337/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

337
ZÁKON
zo 4. novembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 13 odsek 3 znie:
„(3)
Právnická osoba je povinná do 24 mesiacov odo dňa ukončenia zbierky predložiť správnemu orgánu záverečnú správu zbierky podľa odseku 4 písm. a) a b).“.
2.
Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. decembra 2020
Na zbierky, pri ktorých neuplynula lehota na predloženie záverečnej správy podľa § 13 ods. 3 v znení účinnom do 30. novembra 2020, sa vzťahuje tento zákon v znení účinnom od
1. decembra 2020.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2020.
Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.