348/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.12.2020 do 31.12.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

348
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 13. novembra 2020,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. a), d), q), r), s), t), u), v), w) a x) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky
č. 322/2017 Z. z. a vyhlášky č. 379/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 a 3 sa vypúšťajú.
2.
V § 9 ods. 6 sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.
3.
V § 11 ods. 2 sa za slovo „je“ vkladá slovo „riadený“.
4.
V § 11 ods. 13 písm. a) sa slová „v ktorom sa táto malá kompostáreň nachádza“ nahrádzajú slovami „ktorá túto malú kompostáreň prevádzkuje“.
17.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak sa na zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého použije plastová zberná nádoba, jej zabezpečenie sa musí vykonať podľa odseku 3 písm. a) alebo b).“.
18.
V § 19 odsek 1 znie:
„(1)
Žiadosť o registráciu podľa § 98 ods. 1 až 4 zákona sa podáva elektronicky prostredníctvom informačného systému v rozsahu údajov uvedených v prílohe č. 19a.“.
20.
V § 27 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
preukázanie vlastníckeho práva alebo nájomného vzťahu formou lízingu zariadenia.“.
21.
V nadpise § 35 sa za slovo „alebo“ vkladá slovo „hnuteľná“.
22.
V § 35 ods. 1, 3 a 4 úvodných vetách sa za slovo „alebo“ vkladá slovo „hnuteľná“.
23.
V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa citácia „Napríklad § 2 ods. 1 písm. i) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 254/2003 Z. z.“ nahrádza citáciou „Napríklad § 2 písm. d) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 325/2019 Z. z.“.
24.
V § 35 ods. 2 sa za slovo „alebo“ vkladá slovo „hnuteľnej“.
25.
V § 39 ods. 1 písm. f) sa slovo „prevádzky“ nahrádza slovom „činnosti“.
26.
V § 39 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
fotodokumentáciu pozemku pred začatím činnosti spätného zasypávania,“.
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).
27.
V § 39 odsek 2 znie:
„(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je
a)
kópia povolenia stavebného úradu na terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery, ak sa na takúto činnosť vyžaduje,21a),
b)
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje.20)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
21a) § 71 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb.“.
28.
V § 41a ods. 1 úvodnej vete sa odkaz „21a)“ nahrádza odkazom „21aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21aa znie:
21aa) Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 12. 7. 2006) v platnom znení.“.
29.
V nadpise § 42 sa na konci pripájajú tieto slová: „a žiadosti o rozšírenie autorizácie na spracovateľskú činnosť“.
30.
§ 42 sa dopĺňa odsekmi 6 až 9, ktoré znejú:
„(6)
Žiadosť o rozšírenie autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona, ak žiadateľom je fyzická osoba – podnikateľ, obsahuje
a)
obchodné meno a miesto podnikania,
b)
identifikačné údaje žiadateľa; ak je ustanovený zodpovedný zástupca,21d) aj jeho identifikačné údaje,
c)
činnosť a druhy odpadov, pre ktoré žiada o rozšírenie autorizácie,
d)
identifikačné číslo organizácie (IČO),
e)
identifikačné údaje ustanovenej odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť (§ 95 zákona), číslo osvedčenia odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť a údaje o jej pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu k žiadateľovi o rozšírenie autorizácie,
f)
technické, materiálne a personálne predpoklady zabezpečenia požadovanej činnosti.
(7)
Prílohou žiadosti podľa odseku 6 sú
a)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa o rozšírenie autorizácie,21e)
b)
doklad o pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť k žiadateľovi o rozšírenie autorizácie,
c)
odborný posudok podľa § 90 ods. 6 zákona,
d)
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje,20)
e)
súhlas udelený podľa § 97 zákona alebo integrované povolenie.22)
(8)
Žiadosť o rozšírenie autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona, ak žiadateľom je právnická osoba, obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo,
b)
identifikačné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom žiadateľa o rozšírenie autorizácie alebo ktoré sú jeho členmi; ak je ustanovený zodpovedný zástupca,21d) aj jeho identifikačné údaje,
c)
činnosť a druhy odpadov, pre ktoré žiada o rozšírenie autorizácie,
d)
identifikačné číslo organizácie (IČO),
e)
identifikačné údaje ustanovenej odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť (§ 95 zákona), číslo osvedčenia odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť a údaje o jej pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu k žiadateľovi o rozšírenie autorizácie,
f)
technické, materiálne a personálne predpoklady zabezpečenia požadovanej činnosti.
(9)
Prílohou žiadosti podľa odseku 8 sú
a)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov štatutárneho orgánu žiadateľa o rozšírenie autorizácie alebo jeho členov,21e)
b)
doklad o pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť k žiadateľovi o rozšírenie autorizácie,
c)
odborný posudok podľa § 90 ods. 6 zákona,
d)
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje,20)
e)
súhlas udelený podľa § 97 zákona alebo integrované povolenie.22)“.
31.
Za § 58a sa vkladá § 58b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠58b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly plní štandard zberu v obci v období od
1. januára 2021 do 31. marca 2021 v rozsahu podľa doterajších predpisov.
(2)
Obec zosúladí vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu podľa § 81 ods. 7 písm. b) zákona s § 14 ods. 8 až 11 a 16 a prílohou č. 10b
do 30. júna 2021.
(3)
Obec zosúladí vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu podľa § 81 ods. 7 písm. b) zákona s § 14 ods. 15 do 31. decembra 2021.
(4)
Držiteľ odpadu zosúladí zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého s § 18 ods. 3 a 4 do 30. júna 2021.“.
32.
Prílohy č. 1 a 2 znejú:
„Príloha č. 1
k vyhláške č. 371/2015 Z. z.
OSNOVA PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

1.
ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
1.1
Názov orgánu, ktorý program vydal
1.2
Sídlo orgánu, ktorý program vydal
1.3
Počet obyvateľov Slovenskej republiky
1.4
Rozloha územia
1.5
Ekologická charakteristika územia, napríklad počet národných parkov, ochranných pásiem vodných zdrojov
1.6
Štruktúra hospodárstva, najmä so zreteľom na vznik odpadov
1.7
Obdobie, na ktoré sa program vydáva

2.
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

3.
VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU
Uvádza sa vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho programu a vyhodnotenie užitočnosti a vhodnosti využívaných ekonomických a iných nástrojov v odpadovom hospodárstve tak, že nedochádza k narušeniu fungovania vnútorného trhu.

4.
ZÁVÄZNÁ ČASŤ (vypracúva sa podľa § 9 ods. 2 a 3 zákona)
4.1
Ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s určenými prúdmi odpadov
4.2
Opatrenia na dosiahnutie určených cieľov

5.
SMERNÁ ČASŤ (vypracúva sa podľa § 9 ods. 2 a 3 zákona)
Uvádza sa posúdenie potreby nových systémov zberu a infraštruktúry, zvýšenia kapacity alebo uzatvorenia existujúcich zariadení.
Uvádzajú sa najmä potreby investícií nevyhnutných na splnenie uvedených potrieb.
5.1
Rozsah finančnej náročnosti programu
Uvedie sa predpokladaná suma finančných prostriedkov potrebných na zavedenie navrhovaných opatrení s rozlíšením na jednotlivé prúdy odpadov, pre ktoré sú určené ciele.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 371/2015 Z. z.
OSNOVA PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA KRAJA

1.
ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU KRAJA
1.1
Názov orgánu, ktorý program vydal
1.2
Sídlo orgánu, ktorý program vydal
1.3
Počet obyvateľov územia, pre ktoré sa program vydáva
1.4
Rozloha územia
1.5
Ekologická charakteristika územia, napríklad počet národných parkov, ochranných pásiem vodných zdrojov
1.6
Štruktúra hospodárstva v území, pre ktoré sa program vydáva, najmä so zreteľom na vznik odpadov
1.7
Obdobie, na ktoré sa program vydáva

2.
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

3.
VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU
Uvádza sa vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho programu a vyhodnotenie užitočnosti a vhodnosti využívaných ekonomických a iných nástrojov v odpadovom hospodárstve tak, že nedochádza k narušeniu fungovania vnútorného trhu.

4.
ZÁVÄZNÁ ČASŤ (vypracúva sa podľa § 9 ods. 2 a 3 zákona)
4.1
Ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s určenými prúdmi odpadov
4.2
Opatrenia na dosiahnutie určených cieľov

5.
SMERNÁ ČASŤ (vypracúva sa podľa § 9 ods. 2 a 3 zákona)
Uvádza sa posúdenie potreby nových systémov zberu a infraštruktúry, zvýšenia kapacity alebo uzatvorenia existujúcich zariadení.
Uvádzajú sa najmä potreby investícií nevyhnutných na splnenie uvedených potrieb.
5.1
Rozsah finančnej náročnosti programu
Uvedie sa predpokladaná suma finančných prostriedkov potrebných na zavedenie navrhovaných opatrení s rozlíšením na jednotlivé prúdy odpadov, pre ktoré sú určené ciele.“.
38.
V prílohe č. 19a Spôsob vypĺňania tlačiva ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU PODĽA § 98 ZÁKONA sa doterajší piaty bod označuje ako šiesty bod a doterajší šiesty bod sa označuje ako piaty bod.

Poznámky pod čiarou k odkazom 26a a 26b znejú:
26a) Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26b) Napríklad zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.“.
41.
V poznámke pod čiarou k odkazu 35 sa citácia „Zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov“ sa nahrádza citáciou „Napríklad zákon č. 56/2018 Z. z., nariadenie vlády č. 148/2016 Z. z.“.
42.
V prílohe č. 22 sa časť I. dopĺňa sedemnástym bodom, ktorý znie:
„17.
vyhodnotenie stavu plnenia technických požiadaviek, ako aj požiadaviek a podmienok ustanovených v rozhodnutí o udelení autorizácie v súlade s § 92 ods. 4 zákona, na rozšírenie rozsahu činností spracovateľskej autorizácie v súlade s § 93 ods. 2 písm. b) zákona a pri zmene technológie v spôsobe nakladania s odpadom v súlade s § 93 ods. 2 písm. c) zákona.“.
43.
Príloha č. 24 znie:
„Príloha č. 24
k vyhláške č. 371/2015 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. ES L 365, 31. 12. 1994; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 13) v znení
- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 1/zv. 4),
- smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/12/ES z 11. februára 2004 (Ú. v. EÚ L 47, 18. 2. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 34),
- smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/20/ES z 9. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 70, 16. 3. 2005),
- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009) a
- smernice Komisie 2013/2/EÚ zo 7. februára 2013 (Ú. v. EÚ L 37, 8. 2. 2013).
2.
Smernica Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) (Ú. v. ES L 243, 24. 9. 1996; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22. 11. 2008).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 334, 17. 12. 2010).
5.
Smernica Komisie (EÚ) 2015/1127 z 10. júla 2015, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 184, 11. 7. 2015).
6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade (Ú. v. EÚ L 150, 14. 6. 2018).“.
44.
Slová „povrchová úprava terénu“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky vrátane príloh nahrádzajú slovami „spätné zasypávanie“ v príslušnom tvare.
45.
Slová „viacvrstvové kombinované materiály“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „kompozitné obaly“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 5, 7 až 16, 19, 33 až 37 a 40, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021 a čl. I bodu 6, ktorý nadobúda účinnosť
1. januára 2023.
Ján Budaj v. r.