33/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

33
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 12. februára 2020,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 10 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 1 úvodnej vete sa slová „30. júna“ nahrádzajú slovami „31. marca“.
2.
Príloha č. 5 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.
ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNEHO ODPADU PODĽA § 7 ods. 9 písm. c) ZÁKONA
Za rok Úroveň vytriedenia
2020 33 %
2021 35 %
2022 a nasledujúce roky 32 %“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2020.
Peter Pellegrini v. r.