349/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.12.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

349
ZÁKON
z 1. decembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 290/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 302/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 298/2019 Z. z. a zákona č. 155/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 13c odsek 1 znie:
„(1)
Dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok možno poskytnúť na úhradu nájomného, ktorým je plnenie v peniazoch, na ktoré je prenajímateľ oprávnený podľa nájomnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy podľa právneho poriadku iného štátu zakladajúcej právny vzťah, ktorého obsahom je právo nájomcu užívať najneskôr od 1. augusta 2020 predmet nájmu (ďalej len „dotácia na nájomné“), ktorého užívanie na dohodnutý účel bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, zriaďovateľov škôl a školských zariadení, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky alebo uznesením vlády Slovenskej republiky znemožnené uzavretím predmetu nájmu, prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach, podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu alebo obmedzením slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania (ďalej len „sťažené užívanie“); dotácia na nájomné sa neposkytuje poskytovateľovi ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorému sa poskytuje úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.“.

2.
V § 13c ods. 3 sa slová „12. marci 2020“ nahrádzajú slovami „31. auguste 2020“.

3.
V § 13c ods. 16 sa za slová „nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19,“ vkladajú slová „najneskôr však od 1. apríla 2021,“ a slová „1. februárom 2020“ sa nahrádzajú slovami „1. augustom 2020“.

4.
V § 13c ods. 18 sa za slová „nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19,“ vkladajú slová „najneskôr však od 1. apríla 2021,“ a slová „1. februárom 2020“ sa nahrádzajú slovami „1. augustom 2020“.


5.
Za § 13c sa vkladá § 13d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Na vzťahy medzi prenajímateľom a nájomcom týkajúce sa neuhradeného nájomného za obdobie sťaženého užívania, na ktoré bola poskytnutá dotácia pred dňom vyhlásenia tohto zákona, sa vzťahujú doterajšie predpisy. Na vzťahy medzi prenajímateľom a nájomcom týkajúce sa neuhradeného nájomného za obdobie sťaženého užívania, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodli na poskytnutí zľavy z nájomného pred dňom vyhlásenia tohto zákona, sa vzťahujú doterajšie predpisy.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.