314/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2020 do 31.12.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

314
ZÁKON
z 22. októbra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 568/2008 Z. z., zákona č. 266/2010 Z. z., zákona č. 181/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z., zákona č. 208/2019 Z. z., zákona č. 395/2019 Z. z. a zákona č. 73/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Doterajší text § 25 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Príspevky zo štátneho rozpočtu podľa odseku 1 uhradí ministerstvo financií strane na platobný účet strany zriadený na úhradu výdavkov na činnosť strany; strana oznámi ministerstvu financií číslo platobného účtu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.“.
2.
§ 29 vrátane nadpisu znie:
㤠29
Obmedzenie použitia príspevkov
Príspevky zo štátneho rozpočtu podľa § 25 ods. 1 nemôže strana použiť na
a)
pôžičky a úvery fyzickým osobám alebo právnickým osobám,
b)
zmluvy o tichom spoločenstve,10)
c)
podnikanie obchodnej spoločnosti, ktorú strana založila alebo sa stala jej jediným spoločníkom,
d)
ručenie za záväzky fyzických osôb alebo právnických osôb,
e)
darovanie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26aa sa vypúšťa.
3.
V § 31 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 14 sa označujú ako odseky 6 až 13.
4.
V § 31 ods. 11 sa slová „1 až 11“ nahrádzajú slovami „1 až 10“.
5.
Za § 34g sa vkladá § 34h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠34h
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. decembra 2020
(1)
Strana prevedie nepoužité finančné prostriedky z platobného účtu vedeného v Štátnej pokladnici na platobný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky zriadený na úhradu výdavkov na činnosť strany a zruší svoj účet zriadený v Štátnej pokladnici najneskôr do
31. decembra 2020.
(2)
Na účely splnenia povinnosti podľa § 30 ods. 1 doručí strana štátnej komisii výročnú správu za rok 2019 najneskôr do 31. marca 2021 a výročnú správu za rok 2020 najneskôr do 31. mája 2021.
(3)
Štátna komisia zverejní výročné správy strán za rok 2019 na svojom webovom sídle a uloží ich vo verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr do 31. mája 2021 a výročné správy za rok 2020 najneskôr do 31. júla 2021.
(4)
Štátna komisia predloží Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o výročných správach za rok 2019 do 30. júna 2021 a informáciu o výročných správach za rok 2020 do
31. augusta 2021.
(5)
Ustanovenia § 34g sa na účely odsekov 2 až 4 nepoužijú.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2020 okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť
1. januára 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.