301/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.10.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

301
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 28.októbra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 271/2020 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 15a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 89/2020 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 271/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 znie:
㤠2
(1)
Ak je z dôvodu krízovej situácie prerušená výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole alebo prerušené vyučovanie v základnej škole a dieťa odobralo obed alebo iné jedlo, podmienka účasti na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovaní v základnej škole podľa § 4 ods. 6 zákona sa považuje za splnenú.
(2)
Ak je z dôvodu krízovej situácie školská jedáleň zatvorená a dieťa sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole, podmienka odobratia stravy dieťaťom podľa § 4 ods. 6 zákona sa považuje za splnenú a zriaďovateľ vyplatí poskytnutú dotáciu rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.“.
2.
V § 3 odsek 1 znie:
„(1)
Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci možno v čase krízovej situácie poskytnúť v sume najviac 1 800 eur v príslušnom rozpočtovom roku aj žiadateľovi, ktorý je fyzickou osobou, ktorá
a)
v čase krízovej situácie prestala vykonávať činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a nemá iný príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
b)
nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ak úhrn súm týchto dávok je rovnaký alebo vyšší ako suma dotácie podľa odseku 3,
c)
nie je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku, poberateľom príspevku na opatrovanie, dávky v nezamestnanosti, kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti, dávky nemocenského zabezpečenia, dávky nemocenského poistenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ak písmeno d) neustanovuje inak,
d)
nie je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, ktorej výška je rovnaká alebo vyššia ako suma dotácie podľa odseku 3 a v období od marca 2020 do augusta 2020 bezprostredne pred priznaním nároku na pomoc v hmotnej núdzi bola tejto osobe poskytnutá dotácia na podporu humanitárnej pomoci podľa § 3,
e)
nemá nárok na poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov,1)
f)
nie je študentom dennej formy štúdia na strednej škole alebo vysokej škole,
g)
je v evidencii uchádzačov o zamestnanie; to neplatí pre osoby, ktoré sú poberateľmi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ak ich suma je nižšia ako suma dotácie na podporu humanitárnej pomoci podľa odseku 3, samostatne zárobkovo činné osoby a fyzické osoby v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.“.
3.
V § 3 ods. 2 prvej vete sa slová „Podmienky“ nahrádzajú slovami „Splnenie podmienok“ a slová „žiadateľ preukazuje čestným vyhlásením“ nahrádzajú slovami „overuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“), v ktorého územnom obvode má žiadateľ pobyt“.
4.
V § 3 ods. 3 sa slová „210 eur mesačne“ nahrádzajú slovami „300 eur mesačne, ak odsek 4 neustanovuje inak“.
5.
V § 3 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Suma dotácie podľa odseku 3 sa určí ako rozdiel medzi sumou dotácie podľa odseku 3 a sumou starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, pomoci v hmotnej núdzi alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ktoré táto osoba poberá.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
6.
V § 3 ods. 5 sa slová „je uvedený v prílohe“ nahrádzajú slovami „sa zverejní na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny“.
7.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:
㤠3a
Žiadosť o dotáciu podľa § 3 sa predkladá úradu, v ktorého územnom obvode má žiadateľ pobyt. Žiadosť podľa prvej vety možno podať elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu; doplnenie žiadosti v listinnej podobe sa nevyžaduje.“.
8.
Doterajší text § 4 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 6, ktoré znejú:
(2) Ak je žiadateľom o poskytnutie dotácie podľa § 9 ods. 3 zákona právnická osoba, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby,2a) ustanovenie § 9 ods. 4 zákona sa v čase krízovej situácie neuplatňuje.
(3)
Dotáciu na podporu humanitárnej činnosti podľa § 9 ods. 3 zákona možno v rozpočtovom roku 2020 jednorazovo poskytnúť v sume 20 eur na nákup výživových doplnkov2b) pre každého prijímateľa sociálnej služby a každého zamestnanca zariadenia sociálnych služieb, ktorým je
a)
nocľaháreň,
b)
útulok,
c)
domov na polceste,
d)
zariadenie núdzového bývania,
e)
zariadenie podporovaného bývania,
f)
zariadenie pre seniorov,
g)
zariadenie opatrovateľskej služby,
h)
rehabilitačné stredisko,
i)
domov sociálnych služieb,
j)
špecializované zariadenie,
k)
denný stacionár.
(4)
Dotáciu podľa odseku 3 možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 3 ods. 2 a 3 zákona. Žiadateľ o poskytnutie dotácie doručuje jednu žiadosť a vykoná jedno zúčtovanie za všetky druhy sociálnych služieb podľa odseku 3, ktoré poskytuje, vrátane sociálnych služieb, ktoré poskytuje právnická osoba, za ktorú je žiadateľom obec alebo vyšší územný celok podľa § 3 ods. 3 zákona.
(5)
Žiadosť o dotáciu podľa odseku 3 sa doručuje ministerstvu písomne najneskôr do 25. novembra 2020 podľa vzoru žiadosti zverejneného na webovom sídle ministerstva. Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
(6)
Ak ministerstvo schváli dotáciu podľa odseku 3, vyplatí ju na účet žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky do piatich pracovných dní od zverejnenia schválenej žiadosti na webovom sídle ministerstva.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2a a 2b znejú:
2a) § 3 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
2b) § 2 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 6 ods. 1 sa za slová „podľa § 4“ dopĺňajú slová „ods. 1“ a na konci sa pripája táto veta: „Hodnotenie žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 4 ods. 3 zahŕňa formálne hodnotenie žiadosti.“.
10.
V § 7 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a podľa § 3“.
11.
V § 7 odsek 2 znie:
„(2)
Úrad posudzuje žiadosť o dotáciu podľa § 3, schvaľuje poskytnutie tejto dotácie, účel dotácie a jej sumu. Úrad môže prešetriť sociálne pomery žiadateľa a overiť pravdivosť tvrdení uvedených žiadateľom v žiadosti o dotáciu podľa § 3. Schválenie alebo neschválenie dotácie podľa § 3 a jej sumu úrad žiadateľovi oznamuje písomne, ak bola žiadosť podaná písomne; elektronickými prostriedkami s kvalifikovaným elektronickým podpisom, ak bola žiadosť podaná elektronickými prostriedkami.“.
12.
V § 7 ods. 4 sa slová „odsekov 2 a“ nahrádzajú slovami „odseku“.
13.
V § 9 písm. a) a b) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem dotácie podľa § 3“.
14.
Za § 11a sa vkladajú § 11b a 11c, ktoré znejú:
㤠11b
Podmienka účasti na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovaní v základnej škole podľa § 4 ods. 6 zákona sa považuje za splnenú aj za október 2020, ak bola na základe rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva školská jedáleň zatvorená v čase krízovej situácie do účinnosti tohto nariadenia vlády.
§ 11c
Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 3 možno v sume 300 eur poskytnúť žiadateľovi, ktorý splnil podmienky ustanovené v § 3 v znení po účinnosti tohto nariadenia vlády v rozsahu najmenej desať kalendárnych dní v októbri 2020.“.
15.
Príloha sa vypúšťa.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Igor Matovič v. r.