31/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.02.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

31
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. decembra 2019 bola v Bratislave podpísaná Dohoda o hradených poradenských službách medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj.

Dohoda nadobudla platnosť 21. decembra 2019 v súlade s článkom 5.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.