32/2020 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

32
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 10. februára 2020,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky č. 296/2017 Z. z.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 293/2017 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky č. 296/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 6 časti A. poznámke č. 2 sa za slovo „norme17)“ vkladajú slová „alebo inej obdobnej technickej špecifikácii s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami“.
2.
V prílohe č. 6 časti A. sa za slovo „normami18)“ vkladajú slová „alebo inou obdobnou technickou špecifikáciou s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami“.
3.
V prílohe č. 6 časti A. druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová „alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami“.
4.
V prílohe č. 6 časti C. prvom bode písmene a) sa za slovo „normy19)“ vkladajú slová „alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami,“.
5.
Príloha č. 11 znie:
„Príloha č. 11
k vyhláške č. 244/2016 Z. z.
ZOZNAM AGLOMERÁCIÍ A ZÓN
Časť I
Zoznam aglomerácií a zón pre oxid siričitý, oxidy dusíka, častice PM10, častice PM2,5, benzén, polycyklické aromatické uhľovodíky a oxid uhoľnatý
A. Aglomerácie
Názov Vymedzenie územia
Aglomerácia
Bratislava
územie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Aglomerácia
Košice
územie mesta Košíc a obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany a Veľká Ida
B. Zóny
Názov Vymedzenie územia
Bratislavský kraj (bez Aglomerácie Bratislava) územie kraja okrem územia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Trnavský kraj územie kraja
Nitriansky kraj územie kraja
Trenčiansky kraj územie kraja
Banskobystrický kraj územie kraja
Žilinský kraj územie kraja
Košický kraj (bez Aglomerácie Košice) územie kraja okrem územia mesta Košíc a obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany a Veľká Ida
Prešovský kraj územie kraja
Časť II
Zoznam aglomerácií a zón pre olovo, arzén, kadmium, nikel, ortuť a ozón
A. Aglomerácie
Názov Vymedzenie územia
Aglomerácia
Bratislava
územie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
B. Zóny
Zóna Vymedzenie územia
Slovensko
(bez Aglomerácie Bratislava)
územie Slovenskej republiky okrem územia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2020.
Arpád Érsek v. r.