314/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

314
ZÁKON
z 22. októbra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 568/2008 Z. z., zákona č. 266/2010 Z. z., zákona č. 181/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z., zákona č. 208/2019 Z. z., zákona č. 395/2019 Z. z. a zákona č. 73/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Doterajší text § 25 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Príspevky zo štátneho rozpočtu podľa odseku 1 uhradí ministerstvo financií strane na platobný účet strany zriadený na úhradu výdavkov na činnosť strany; strana oznámi ministerstvu financií číslo platobného účtu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.“.
2.
§ 29 vrátane nadpisu znie:
㤠29
Obmedzenie použitia príspevkov
Príspevky zo štátneho rozpočtu podľa § 25 ods. 1 nemôže strana použiť na
a)
pôžičky a úvery fyzickým osobám alebo právnickým osobám,
b)
zmluvy o tichom spoločenstve,10)
c)
podnikanie obchodnej spoločnosti, ktorú strana založila alebo sa stala jej jediným spoločníkom,
d)
ručenie za záväzky fyzických osôb alebo právnických osôb,
e)
darovanie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26aa sa vypúšťa.
3.
V § 31 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 14 sa označujú ako odseky 6 až 13.
4.
V § 31 ods. 11 sa slová „1 až 11“ nahrádzajú slovami „1 až 10“.
5.
Za § 34g sa vkladá § 34h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠34h
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. decembra 2020
(1)
Strana prevedie nepoužité finančné prostriedky z platobného účtu vedeného v Štátnej pokladnici na platobný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky zriadený na úhradu výdavkov na činnosť strany a zruší svoj účet zriadený v Štátnej pokladnici najneskôr do
31. decembra 2020.
(2)
Na účely splnenia povinnosti podľa § 30 ods. 1 doručí strana štátnej komisii výročnú správu za rok 2019 najneskôr do 31. marca 2021 a výročnú správu za rok 2020 najneskôr do 31. mája 2021.
(3)
Štátna komisia zverejní výročné správy strán za rok 2019 na svojom webovom sídle a uloží ich vo verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr do 31. mája 2021 a výročné správy za rok 2020 najneskôr do 31. júla 2021.
(4)
Štátna komisia predloží Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o výročných správach za rok 2019 do 30. júna 2021 a informáciu o výročných správach za rok 2020 do
31. augusta 2021.
(5)
Ustanovenia § 34g sa na účely odsekov 2 až 4 nepoužijú.“.
Čl. II
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z., zákona č. 428/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 381/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z. a zákona č. 149/2020 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 2a ods. 1 sa písmeno o) vypúšťa vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 9c.
2.
V § 10a ods. 1, § 10b a § 12 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a o)“.
3.
V § 12 ods. 8 sa vypúšťa druhá veta.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2020 okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť
1. januára 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.