325/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

325
ZÁKON
z 3. novembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 201/1996 Z. z., zákona č. 156/1998 Z. z., zákona č. 285/1999 Z. z., zákona č. 396/2000 Z. z., zákona č. 442/2001 Z. z., zákona č. 424/2010 Z. z., zákona č. 409/2015 Z. z., zákona č. 281/2018 Z. z. a zákona č. 324/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
24. jún - Deň pamiatky obetí komunistického režimu,“.
Doterajšie písmená h) až v) sa označujú ako písmená i) až w).
2.
V § 3 písm. i) sa slová „Deň zahraničných Slovákov“ nahrádzajú slovami „Deň Slovákov žijúcich v zahraničí“.
3.
V § 3 sa za písmeno p) vkladá nové písmeno r), ktoré znie:
„r)
12. október - Deň samizdatu,“.
Doterajšie písmená r) až w) sa označujú ako písmená s) až x).
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.