej banky. Rozdiel súm uhradenej splátky osobitného odvodu a splátky osobitného odvodu, ktorú bola banka alebo pobočka zahraničnej banky povinná uhradiť, úrad banke alebo pobočke zahraničnej banky vráti v lehote do 30 dní odo dňa doručenia informácie podľa prvej vety alebo druhej vety.
(5)
Ak bola uhradená splátka osobitného odvodu podľa odseku 4 prevedená na príslušný účet štátnych finančných aktív podľa § 5 ods. 3 druhej vety zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Ministerstvo financií Slovenskej republiky je oprávnené štátne finančné aktíva znížiť o sumu rovnajúcu sa rozdielu podľa odseku 4 tretej vety, ktorú zašle na základe žiadosti úradu na účet určený úradom.
(6)
Ak banka alebo pobočka zahraničnej banky uhradila v roku 2020 splátku osobitného odvodu, ktorá sa podľa osobitného predpisu3) neuhrádzala, úrad jej takúto uhradenú splátku vráti, ak banka alebo pobočka zahraničnej banky úrad o jej vrátenie požiada do 31. marca 2021.
(7)
Ak banka alebo pobočka zahraničnej banky uhradila splátku osobitného odvodu podľa zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nižšej výške, ako bola povinná, na postup úradu sa použije § 5 zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; postup podľa § 5 zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa použije aj na účely preverovania správnosti výšky uhradeného osobitného odvodu podľa zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(8)
Právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020 je
a)
oprávnená vykonávať činnosť až do vysporiadania všetkých práv a povinností vyplývajúcich z odkupovania pohľadávok podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020,
b)
povinná znižovať vlastné zdroje financovania vo výške príjmov z ich použitia podľa § 4 ods. 3 tretej vety zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a previesť ich bezodkladne do štátnych finančných aktív.
(9)
Právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu je povinná uplatňovať voči dlžníkom vymáhateľné pohľadávky, ktoré vznikli z jej činnosti podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020, spolu s úrokom vo výške 2 % ročne až do splatenia pohľadávok; to neplatí, ak je dlžník z iného právneho dôvodu povinný platiť úrok v inej výške.
§ 2
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 233/2012 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 281/2016 Z. z. a zákona č. 463/2019 Z. z.,
2.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 165/2015 Z. z. na vykonanie § 4 ods. 5 zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z., zákona č. 96/2020 Z. z., zákona č. 120/2020 Z. z., zákona č. 156/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z. a zákona č. 264/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 30b ods. 13 a § 30e sa na konci pripája táto veta:
„Ustanovenie prvej vety sa použije, ak sa odklad splátok povolil pred 1. januárom 2021 a trvá aj po 31. decembri 2020.“.
2.
V § 30j ods. 12 a 16 sa na konci pripája táto veta:
„Ustanovenie prvej vety sa použije, ak sa odklad splácania úveru povolil pred 1. januárom 2021 a trvá aj po 31. decembri 2020.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.
1)
§ 13 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
2)
§ 6 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 30p zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 198/2020 Z. z.