307/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

307
OPATRENIE
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 5. novembra 2020
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov, a o odmene niektorých asistentov sčítania
Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“) podľa § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 16 ods. 5 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Týmto opatrením sa ustanovuje
a)
rozsah, spôsob a ďalšie podrobnosti o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov (ďalej len „dotácia“) obci, mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo mestskej časti mesta Košice (ďalej len „obec“),
b)
výška odmeny asistenta sčítania, ktorý nemá nárok na náhradu mzdy alebo náhradu platu podľa § 16 ods. 1 zákona alebo nie je v pracovnom pomere k obci alebo k zariadeniu podľa § 16 ods. 2 zákona, za činnosť stacionárneho asistenta sčítania alebo za činnosť mobilného asistenta sčítania.
(2)
Na účely tohto opatrenia sa kontaktným miestom podľa § 3 písm. g) zákona rozumie kontaktné miesto zriadené obcou.
§ 2
Dotácia sa skladá z
a)
paušálnej sumy, ktorá sa určí podľa počtu obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt na území obce k 31. decembru 2019 podľa údajov štatistického úradu, vo výške
1.
1 700 eur pri počte do 499 obyvateľov vrátane,
2.
2 100 eur pri počte od 500 obyvateľov do 9 999 obyvateľov vrátane,
3.
2 800 eur pri počte 10 000 a viac obyvateľov,
b)
sumy, ktorá sa vypočíta ako súčin 0,80 eura a počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce podľa údajov štatistického úradu k 31. decembru 2019.
§ 3
(1)
Dotácia sa poskytuje výlučne na úhradu bežných výdavkov obce súvisiacich s personálnym, materiálnym, technickým a organizačným zabezpečením sčítania obyvateľov, a to na
a)
odmenu podľa osobitného predpisu,1) ktorá sa vyplatí zamestnancovi obce v pracovnom pomere za vykonávanie činnosti
1.
kontaktnej osoby,
2.
kontaktnej osoby, stacionárneho asistenta sčítania a mobilného asistenta sčítania,
3.
kontaktnej osoby a stacionárneho asistenta sčítania,
4.
stacionárneho asistenta sčítania,
5.
mobilného asistenta sčítania,
b)
odmenu za vykonávanie činnosti kontaktnej osoby, ktorá sa vyplatí
1.
fyzickej osobe na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru uzavretej na tento druh práce,
2.
starostovi obce alebo zástupcovi starostu obce na základe uznesenia obecného zastupiteľstva,
c)
refundáciu mzdových prostriedkov použitých na odmeňovanie zamestnanca zariadenia podľa § 12 ods. 5 zákona, ktorý vykonáva v tomto zariadení činnosť stacionárneho asistenta sčítania,
d)
náhradu mzdy, náhradu platu alebo náhradu, na ktorú má nárok samostatne zárobkovo činná osoba podľa § 16 ods. 1 zákona, u asistenta sčítania, ktorý nie je zamestnancom obce alebo zamestnancom zariadenia,
e)
odmenu asistenta sčítania podľa § 1 ods. 1 písm. b),
f)
preddavky na poistné na verejné zdravotné poistenie a na poistné na sociálne poistenie, ktoré platí obec alebo zariadenie za kontaktnú osobu alebo za asistenta sčítania,
g)
nákup alebo prenájom výpočtovej techniky a telekomunikačnej techniky, softvéru a nábytku na zariadenie kontaktného miesta na vykonanie dosčítavania,
h)
servis a opravy výpočtovej techniky a telekomunikačnej techniky a nábytku využívaných prevažne alebo výlučne pri sčítaní obyvateľov s výnimkou tabletov určených pre mobilných asistentov sčítania,
i)
kancelárske stroje, prístroje a zariadenia,
j)
spotrebu energií,
k)
náhrady preukázaných cestovných výdavkov podľa osobitného predpisu2)
1.
fyzickej osobe, ktorá je vyslaná obcou na školenie prezenčnou formou na získanie odbornej spôsobilosti podľa § 13 zákona,
2.
kontaktnej osobe, ktorá je vyslaná obcou na pracovnú cestu na zaškolenie alebo v súvislosti s plnením úloh kontaktnej osoby,
3.
zamestnancovi obce pri vykonávaní činnosti mobilného asistenta sčítania, ak miestom výkonu jeho práce podľa pracovnej zmluvy uzavretej s obcou nie je celá obec,
l)
poplatky za elektronické komunikačné služby a poštové služby,
m)
financovanie iných činností, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie úloh obce pri sčítaní obyvateľov v obci vrátane informačnej a propagačnej kampane.
(2)
Dotácia sa poskytne na odmenu zamestnancovi obce podľa odseku 1 písm. a)
a)
prvého bodu až tretieho bodu v sume 1 000 eur, ak odsek 3 neustanovuje inak,
b)
štvrtého bodu v sume 100 % sumy určenej podľa § 4,
c)
piateho bodu v sume 100 % sumy určenej podľa § 5.
(3)
Dotácia sa poskytne na odmenu zamestnancovi obce podľa odseku 1 písm. a)
a)
prvého bodu v sume 1 500 eur, ak zamestnanec obce koordinuje v obci činnosť najmenej
20 asistentov sčítania a najviac 39 asistentov sčítania,
b)
prvého bodu v sume 2 000 eur, ak zamestnanec obce koordinuje v obci činnosť 40 a viac asistentov sčítania,
c)
druhého bodu v sume 1 500 eur, ak zamestnanec obce vykoná 100 a viac mobilných asistencií,
d)
tretieho bodu v sume 1 500 eur, ak zamestnanec obce koordinuje v obci činnosť najmenej
2 mobilných asistentov sčítania.
(4)
Dotácia sa poskytne na odmenu osobe podľa odseku 1 písm. b) v sume 1 000 eur, ak odsek 5 neustanovuje inak.
(5)
Dotácia sa poskytne na odmenu osobe podľa odseku 1 písm. b) v sume
a)
1 500 eur, ak koordinuje v obci činnosť najmenej 21 asistentov sčítania a najviac 39 asistentov sčítania,
b)
2 000 eur, ak koordinuje v obci činnosť 40 a viac asistentov sčítania.
(6)
Dotácia sa poskytne na refundáciu výdavkov zariadenia použitých na odmeňovanie zamestnanca podľa odseku 1 písm. c) tak, že finančné prostriedky z dotácie na jedného zamestnanca podľa odseku 1 písm. c) sa poskytnú v sume, ktorá je 100 % sumy určenej podľa § 4 ods. 1 písm. b).
(7)
Dotácie na úhradu výdavkov podľa odsekov 1 až 6 sa môžu poskytnúť aj na výdavky v rozpočtovom roku 2020.
(8)
Dotáciu nie je možné poskytnúť na úhradu výdavkov zariadenia ako povinnej osoby podľa § 8 ods. 4 zákona spojených so zabezpečením technických prostriedkov, ktoré umožňujú obyvateľovi umiestnenému v zariadení splnenie povinnosti sčítať sa.
§ 4
(1)
Odmena asistenta sčítania podľa § 1 ods. 1 písm. b) za výkon činnosti stacionárneho asistenta sčítania v
a)
kontaktnom mieste je 780 eur,
b)
zariadení je 390 eur.
(2)
Ak stacionárny asistent sčítania, ktorý má nárok na odmenu podľa § 1 ods. 1 písm. b), nevykonáva činnosť stacionárneho asistenta sčítania v čase prevádzky kontaktného miesta,3) odmena podľa § 1 ods. 1 písm. b) sa mu pomerne kráti za každú celú hodinu nevykonávania činnosti.
(3)
Ak stacionárny asistent sčítania nevykonával činnosť stacionárneho asistenta sčítania, pretože žiadny obyvateľ nevyužil službu asistovaného sčítania, odmena podľa § 1 ods. 1 písm. b) sa mu nekráti.
§ 5
(1)
Odmena asistenta sčítania podľa § 1 ods. 1 písm. b) za výkon činnosti mobilného asistenta sčítania sa určí ako súčet paušálnej zložky odmeny v sume 200 eur a výkonnostnej zložky odmeny.
(2)
Pri poskytnutí výkonnostnej zložky odmeny mobilného asistenta sčítania podľa § 1 ods. 1 písm. b) sa zohľadňujú špecifické podmienky obce, najmä typ osídlenia a počet poskytnutých služieb asistovaného sčítania podľa § 8 ods. 4 zákona.
(3)
Ak bol mobilný asistent sčítania vyčiarknutý zo zoznamu asistentov sčítania, paušálna zložka odmeny podľa § 1 ods. 1 písm. b) za výkon činnosti mobilného asistenta sčítania sa kráti za každý deň odo dňa vyčiarknutia zo zoznamu asistentov sčítania do skončenia dosčítavania na území obce v súlade s rozhodnutím podľa § 5a ods. 2 zákona.
(4)
Ak žiadny z obyvateľov nepožiadal obec o službu asistovaného sčítania, paušálna zložka odmeny podľa § 1 ods. 1 písm. b) za výkon činnosti mobilného asistenta sčítania sa z tohto dôvodu nekráti.
§ 6
Dotácia sa poskytne obci z rozpočtovej kapitoly štatistického úradu do 10. januára 2021.
§ 7
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 10. novembra 2020.
Alexander Ballek v. r.
1)
§ 20 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
3)
§ 2 ods. 2 opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 441/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prevádzky kontaktného miesta.