35/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.03.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

35
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 11. februára 2020,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 324/2016 Z. z.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 2 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 300/2012 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 324/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová „v budove alebo v jej blízkosti“ sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „na mieste“.
2.
Slová „celková potreba energie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „celková potreba energie budovy“ v príslušnom tvare.
3.
V § 1 ods. 4 sa vypúšťa slovo „nových“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „podľa prílohy č. 1“.
4.
V § 1 ods. 13 sa slová „prílohy č. 1“ nahrádzajú slovami „prílohy č. 1a“.
5.
V § 2 ods. 2 sa za slovo „odovzdávania“ vkladá čiarka a slová „a regulácie“ sa nahrádzajú slovami „automatizácie a riadenia budovy“.
6.
V § 2 ods. 3 úvodnej vete sa slovo „energie“ nahrádza slovom „vyrobenú“.
7.
V § 2 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
(4)
Za energiu z obnoviteľných zdrojov vyrobenú v blízkosti sa považuje energia zo zariadení umiestnených mimo pozemku užívanom s budovou.“.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.
8.
V § 2 ods. 5 a 6 sa slová „Od potreby“ nahrádzajú slovami „Pri potrebe“, slovo „odpočíta“ sa nahrádza slovom „zohľadní“ a za slovo „zdrojov“ sa vkladajú slová „nachádzajúcich sa“.
9.
V § 4 odsek 5 znie:
„(5)
Referenčná hodnota Rr na hodnotenie primárnej energie je určená hornou hranicou energetickej triedy B.“.
10.
V § 4 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„(11)
Ak budova s takmer nulovou potrebou energie odvádza alebo uskladňuje energiu, zaradí sa do podtriedy A0+.“.
Doterajšie odseky 11 až 16 sa označujú ako odseky 12 až 17.
11.
V § 6a ods. 3 sa slová „prílohy č. 9“ nahrádzajú slovami „prílohy č. 8“.
12.
V § 6a ods. 4 sa slová „prílohe č. 10“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 9“.
13.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1
k vyhláške č. 364/2012 Z. z.
Rozsah postupu výpočtu energetického hodnotenia nových a obnovovaných budov

Projektové hodnotenie alebo normalizované hodnotenie sa spracúva ako:
1. Tepelnotechnický návrh a posúdenie stavebných konštrukcií a budovy
a)
Základné údaje o stavebných konštrukciách a budove
b)
Geometrická schéma budovy, orientácia podľa svetových strán, rozdelenie na tepelné zóny
c)
Požiadavky a kritériá na konštrukcie teplovýmenného obalu budovy a vnútorné deliace konštrukcie
d)
Navrhované riešenie stavebných konštrukcií
e)
Posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií
1.
posúdenie kritéria na minimálne tepelnoizolačné vlastnosti stavebných konštrukcií [výpočet súčiniteľa prechodu tepla všetkých druhov (skladieb) plných stavebných konštrukcií, všetkých druhov a veľkostí otvorových konštrukcií podľa orientácie];
2.
posúdenia kritéria na minimálnu teplotu vnútorného povrchu (posúdenie detailov metódou plošného teplotného poľa), rizika rastu plesní a rosného bodu (zasklené konštrukcie;
3.
posúdenie kritéria na minimálnu priemernú výmenu vzduchu v miestnosti vrátane stanovenia objemu vzduchu výmenou spätným získavaním tepla (rekuperáciou);
4.
posúdenie energetického kritéria (mesačnou alebo hodinovou metódou);
5.
posúdenie potreby tepla na vykurovanie a preukázanie predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti budovy (podľa kategórie budovy);
6.
posúdenie kondenzácie vodnej pary v stavebných konštrukciách
f)
Hodnotenie podľa technickej normy1) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami
2. Energetické posúdenie technického systému budovy
Posúdenie sa vykoná v závislosti od technického riešenia a rozsahu zabudovania technických systémov so stanovením potreby tepla/energie pre jednotlivé miesta spotreby a energetický nosič (napr. plyn, elektrina):
a)
miesto spotreby na vykurovanie,
b)
miesto spotreby na prípravu teplej vody,
c)
miesto spotreby na chladenie a vetranie,
d)
miesto spotreby energie na osvetlenie.
3. Posúdenie globálneho ukazovateľa
a)
výpočet potreby dodanej energie podľa energetických nosičov,
b)
výpočet primárnej energie,
c)
výpočet emisií oxidu uhličitého (CO2).
4. Prílohy dokladujúce výpočet podľa bodov 1, 2, 3.“.
Doterajšia príloha č. 1 sa označuje ako príloha č. 1a.
15.
Prílohy č. 3 až 6 znejú:
16.
Prílohy č. 8 a 9 znejú:
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. marca 2020.
Arpád Érsek v. r.
1)
Napríklad STN 73 0540-2+Z1+Z2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky. Konsolidované znenie (73 0540).