316/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

316
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 22. októbra 2020,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok v znení vyhlášky č. 191/2017 Z. z.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 19b ods. 1 písm. f), k), n), o) a r) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok v znení vyhlášky č. 191/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 8 písmeno h) znie:
„h)
evidenčné číslo pridelené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je zapojená do životného cyklu biopaliva alebo biokvapaliny, alebo odborne spôsobilou osobou,“.
2.
V § 4 ods. 11 sa vypúšťa odkaz 4 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 4.
3.
V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
priebežný cieľ 6 % každoročne od 1. januára 2021 do 31. decembra 2030.“.
4.
V § 9a ods. 1 písm. b) sa spojka „a“ na konci nahrádza čiarkou.
5.
V § 9a ods. 1 písm. c) sa bodka na konci nahrádza spojkou „a“.
6.
V § 9a sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
k nemu došlo v roku, za ktorý sa započítava.“.
7.
V poznámkach pod čiarou k odkazom 7c a 7f sa citácia „STN EN ISO 14065 Skleníkové plyny. Požiadavky na validačné a overovacie orgány na účely ich akreditácie alebo iných foriem uznávania (ISO 14065:2013) (83 9065)“ nahrádza citáciou „STN EN ISO 14065 Skleníkové plyny. Požiadavky na validačné a overovacie orgány na účely ich akreditácie alebo iných foriem uznávania (ISO 14065) (83 9065).“.
8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7e znie:
7e) STN EN ISO 14064-3 Skleníkové plyny. Časť 3: Špecifikácia a usmernenie na validáciu a overovanie výrokov o skleníkových plynoch (ISO 14064-3) (83 9064).“.
9.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba plní svoje povinnosti podľa § 14c ods. 8 zákona, správa podľa § 14c ods. 3 zákona obsahuje údaje o pohonných látkach a elektrine tak, že sú údaje jednoznačne priradené k právnickej osobe alebo fyzickej osobe.“.
10.
V § 10a ods. 2 sa vypúšťajú písmená e) a f).
11.
Príloha č. 3 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ a 2013/30/EÚ, smernice Rady 2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 328, 21. 12. 2018).“.
12.
V prílohe č. 4 druhej časti druhom bode písmená f) a g) znejú:
„f)
neprenosné číslo dokladu, ktoré jedinečným spôsobom identifikuje vykázané zníženie emisií skleníkových plynov; pri UER podľa § 9a ods. 5 písm. b) číslo prideľuje ministerstvo, ak nie je pridelené autorizovanou osobou alebo osobou s akreditáciou alebo iným oprávnením, ktorá vykonáva overenie podľa § 9a ods. 4,
g)
neprenosné číslo, ktoré jedinečným spôsobom identifikuje metodiku výpočtu a príslušnú schému, ak je pridelené; číslo prideľuje alebo oznamuje autorizovaná osoba alebo osoba s akreditáciou alebo iným oprávnením, ktorá vykonáva overenie podľa § 9a ods. 4,“.
13.
V prílohe č. 4 druhej časti druhom bode sa vypúšťa písmeno h).
14.
V prílohe č. 4 druhej časti treťom bode sa vypúšťa veta „Pri pohonných látkach iných ako biopalivo je pôvod uvedený v časti 2 ôsmom bode.“ a za slovo „uvádza“ sa vkladá slovo „dobrovoľne“.
15.
V prílohe č. 4 druhej časti štvrtom bode posledná veta znie: „Údaj sa uvádza dobrovoľne.“.
16.
V prílohe č. 4 druhej časti sa vypúšťa ôsmy bod.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2020.
Ján Budaj v. r.