324/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

324
ZÁKON
z 3. novembra 2020,
ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení zákona č. 201/1996 Z. z., zákona č. 156/1998 Z. z., zákona č. 285/1999 Z. z., zákona č. 396/2000 Z. z., zákona č. 442/2001 Z. z., zákona č. 424/2010 Z. z., zákona č. 409/2015 Z. z. a zákona č. 281/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
21. jún – Deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Česko-Slovenska v roku 1991,“.
Doterajšie písmená g) až t) sa označujú ako písmená h) až u).
2.
V § 3 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
„l)
21. august – Deň obetí okupácie Česko-Slovenska v roku 1968,“.
Doterajšie písmená l) až u) sa označujú ako písmená m) až v).
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.