317/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.2020 do 31.12.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

317
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 30. októbra 2020,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. c), d), f), i) a n) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení vyhlášky č. 246/2017 Z. z., vyhlášky č. 321/2017 Z. z. a vyhlášky č. 378/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
Nadpis § 7 znie:
„Evidenčný list skládky odpadov
[k § 19 ods. 1 písm. h) zákona]“.
“.
9.
Za § 23c sa vkladajú § 23d a 23e, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠23d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. novembra 2020
V prílohe č. 1 v spôsobe vypĺňania tlačiva v položke „Poznámka (6)“ sa skratka „SZ“ prvýkrát použije po vydaní nového súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona po jeho preskúmaní podľa § 135eb ods. 2 zákona.
§ 23e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1)
Ohlasovacia povinnosť podľa § 3a sa plní prvýkrát za rok 2021.
(2)
Oznamovacia povinnosť podľa § 10 sa za rok 2020 plní podľa doterajších predpisov.
(3)
Ohlasovacia povinnosť podľa § 15 sa za rok 2020 plní podľa doterajších predpisov.
(4)
Evidencia podľa § 16a sa ministerstvu prvýkrát zasiela do 31. júla 2022.
(5)
Evidenčná povinnosť v rozsahu údajov podľa § 7 ods. 1 prílohy č. 7 písmeno F v časti „VYUŽÍVANIE SKLÁDKY“ sa za rok 2021 určuje dvakrát, a to k 1. januáru 2021 a k 31. decembru 2021. Hodnota množstva uloženého odpadu (písmeno F) v telese skládky odpadov sa určí ako rozdiel množstva uloženého odpadu k 31. decembru 2021 a k 1. januáru 2021.“.
13.
V prílohe č. 1 v Spôsobe vypĺňania tlačiva v položke „Poznámka (6)“ sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „- ak ide o spätné zasypávanie, číslo rozhodnutia, ktorým je udelený súhlas na využívanie odpadov na spätné zasypávanie a v stĺpci 7 skratka „SZ“,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6 až 8 znejú:
6) § 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti.
7) Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
8) Vyhláška č. 382/2018 Z. z.“.
19.
Príloha č. 21 vrátane nadpisu znie:
20.
Príloha č. 24 sa dopĺňa bodmi 9 a 10, ktoré znejú:
„9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30.mája 2018, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade (Ú. v. EÚ L 150, 14. 6. 2018).
10.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/852 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. EÚ L 150, 14. 6. 2018).“.
21.
Slová „písomnej podobe“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „listinnej podobe“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2020 okrem čl. I bodov 1, 3 až 8, 10 až 12, 14 až 18, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.
Ján Budaj v. r.