317/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

317
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 30. októbra 2020,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. c), d), f), i) a n) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení vyhlášky č. 246/2017 Z. z., vyhlášky č. 321/2017 Z. z. a vyhlášky č. 378/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠3a
Evidencia a ohlásenie o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu
[k § 17 ods. 1 písm. m) zákona]
(1)
Evidencia o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu, sa vedie priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.
(2)
Ohlásenie o údajoch z evidencie o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu, sa podáva za obdobie kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho roka príslušnému okresnému úradu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Evidencia podľa odseku 1 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.
(4)
Ohlásenie podľa odseku 2 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.“.
2.
Nadpis § 7 znie:
„Evidenčný list skládky odpadov
[k § 19 ods. 1 písm. h) zákona]“.
“.
3.
Nadpis § 10 znie:
„Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu
[k § 16 ods. 2 písm. b) a c) zákona]“.
“.
4.
V § 10 odsek 2 znie:
„(2)
Oznámenie o zbere odpadu sa podáva za obdobie kalendárneho roka do 31. januára nasledujúceho roka obci, na ktorej území sa zber odpadu uskutočňuje.“.
5.
V § 10 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Oznámenie o výkupe odpadu sa podáva za obdobie kalendárneho roka do 31. januára nasledujúceho roka obci, z ktorej vykúpený odpad pochádza.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
6.
V § 15 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a tabuľke č. 3“.
7.
V § 15 odsek 6 znie:
„(6)
Výrobca obalov podľa § 54 ods. 6 zákona podáva ohlásenie o údajoch z evidencie o obaloch na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16 úvodnej tabuľke, v tabuľke č. 1, č. 1a a č. 3, ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.“.
8.
Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠16a
Údaje o zbere odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov z komunálneho odpadu
[k § 28 ods. 4 písm. n) zákona]
(1)
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly vedie evidenciu podľa prílohy č. 17a v rozsahu údajov na jej vypracovanie.
(2)
Evidencia podľa odseku 1 sa zasiela v elektronickej podobe vo formáte „.xls“ ministerstvu najneskôr do 31. júla kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok spolu so správou podľa § 28 ods. 9 zákona.“.
9.
Za § 23c sa vkladajú § 23d a 23e, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠23d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. novembra 2020
V prílohe č. 1 v spôsobe vypĺňania tlačiva v položke „Poznámka (6)“ sa skratka „SZ“ prvýkrát použije po vydaní nového súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona po jeho preskúmaní podľa § 135eb ods. 2 zákona.
§ 23e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1)
Ohlasovacia povinnosť podľa § 3a sa plní prvýkrát za rok 2021.
(2)
Oznamovacia povinnosť podľa § 10 sa za rok 2020 plní podľa doterajších predpisov.
(3)
Ohlasovacia povinnosť podľa § 15 sa za rok 2020 plní podľa doterajších predpisov.
(4)
Evidencia podľa § 16a sa ministerstvu prvýkrát zasiela do 31. júla 2022.
(5)
Evidenčná povinnosť v rozsahu údajov podľa § 7 ods. 1 prílohy č. 7 písmeno F v časti „VYUŽÍVANIE SKLÁDKY“ sa za rok 2021 určuje dvakrát, a to k 1. januáru 2021 a k 31. decembru 2021. Hodnota množstva uloženého odpadu (písmeno F) v telese skládky odpadov sa určí ako rozdiel množstva uloženého odpadu k 31. decembru 2021 a k 1. januáru 2021.“.
10.
V prílohe č. 1 v Spôsobe vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ODPADU v Tabuľke 5 sa vypúšťajú riadky:

PO Príprava na opätovné použitie
Využitie odpadu na úpravu terénu
“.
11.
V prílohe č. 1 v Spôsobe vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ODPADU Tabuľka 6 znie:
12.
V prílohe č. 1 v Spôsobe vypĺňania tlačiva v položke „IČO, obchodné meno predchádzajúceho/nasledujúceho držiteľa odpadu (5)“ sa za slová „skratka „FO“.“ vkladá táto veta: „V stĺpci 6 sa uvedie názov obce, z ktorej vykúpený odpad pochádza (§ 16 ods. 2 písm. c) zákona) a názov okresu, v ktorom sa daná obec nachádza.“.
13.
V prílohe č. 1 v Spôsobe vypĺňania tlačiva v položke „Poznámka (6)“ sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „- ak ide o spätné zasypávanie, číslo rozhodnutia, ktorým je udelený súhlas na využívanie odpadov na spätné zasypávanie a v stĺpci 7 skratka „SZ“,“.
14.
V prílohe č. 1 v Spôsobe vypĺňania tlačiva v položke „Poznámka (6)“ sa na konci pripájajú tieto slová: „- ak ide o výkup odpadu, názov obce, z ktorej vykúpený odpad pochádza (§ 16 ods. 2 písm. c) zákona) a názov okresu, v ktorom sa daná obec nachádza.“.
15.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
16.
Príloha č. 7 vrátane nadpisu znie:
Poznámky pod čiarou k odkazom 6 až 8 znejú:
6) § 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti.
7) Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
8) Vyhláška č. 382/2018 Z. z.“.
17.
Prílohy č. 15 až 17 vrátane nadpisov znejú:
18.
Za prílohu č. 17 sa vkladá príloha č. 17a, ktorá vrátane nadpisu znie:
19.
Príloha č. 21 vrátane nadpisu znie:
20.
Príloha č. 24 sa dopĺňa bodmi 9 a 10, ktoré znejú:
„9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30.mája 2018, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade (Ú. v. EÚ L 150, 14. 6. 2018).
10.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/852 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. EÚ L 150, 14. 6. 2018).“.
21.
Slová „písomnej podobe“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „listinnej podobe“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2020 okrem čl. I bodov 1, 3 až 8, 10 až 12, 14 až 18, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.
Ján Budaj v. r.