344/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021 do 30.06.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

344
ZÁKON
z 5. novembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 83/2010 Z. z., zákona č. 490/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 360/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 268/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 297/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 323/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 369/2018 Z. z., zákona č. 317/2019 Z. z., zákona č. 318/2019 Z. z. a zákona č. 368/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
18.
Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠25a
Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty
za dodanie tovaru alebo služby
(1)
Základ dane pri dodaní tovaru alebo služby môže platiteľ, ktorý je z tohto dodania povinný platiť daň podľa § 69 ods. 1, znížiť, ak mu po vzniku daňovej povinnosti odberateľ úplne alebo čiastočne nezaplatil za dodanie tovaru alebo služby a jeho pohľadávka z tohto dodania sa stala nevymožiteľnou podľa odseku 2.
(2)
Na účely tohto zákona sa pohľadávka z dodania tovaru alebo služby stáva nevymožiteľnou pohľadávkou, ak
a)
je vymáhaná v exekučnom konaní6aca) a v priebehu 12 mesiacov od začatia exekučného konania nebola uspokojená, a to dňom, ktorý nasleduje po uplynutí 12 mesiacov od začatia exekučného konania, a v rozsahu, v akom nebola uspokojená,
b)
sa odberateľ (dlžník) nachádza v konkurznom konaní6acb) a
1.
konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku, a to dňom zverejnenia oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku v Obchodnom vestníku,
2.
konkurz bol zrušený pre nedostatok majetku, a to dňom zverejnenia oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku v Obchodnom vestníku, alebo
3.
na majetok odberateľa (dlžníka) bol vyhlásený konkurz, a to dňom a v rozsahu, v akom bola táto pohľadávka zistená v konkurznom konaní; ak platiteľ neprihlásil pohľadávku v konkurznom konaní, dňom zverejnenia oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku a v rozsahu, v akom platiteľ preukáže, že by jeho pohľadávka nebola uspokojená, ani ak by bola prihlásená, za podmienky, že táto pohľadávka k tomuto dňu nebola premlčaná,
c)
sa odberateľ (dlžník) nachádza v oddlžení6acc) a
1.
konkurz bol skončený z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, a to dňom zverejnenia uznesenia o zrušení konkurzu z uvedeného dôvodu v Obchodnom vestníku,
2.
na majetok odberateľa (dlžníka) bol vyhlásený konkurz, a to dňom a v rozsahu, v akom bola táto pohľadávka zistená v konkurznom konaní; ak platiteľ neprihlásil pohľadávku v konkurznom konaní, dňom zverejnenia uznesenia o zrušení konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku a v rozsahu, v akom platiteľ preukáže, že by jeho pohľadávka nebola uspokojená, ani ak by bola prihlásená, za podmienky, že táto pohľadávka k tomuto dňu nebola premlčaná, alebo
3.
súd určil splátkový kalendár, a to dňom určenia splátkového kalendára a v rozsahu, v akom bola táto pohľadávka zahrnutá do splátkového kalendára,
d)
odberateľ (dlžník), ktorý je právnickou osobou, zanikol bez právneho nástupcu, a to dňom zániku,
e)
odberateľ (dlžník) zomrel a
1.
súd zastavil konanie o dedičstve, ak táto osoba nezanechala žiadny majetok6acd) alebo zanechala majetok nepatrnej hodnoty,6ace) a to dňom nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o zastavení konania o dedičstve, alebo
2.
táto pohľadávka bola v lehote určenej súdom prihlásená v konaní o likvidácii dedičstva,6acf) v rozsahu, v akom bola prihlásená, a to dňom, ktorý nasleduje po uplynutí lehoty na prihlásenie pohľadávok; ak platiteľ neprihlásil pohľadávku do konania o likvidácii dedičstva, dňom právoplatného skončenia likvidácie dedičstva, a to v rozsahu, v akom platiteľ preukáže, že by jeho pohľadávka nebola uspokojená, ani ak by bola prihlásená, za podmienky, že táto pohľadávka k tomuto dňu nebola premlčaná,
f)
uplynulo 12 mesiacov od splatnosti pohľadávky za dodanie tovaru alebo služby a táto pohľadávka nie je viac ako 300 eur vrátane dane, ak platiteľ preukáže, že vykonal akýkoľvek úkon, ktorý smeruje k získaniu úhrady pohľadávky,
g)
bolo zverejnené uznesenie o skončení reštrukturalizácie a pohľadávka v tomto konaní nebola prihlásená, a to dňom zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku v rozsahu, v akom platiteľ preukáže, že by jeho pohľadávka nebola uspokojená, ani ak by bola prihlásená, za podmienky, že táto pohľadávka k tomuto dňu nebola premlčaná.
(3)
Platiteľ môže vykonať opravu základu dane podľa odseku 1 najviac vo výške, ktorá zodpovedá neprijatej protihodnote za dodanie tovaru alebo služby. Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou sa uvedie najskôr v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa pohľadávka stala nevymožiteľnou podľa odseku 2; pôvodný základ dane sa nemôže znížiť o sumu, ktorú platiteľ prijal v súvislosti s dodaním tovaru alebo služby po tom, ako sa pohľadávka stala nevymožiteľnou podľa odseku 2.
(4)
Platiteľ nemôže vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke podľa odseku 2, ak
a)
odberateľ (dlžník) je alebo v deň dodania tovaru alebo služby bol vo vzťahu k platiteľovi osobou uvedenou v § 22 ods. 9,
b)
tovar alebo služba bola dodaná odberateľovi (dlžníkovi) po vyhlásení konkurzu na majetok odberateľa (dlžníka) alebo
c)
najneskôr ku dňu dodania tovaru alebo služby vedel, vedieť mal alebo vedieť mohol, že odberateľ (dlžník) úplne alebo čiastočne nezaplatí za dodanie tovaru alebo služby, a to s prihliadnutím na okolnosti konkrétneho obchodného vzťahu.
(5)
Právo platiteľa vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke podľa odseku 2 zaniká uplynutím troch rokov od posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol tovar alebo služba dodaná. Doba podľa prvej vety neplynie
a)
počas súdneho konania alebo rozhodcovského konania, ak platiteľ na základe výsledkov týchto konaní uplatnil pohľadávku voči odberateľovi (dlžníkovi) v exekučnom konaní alebo uplatnil pohľadávku alebo mohol uplatniť pohľadávku v začatom konkurznom konaní,
b)
odo dňa začatia exekučného konania vedeného za účelom vymoženia pohľadávky platiteľa do uplynutia 12 mesiacov odo dňa začatia exekučného konania,
c)
odo dňa začatia konkurzného konania do dňa zastavenia konkurzného konania pre nedostatok majetku alebo zrušenia konkurzu pre nedostatok majetku,
d)
odo dňa začatia konkurzného konania do dňa zistenia pohľadávky platiteľa v konkurznom konaní,
e)
odo dňa vyhlásenia rozhodnutia o oddlžení konkurzom do dňa zrušenia konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
f)
odo dňa vyhlásenia rozhodnutia o oddlžení konkurzom do dňa zistenia pohľadávky platiteľa v konkurznom konaní,
g)
odo dňa zverejnenia uznesenia o poskytnutí ochrany dlžníkovi pred veriteľmi v Obchodnom vestníku do dňa skončenia konania o určení splátkového kalendára, v ktorom je zahrnutá pohľadávka platiteľa,
h)
odo dňa úmrtia dlžníka do dňa nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o zastavení konania o dedičstve alebo do prihlásenia pohľadávky v konaní o likvidácii dedičstva,
i)
od začatia reštrukturalizačného konania do jeho skončenia, ak platiteľ v tomto konaní pohľadávku neprihlásil.
(6)
Ak po znížení základu dane podľa odseku 3 platiteľ prijme v súvislosti s nevymožiteľnou pohľadávkou podľa odseku 2 akúkoľvek platbu, je platiteľ povinný vykonať opravu zníženého základu dane, a to vo výške zodpovedajúcej prijatej platbe; ak platiteľ postúpi pohľadávku inej osobe, považuje sa to, že prijal platbu vo výške nevymožiteľnej pohľadávky podľa odseku 2. Platiteľ vykoná opravu zníženého základu dane v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom túto platbu prijal.
(7)
Platiteľ je povinný vyhotoviť opravný doklad, ak odberateľ bol v čase dodania tovaru alebo služby zdaniteľnou osobou a
a)
opravil základ dane podľa odseku 3 alebo
b)
bol povinný vykonať opravu zníženého základu dane podľa odseku 6.
(8)
Ak sa pohľadávka stala nevymožiteľnou podľa odseku 2 písm. d) alebo písm. e), opravný doklad podľa odseku 7 sa nevyhotovuje.
(9)
Opravný doklad podľa odseku 7 písm. a) musí obsahovať
a)
číselnú identifikáciu opravného dokladu,
b)
dátum vyhotovenia opravného dokladu,
c)
sumu, o ktorú platiteľ opravil základ dane a daň,
d)
slovnú informáciu „oprava základu dane podľa § 25a“,
e)
údaje podľa § 74 ods. 1 písm. a) až c) týkajúce sa faktúry o dodaní tovaru alebo služby, ktorého sa oprava základu dane týka.
(10)
Opravný doklad podľa odseku 7 písm. b) musí obsahovať
a)
číselnú identifikáciu opravného dokladu,
b)
dátum vyhotovenia opravného dokladu,
c)
údaje z opravného dokladu podľa odseku 9 písm. a) a b),
d)
slovnú informáciu „oprava základu dane podľa § 25a“,
e)
sumu, ktorú platiteľ prijal v súvislosti s nevymožiteľnou pohľadávkou podľa odseku 2 alebo jej časťou, a z toho sumu prislúchajúcej dane,
f)
dátum prijatia sumy podľa písmena e).
(11)
Platiteľ je povinný vyhotoviť a odoslať opravný doklad najneskôr do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie,
a)
za ktoré vykonal opravu základu dane podľa odseku 3,
b)
v ktorom prijal platbu podľa odseku 6.
(12)
Platiteľ je povinný uviesť opravu základu dane podľa odsekov 3 a 6 v záznamoch podľa § 70 ods. 2 písm. i).
(13)
Ak platiteľ opravil základ dane podľa odseku 3 a nesplnil povinnosť podľa odseku 11 písm. a), oprava základu dane uvedená v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom vykonal opravu základu dane, sa neuzná.
(14)
Na opravu základu dane pri predaji tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahuje uplatňovanie osobitných úprav podľa § 65 a 66 z dôvodu, že zákazník úplne alebo čiastočne nezaplatil za tieto tovary alebo služby, a táto pohľadávka sa stala nevymožiteľnou pohľadávkou podľa odseku 2, sa použijú odseky 3 až 6.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6aca až 6acf znejú:
6aca) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6acb) § 11 až 107b zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6acc) § 166 až 171d zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6acd) § 187 Civilného mimosporového poriadku.
6ace) § 188 Civilného mimosporového poriadku.
6acf) § 205 Civilného mimosporového poriadku.“.
21.
V § 47 odsek 3 znie:
„(3)
Odoslanie alebo prepravu tovaru do miesta určenia na území tretieho štátu podľa odsekov 1 a 2 je platiteľ povinný preukázať dokladom o odoslaní alebo o preprave tovaru a
a)
colným vyhlásením, v ktorom je colným orgánom potvrdený výstup tovaru z územia Európskej únie, alebo
b)
inými dôkazmi podľa osobitného predpisu,21b) ak ide o
1.
podanie ústneho colného vyhlásenia o vývoze tovaru alebo
2.
vykonanie úkonu považovaného za colné vyhlásenie o vývoze tovaru.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21b znie:
21b) Čl. 335 ods. 4 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29. 12. 2015) v platnom znení.“.
25.
Za § 53a sa vkladá § 53b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠53b
Oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke
(1)
Ak po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom platiteľ uplatnil odpočítanie dane, nastane skutočnosť podľa § 25a ods. 2 písm. a) až c) a f) a g) a platiteľ dostal doklad o oprave základu dane podľa § 25a ods. 7 písm. a), je platiteľ povinný opraviť odpočítanú daň v tom zdaňovacom období, v ktorom dostal tento doklad. Pri oprave odpočítanej dane platiteľ zohľadní pomerné odpočítanie dane a vykonané úpravy odpočítanej dane.
(2)
Ak po oprave odpočítanej dane podľa odseku 1 nastane akákoľvek skutočnosť, na základe ktorej je dodávateľ povinný vykonať opravu zníženého základu dane podľa § 25a ods. 6 a platiteľ dostal doklad o oprave základu dane podľa § 25a ods. 7 písm. b), má platiteľ právo opraviť opravenú odpočítanú daň. Opravu opravenej odpočítanej dane podľa prvej vety platiteľ vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom dostal doklad podľa prvej vety.
(3)
Platiteľ je povinný uviesť opravu odpočítanej dane podľa odseku 1 a opravu opravenej odpočítanej dane podľa odseku 2 v záznamoch podľa § 70 ods. 2 písm. j).“.
28.
V § 65 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „a záznamy o oprave základu dane podľa odsekov 10 a 11 a podľa § 25a“.
38.
V § 70 sa odsek 2 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:
„i)
oprave základu dane podľa § 25 a 25a,
j)
oprave odpočítanej dane podľa § 53, § 53a a § 53b ods. 1 a oprave opravenej odpočítanej dane podľa § 53b ods. 2.“.
41.
V § 71 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Faktúrou podľa prvej vety nie je opravný doklad podľa § 25a.“.
43.
V § 78a sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
údaje o oprave základu dane podľa § 25a a údaje o oprave odpočítanej dane podľa § 53b.“.
44.
V § 78a sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:
„(9)
Pri oprave základu dane podľa § 25a,
a)
pri ktorej je platiteľ povinný vyhotoviť opravný doklad, sa v kontrolnom výkaze uvádzajú tieto údaje:
1.
identifikačné číslo pre daň odberateľa,
2.
číselná identifikácia opravného dokladu,
3.
poradové číslo faktúry o dodaní tovaru alebo služby, ktorého sa oprava základu dane týka,
4.
suma, o ktorú sa opravil základ dane a daň,
5.
sadzba dane,
b)
pri ktorej platiteľ nie je povinný vyhotoviť opravný doklad, sa v kontrolnom výkaze uvádza suma, o ktorú sa opravil základ dane a daň.
(10)
Pri oprave odpočítanej dane a oprave opravenej odpočítanej dane podľa § 53b sa v kontrolnom výkaze uvádzajú tieto údaje:
a)
identifikačné číslo pre daň dodávateľa,
b)
číselná identifikácia opravného dokladu,
c)
poradové číslo faktúry o dodaní tovaru alebo služby, ktorého sa oprava základu dane týka,
d)
suma, o ktorú sa opravila odpočítaná daň,
e)
sadzba dane.“.
Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 11 až 14.
45.
V § 78a ods. 14 sa slová „až 8“ nahrádzajú slovami „až 10“.
50.
V § 81 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo odo dňa prijatia opravného dokladu podľa § 25a ods. 7 písm. a)“.
51.
V § 83 ods. 1 sa číslo „15“ nahrádza číslom „30“.
52.
Za § 85kh sa vkladajú § 85ki a 85kj, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠85ki
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021
Vzor daňového priznania k dani podľa prílohy k opatreniu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. októbra 2019 č. MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (oznámenie č. 404/2019 Z. z.) sa použije pri podávaní daňových priznaní za obdobia, ktoré sa končia najneskôr 31. decembra 2020, a pri podávaní daňových priznaní podľa § 78 ods. 4, ak daňová povinnosť vznikla najneskôr 31. decembra 2020.
§ 85kj
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2021
(1)
Ak chce zdaniteľná osoba neusadená na území Európskej únie okrem zdaniteľnej osoby, ktorá uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68a v znení účinnom do 30. júna 2021, uplatňovať od 1. júla 2021 osobitnú úpravu podľa § 68a v znení účinnom od 1. júla 2021, oznámi elektronickými prostriedkami začatie činnosti Daňovému úradu Bratislava najskôr 1. apríla 2021 a najneskôr 10. júna 2021. Toto oznámenie musí obsahovať obchodné meno, adresu, elektronickú adresu vrátane webových sídiel, národné daňové číslo, ak jej bolo pridelené, vyhlásenie, že nemá sídlo ani prevádzkareň na území Európskej únie, a ďalšie údaje uvedené v osobitnom predpise.28aa)
(2)
Ak chce zdaniteľná osoba okrem zdaniteľnej osoby, ktorá uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68b v znení účinnom do 30. júna 2021, uplatňovať od 1. júla 2021 osobitnú úpravu podľa § 68b v znení účinnom od 1. júla 2021, oznámi elektronickými prostriedkami začatie činnosti daňovému úradu najskôr 1. apríla 2021 a najneskôr 10. júna 2021. Ak zdaniteľná osoba, ktorá chce uplatňovať osobitnú úpravu podľa § 68b v znení účinnom od 1. júla 2021, nemá v tuzemsku pridelené identifikačné číslo pre daň, musí v oznámení o začatí činnosti uviesť obchodné meno, adresu, elektronickú adresu vrátane webových sídiel a ďalšie údaje uvedené v osobitnom predpise.28aa)
(3)
Ak chce zdaniteľná osoba, ktorá nie je zastúpená sprostredkovateľom podľa § 68c ods. 1 písm. b) v znení účinnom od 1. júla 2021, uplatňovať od 1. júla 2021 osobitnú úpravu podľa § 68c v znení účinnom od 1. júla 2021, oznámi elektronickými prostriedkami začatie činnosti daňovému úradu najskôr 1. apríla 2021 a najneskôr 10. júna 2021. Toto oznámenie musí obsahovať obchodné meno, adresu, elektronickú adresu vrátane webových sídiel, ďalšie údaje uvedené v osobitnom predpise28aa) a identifikačné číslo pre daň alebo národné daňové číslo.
(4)
Ak chce sprostredkovateľ uplatňovať od 1. júla 2021 osobitnú úpravu podľa § 68c v znení účinnom od 1. júla 2021 na účet zdaniteľnej osoby, oznámi elektronickými prostriedkami začatie činnosti daňovému úradu najskôr 1. apríla 2021 a najneskôr 10. júna 2021. Toto oznámenie musí obsahovať obchodné meno, adresu, elektronickú adresu, ďalšie údaje uvedené v osobitnom predpise28aa) a identifikačné číslo pre daň sprostredkovateľa.
(5)
Ak chce zdaniteľná osoba, ktorá je zastúpená sprostredkovateľom, uplatňovať od 1. júla 2021 osobitnú úpravu podľa § 68c v znení účinnom od 1. júla 2021, oznámi sprostredkovateľ elektronickými prostriedkami začatie činnosti daňovému úradu najskôr 1. apríla 2021 a najneskôr 10. júna 2021. Toto oznámenie musí obsahovať obchodné meno, adresu, elektronickú adresu vrátane webových sídiel, ďalšie údaje uvedené v osobitnom predpise28aa) a identifikačné číslo pre daň alebo národné daňové číslo zdaniteľnej osoby.“.
53.
Za § 87 sa vkladá § 87a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠87a
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2021
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. októbra 2019 č. MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (oznámenie č. 404/2019 Z. z.).“.
54.
Príloha č. 6 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 6
k zákonu č. 222/2004 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1.
Trinásta smernica Rady 86/560/EHS zo 17. novembra 1986 o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu - postup vrátenia dane z pridanej hodnoty osobám podliehajúcim zdaneniu, ktoré nesídlia na území Spoločenstva (Ú. v. ES L 326, 21. 11. 1986; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1).
2.
Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11. 12. 2006) v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006).
3.
Smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 346, 29. 12. 2007).
4.
Smernica Rady 2008/8/ES z 12. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb (Ú. v. EÚ L 44, 20. 2. 2008).
5.
Smernica Rady 2008/9/ES z 12. februára 2008, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte (Ú. v. EÚ L 44, 20. 2. 2008).
6.
Smernica Rady 2008/117/ES zo 16. decembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty s cieľom bojovať proti daňovým podvodom spojeným s transakciami v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 14, 20. 1. 2009).
7.
Smernica Rady 2009/69/ES z 25. júna 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o daňové úniky súvisiace s dovozom (Ú. v. EÚ L 175, 4. 7. 2009).
8.
Smernica Rady 2009/132/ES z 19. októbra 2009, ktorou sa určuje rozsah platnosti článku 143 písm. b) a c) smernice 2006/112/ES vzhľadom na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty na finálny dovoz určitého tovaru (Ú. v. EÚ L 292, 10. 11. 2009).
9.
Smernica Rady 2009/162/EÚ z 22. decembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 10, 15. 1. 2010).
10.
Smernica Rady 2010/23/EÚ zo 16. marca 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o voliteľné a dočasné uplatňovanie mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s poskytovaniami určitých služieb, pri ktorých existuje riziko podvodu (Ú. v. EÚ L 72, 20. 3. 2010).
11.
Smernica Rady 2010/45/EÚ z 13. júla 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o pravidlá fakturácie (Ú. v. EÚ L 189, 22. 7. 2010).
12.
Smernica Rady 2010/66/EÚ zo 14. októbra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/9/ES, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte (Ú. v. EÚ L 275, 20. 10. 2010).
13.
Smernica Rady 2010/88/EÚ zo 7. decembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o trvanie povinnosti uplatňovať minimálnu štandardnú sadzbu (Ú. v. EÚ L 326, 10. 12. 2010).
14.
Smernica Rady 2013/43/EÚ z 22. júla 2013, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o voliteľné a dočasné uplatňovanie mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodaním určitého tovaru a poskytovaním určitých služieb, ktoré sú náchylné na podvod (Ú. v. EÚ L 201, 26. 7. 2013).
15.
Smernica Rady 2013/61/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o najvzdialenejšie francúzske regióny, a najmä Mayotte (Ú. v. EÚ L 353, 28. 12. 2013).
16.
Smernica Rady (EÚ) 2016/856 z 25. mája 2016, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o trvanie povinnosti uplatňovať minimálnu štandardnú sadzbu (Ú. v. EÚ L 142, 31. 5. 2016).
17.
Smernica Rady (EÚ) 2016/1065 z 27. júna 2016, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o zaobchádzanie s poukazmi (Ú. v. EÚ L 177, 1. 7. 2016).
18.
Smernica Rady (EÚ) 2017/2455 z 5. decembra 2017, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES a smernica 2009/132/ES, pokiaľ ide o určité povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku (Ú. v. EÚ L 348, 29. 12. 2017).
19.
Smernica Rady (EÚ) 2018/912 z 22. júna 2018, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o povinnosť uplatňovať minimálnu štandardnú sadzbu (Ú. v. EÚ L 162, 27. 6. 2018).
20.
Smernica Rady (EÚ) 2018/1695 zo 6. novembra 2018, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o obdobie uplatňovania voliteľného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodaním určitého tovaru a poskytovaním určitých služieb, ktoré sú náchylné na podvod, a mechanizmu rýchlej reakcie proti podvodom v oblasti DPH (Ú. v. EÚ L 282, 12. 11. 2018).
21.
Smernica Rady (EÚ) 2018/1910 zo 4. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o harmonizáciu a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme dane z pridanej hodnoty pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 311, 7. 12. 2018).
22.
Smernica Rady (EÚ) 2019/475 z 18. februára 2019, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o začlenenie talianskej obce Campione d´Italia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie a do územnej pôsobnosti smernice 2008/118/ES (Ú. v. EÚ L 83, 25. 3. 2019).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem bodov 1 až 17, 19, 20, 22 až 24, 26, 27, 29 až 37, 39, 40, 42, 46 až 49, § 85kj ods. 6 v bode 52 a prílohy č. 6 bodov 23 a 24 v bode 54, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.