332/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

332
ZÁKON
z 3. novembra 2020
o dohľade nad uplatňovaním náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom
a vo vysokorizikových oblastiach
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach dohľadu nad uplatňovaním náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov Únie1) (ďalej len „dovozca“) dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach (ďalej len „konfliktné minerály“) podľa osobitného predpisu2) a
b)
zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona a osobitného predpisu.
§ 2
Orgány štátnej správy
Orgánmi štátnej správy vo veciach dohľadu nad uplatňovaním náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov dovážajúcich konfliktné minerály sú
a)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“),
b)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“),
c)
colné úrady.
§ 3
Ministerstvo hospodárstva
Ministerstvo hospodárstva
a)
plní oznamovaciu povinnosť voči Európskej komisii podľa osobitného predpisu,3)
b)
spolupracuje a zabezpečuje výmenu informácií s príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie a s Európskou komisiou podľa osobitného predpisu,4)
c)
predkladá Európskej komisii správu podľa osobitného predpisu.5)
§ 4
Finančné riaditeľstvo
Finančné riaditeľstvo
a)
metodicky riadi colné úrady pri plnení úloh podľa tohto zákona a osobitného predpisu,2)
b)
plánuje v súčinnosti s colnými úradmi vykonávanie následných kontrol6) dovozcov dovážajúcich konfliktné minerály,
c)
rozhoduje o odvolaniach voči rozhodnutiam colných úradov vydaných podľa § 6 ods. 2,
d)
informuje ministerstvo hospodárstva o výsledkoch následných kontrol podľa § 6 ods. 1 a o právoplatných rozhodnutiach vydaných podľa § 6 ods. 2,
e)
poskytuje ministerstvu hospodárstva informácie potrebné na vypracovanie správy podľa osobitného predpisu,5)
f)
poskytuje informácie Európskej komisii a príslušným orgánom členských štátov Európskej únie a spolupracuje s nimi v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.7)
§ 5
Colný úrad
(1)
Colný úrad
a)
vykonáva následné kontroly6) dovozcov dovážajúcich konfliktné minerály ohľadom dodržiavania povinností podľa osobitného predpisu,8)
b)
ukladá dovozcom dovážajúcim konfliktné minerály nápravné opatrenia9) pri zistení nedodržania povinností podľa osobitného predpisu8) a kontroluje ich plnenie,
c)
vedie záznamy o následných kontrolách a uložených nápravných opatreniach10) a uchováva ich po obdobie piatich rokov,
d)
ukladá dovozcom pokuty za porušenie tohto zákona a za porušenie osobitného predpisu.2)
(2)
Na výkon dohľadu podľa odseku 1 je príslušný colný úrad podľa sídla dovozcu alebo miesta podnikania dovozcu.
§ 6
Nápravné opatrenia
(1)
Ak skutočnosti zistené následnou kontrolou nasvedčujú, že boli porušené povinnosti podľa osobitného predpisu,8) colný úrad písomne oboznámi dovozcu s nedostatkami zistenými následnou kontrolou a vyzve ho, aby sa v lehote 30 dní od doručenia tejto výzvy vyjadril k zisteným nedostatkom a navrhol nápravné opatrenia na ich odstránenie a časový plán na ich vykonanie.
(2)
Ak bolo po ukončení následnej kontroly zistené porušenie povinnosti podľa osobitného predpisu,8) colný úrad vydá rozhodnutie, ktorým dovozcovi uloží nápravné opatrenie a určí časový plán na jeho vykonanie, pričom prihliada na vyjadrenie a návrh dovozcu.
(3)
Ak v odseku 1 nie je ustanovené inak, na vykonanie následnej kontroly sa použijú
ustanovenia colných predpisov upravujúce kontrolu po prepustení.11)
(4)
Nápravné opatrenia podľa odseku 2 spočívajú v uložení
a)
poskytnúť dodatočné úplné interné záznamy, podklady alebo dokumenty,
b)
dodať, doplniť alebo aktualizovať externú audítorskú správu vo forme splňujúcej požiadavky podľa osobitného predpisu,12)
c)
aktualizovať údaje o celoročnom dovoze konfliktných minerálov alebo
d)
uviesť vnútorné riadiace systémy do súladu s povinnosťami dovozcu podľa osobitného predpisu.8)
§ 7
Pokuty
(1)
Colný úrad uloží pokutu do 30 000 eur dovozcovi, ktorý nevykonal colným úradom uložené nápravné opatrenia vôbec alebo v plnom rozsahu alebo nevykonal uložené nápravné opatrenia v súlade s časovým plánom.
(2)
Colný úrad môže uložiť pokutu do 30 000 eur dovozcovi, ktorý neposkytol súčinnosť podľa osobitného predpisu.13)
(3)
Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, dĺžku trvania a následky protiprávneho konania.
(4)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď colný úrad zistil porušenie povinnosti vykonať uložené nápravné opatrenia alebo vykonať uložené nápravné opatrenia v súlade s časovým plánom alebo poskytnúť súčinnosť podľa osobitného predpisu,13) najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(5)
Pokuta uložená podľa tohto zákona je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.
(6)
Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
(7)
Na konanie podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu2) sa vzťahuje správny poriadok.
§ 8
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.
1)
Čl. 2 písm. l) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/821 zo 17. mája 2017, ktorým sa ustanovujú povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov Únie dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach (Ú. v. EÚ L 130, 19. 5. 2017) v platnom znení.
2)
Nariadenie (EÚ) 2017/821.
3)
Čl. 10 ods. 1 druhý pododsek a čl. 16 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/821.
4)
Čl. 13 nariadenia (EÚ) 2017/821.
5)
Čl. 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/821.
6)
Čl. 11 nariadenia (EÚ) 2017/821.
7)
Čl. 13 a 18 nariadenia (EÚ) 2017/821.
8)
Čl. 4 až 7 nariadenia (EÚ) 2017/821.
9)
Čl. 16 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/821.
10)
Čl. 12 nariadenia (EÚ) 2017/821.
11)
Čl. 48 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 269, 10. 10. 2013) v platnom znení.
§ 12 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
12)
Čl. 6 nariadenia (EÚ) 2017/821.
13)
Čl. 11 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/821.