302/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

302
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 28. októbra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 7b zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 89/2020 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 184/2020 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 273/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠1a
Opatrenia na úseku štátnych sociálnych dávok
(1)
Ak v čase krízovej situácie nárok na rodičovský príspevok zanikol z dôvodu neplnenia podmienky nároku na rodičovský príspevok ustanovenej osobitným predpisom,1a) rodičovský príspevok patrí aj od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikol nárok na rodičovský príspevok, a to v sume, v akej bol poskytovaný do zániku nároku, ak odsek 3 neustanovuje inak.
(2)
Rodičovský príspevok podľa odseku 1 nepatrí oprávnenej osobe podľa osobitného predpisu,1b) ktorá má príjem zo závislej činnosti alebo náhradu mzdy alebo príjem z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo je poberateľom dávky sociálneho poistenia, dôchodku starobného dôchodkového sporenia, dôchodku doplnkového dôchodkového sporenia, dávky sociálneho zabezpečenia1c) alebo peňažného príspevku na opatrovanie na toto dieťa alebo má nárok na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu,1d) ak odseky 3 a 4 neustanovujú inak.
(3)
Ak sa oprávnenej osobe, ktorá splnila podmienky nároku na rodičovský príspevok podľa odseku 1, vypláca ošetrovné alebo je jej poskytnuté služobné voľno s nárokom na služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa v sume nižšej, ako je suma rodičovského príspevku, oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok v sume určenej ako rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku podľa odseku 1 a sumou ošetrovného alebo služobného platu.
(4)
Oprávnenej osobe, ktorá má uzatvorený pracovnoprávny vzťah a z dôvodu krízovej situácie nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia krízovej situácie, nemá príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby a nevznikol jej nárok na ošetrovné alebo služobné voľno s nárokom na služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa a splnila podmienky podľa odseku 1, vzniká nárok na rodičovský príspevok.
(5)
Ak sa oprávnenej osobe, ktorá splnila podmienky nároku na rodičovský príspevok podľa odseku 1, nevypláca ošetrovné alebo služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa, hoci je alebo bola v právnom vzťahu, z ktorého nárok na ošetrovné alebo služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa môže vzniknúť, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) prizná preddavok na rodičovský príspevok, len ak si oprávnená osoba uplatní nárok na ošetrovné alebo na služobné voľno s nárokom na služobný plat. Po ukončení konania o nároku na ošetrovné alebo po rozhodnutí o poskytnutí služobného voľna úrad rozhodne o rodičovskom príspevku podľa odsekov 1 až 4 a o povinnosti vrátiť preddavok na rodičovský príspevok alebo jeho časť.
(6)
Nárok na rodičovský príspevok podľa odsekov 1, 3 až 5 trvá najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa skončí krízová situácia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazu 1a až 1d znejú:
1a) § 3 ods. 2 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1b) § 2 zákona č. 571/2009 Z. z.
1c) Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1d) Zákon č. 571/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 2 sa slová „má príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva nariadené karanténne opatrenie alebo izoláciu a z toho dôvodu sa nemôže zúčastniť výkonu činností podľa osobitného predpisu.2)“ nahrádzajú slovami „nemôže z dôvodu prekážky na strane organizátora alebo zamestnávateľa alebo z dôvodu, že má príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva nariadené karanténne opatrenie alebo izoláciu, vykonávať činnosti podľa osobitného predpisu.2)“.
3.
Za § 14 sa vkladá § 15, ktorý znie:
㤠15
(1)
Podmienka využívania prepravy na pracovné aktivity, vzdelávacie aktivity, rodinné aktivity alebo občianske aktivity na účel poskytovania peňažného príspevku na prepravu podľa osobitného predpisu21) sa v čase krízovej situácie považuje za splnenú aj vtedy, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím využíva služby osoby, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy vecí a tovaru.
(2)
Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nepredloží doklad o výdavkoch na prepravu za každú vykonanú cestu podľa osobitného predpisu,22) peňažný príspevok na prepravu sa poskytne vo výške 16,70 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
(3)
Písomné rozhodnutie o zmene výšky peňažného príspevku na prepravu podľa odseku 2 sa nevyhotovuje.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 21 a 22 znejú:
21) § 36 ods. 2 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení zákona č. 180/2011 Z. z.
22) § 36 ods. 5 zákona č. 447/2008 Z. z.“.
4.
§ 16 znie:
㤠16
(1)
Ak v čase krízovej situácie nebola poskytovaná ambulantná forma sociálnej služby fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na opatrovanie, na ktorej opatrovanie bol fyzickej osobe, ktorá je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, priznaný
a)
peňažný príspevok na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne,23) tejto fyzickej osobe patrí peňažný príspevok na opatrovanie ustanovený osobitným predpisom pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,24)
b)
peňažný príspevok na opatrovanie najmenej dvoch fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne,25) alebo peňažný príspevok na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, a súčasne na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa ambulantná forma sociálnej služby neposkytuje alebo poskytuje v rozsahu najviac 20 hodín týždenne,26) tejto fyzickej osobe patrí peňažný príspevok na opatrovanie ustanovený osobitným predpisom pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.27)
(2)
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa odseku 1 sa poskytuje za celý kalendárny mesiac, a to aj vtedy, ak podmienky nároku podľa odseku 1 boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.
(3)
Písomné rozhodnutie o zmene výšky peňažného príspevku na opatrovanie podľa odsekov 1 a 2 sa nevyhotovuje.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23 až 27 znejú:
23) § 40 ods. 8 písm. c) zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24) § 40 ods. 8 písm. a) zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25) § 40 ods. 8 písm. d) zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26) § 40 ods. 8 písm. e) zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27) § 40 ods. 8 písm. b) zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 19 ods. 1 sa slová „úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“)“ nahrádzajú slovom „úrad“.
6.
Za § 22 sa vkladá § 23, ktorý znie:
㤠23
V čase krízovej situácie sa v konaní vo veciach štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku, náhradného výživného a kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia nenariaďuje ústne pojednávanie, neumožňuje osobné nahliadnutie do spisu, nevykonáva miestna ohliadka, dôkaz vykonáva bez osobnej účasti svedka alebo znalca a do vlastných rúk sa doručujú len rozhodnutia.“.

7.
Za § 26a sa vkladá § 26b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠26b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2020
Oprávnenej osobe, ktorej zanikol nárok na rodičovský príspevok podľa § 26a a ktorá spĺňa podmienky nároku na rodičovský príspevok podľa § 1a, nárok na rodičovský príspevok vzniká od 1. novembra 2020.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2020.
Igor Matovič v. r.